Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

prosjektdirektør Oslo og Akershus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "prosjektdirektør Oslo og Akershus"— Utskrift av presentasjonen:

1 prosjektdirektør Oslo og Akershus
Kommunereformen er i gang Fylkesmannens oppdrag Hvordan bør Follorådet brukes i prosessen? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

2 Regjeringens mål med reformen
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Styrke lokaldemokratiet Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner med økt makt og myndighet Møte morgendagens utfordringer og økte forventninger fra innbyggerne Fylkesmannen i Oslo og Akershus

3 Kommunereform – en velferdsreform
Samhandlingsreformen – retningsreform – hvordan samarbeide bedre? Kommunereformen – hvordan gi bedre velferdstjenester til innbyggerne Er Follokommunene tilstrekkelig robuste alene for å gi gode helsetjenester til innbyggerne mot 2040? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

4 Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet

5 Kommunestyrene i førersetet
Kommunestyret setter i gang, angir retning for reformarbeidet i egen kommune drøfter kommunens utfordringer/muligheter vurderer aktuelle kommunesammenslåingspartnere Fylkesmannen er utpekt som tilrettelegger og koordinator i de lokale og regionale prosessene Fylkesmannen i Oslo og Akershus

6 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur
Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Effektiv tjenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valgfrihet Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Høy politisk deltakelse Lokal politisk styring Lokal identitet Fylkesmannen i Oslo og Akershus

7 ¼ av landets befolkning på 1,6 % av arealet!
Arealpress ¼ av landets befolkning på 1,6 % av arealet! …krever samlet utbyggingsmønster og transport i sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner Fylkesmannen i Oslo og Akershus

8 NIVI Analyse ved Geir Vinsand
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

9 “ Hvorfor sammenslåing i hovedstadsregionen? Rattsø-rapporten:
Fragmentert kommunestruktur svekker grunnlag for samlet planlegging og utbygging i byregionene Funksjonell samfunnsutvikling er spesielt viktig i hovedstadsregionen for å sikre helhetlig ivaretagelse av areal- og transportinteresser og positiv utvikling i storsamfunnet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

10 “ Kommunereform = Byutvikling
Minister Jan Tore Sanner skriver i VG: Det er like viktig å se på de mest folkerike kommunene som sliter med voksesmerter og store areal- og transportutfordringer. Vi må finne løsninger som får hverdagen til å gå i hop for innbyggerne og næringslivet […] Vi må få til et bedre samsvar med folks hverdagsregion og kommunegrenser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

11 Større kommuner kan gi:
Bedre velferdstjenester fagkompetanse arealdisponering Helhetlig arealplanlegging samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus

12 Kommunereformen i Oslo og Akershus
Fase 1: Igangsette Forankre - medvirkning Fase 2: Vurdere Faktainnhenting - mulighetsbildet Fase 3: Beslutte Vedtak om kommune- sammenslåing Fylkesmannen i Oslo og Akershus

13 Fase 1 – høsten 2014 Sikre bred medvirkning og forankring - modning
Forberede den gode prosessen og det gode samarbeidet Vi anbefaler: Fatte vedtak i kommunestyret om en overordnet framdriftsplan tidlig som beskriver reformprosessen i kommunen frem mot et kommunestyrevedtak april-mai 2016. Fylkesmannen bistår og støtter kommunen i reformarbeidet – hvilke ønsker har din kommune? Fylkesmannen i Oslo og Akershus

14 Fylkesgruppen – konstitueres 22.10.2014
Drøfte reformen i et mer overordnet og regionalt perspektiv Sikre samhandling, dialog og god koordinering Gi Fylkesmannen gode råd til reformprosessen Hvem deltar? Regionrådslederne, KS, Akershus fylkeskommune og representanter for Vestregionen og Oslo kommune Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

15 Fase 2: Vurdere fakta Begynn med å kartlegge status i egen kommune? Eksempel: Funksjonell samfunnsutvikling, styrker og svakheter som tjenesteyter, omfang av interkommunalt samarbeid. Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 30-års perspektiv? Kommunene drøfter utbedrings- og mulighetsbildet, og vurderer aktuelle sammenslåingspartnere – flere alternativer? Hvordan bli sterkere sammen? Lokalt eierskap med bred medvirkning i kommunen; politisk, administrativt, ansatte, tillitsvalgte, innbyggere. Kommunene får ,- til informasjon og folkehøring.

16 Hva vil man oppnå ved en større kommune?
Er målet bedre tjenestetilbud? Bedre helsetjenester? Er målet mer funksjonell samfunnsutvikling, med mer samlet planlegging og utbygging i byregionen? Bedre arealdisponering? Vis hvordan sammenslåingen bidrar til positiv utvikling for hele den nye kommunen. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

17 Bruk veilederen “Veien mot en ny kommune”
Inneholder blant annet: Hvordan starte en god prosess – hvordan kartlegge kommunens viktigste utfordringer – mulighetsbildet Råd for hvordan involvere medarbeidere og innbyggere Fylkesmannen i Oslo og Akershus

18 Kartlegge status innenfor kommunens 4 roller
Tjenesteyter: Hva er utfordringene knyttet til demografi? Hvilke utfordringer knyttet til spesialisering, kompetanse? Jfr lokalisering av legevakt og lokal medisinsk senter. Samfunnsutvikler: Hvilke utfordringer står kommunen foran for å fremme helhetlig utvikling for regionen som helhet? Hvilke oppgaver og utfordringer krever felles løsninger på tvers av kommunegrenser Myndighetsutøvelse Demokratisk arena Fylkesmannen i Oslo og Akershus

19 Utredningsverktøyet “Ny kommune”
Opptil 10 kommuner kan bli sammenlignet samtidig. Befolkningsvekst – demografi. Privat og offentlig sysselsetting – Næringssammensetning - Arbeidspendling Kommuneøkonomi (driftsinntekter, akkumulert underskudd, fondsbeholdning osv) Reformstøtte Fylkesmannen i Oslo og Akershus

20 Gode råd fra Kompetansesenteret
Lage intensjonsavtale og plattform for samarbeidet Sikre eierskap. Tydelig og skriftlig rolle- og ansvarsavklaring mellom politikere og administrasjon Medvirkning - ansatte og innbyggerne Åpen prosess med romslighet og tillit – gi informasjon Skap engasjement, motivasjon og interesse Bli enig om felles fremtidsbilde og mål Prosjektleder må tidlig på plass Sett av tid til samhandling, informasjon og dialog Fylkesmannen i Oslo og Akershus

21 Økonomiske virkemidler i reformperioden
Dekning av engangskostnader ved kommunesammenslåing Reformstøtte, lette overgang til ny kommune, maks. 30 mill. kr Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres Fylkesmannen i Oslo og Akershus

22 Ta styring – tegn kartet!
Nytt hovedstadskart - vesentlig at alle kommuner deltar aktivt Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag vurdere de samlede vedtakene, der helheten i regionen og fylket vektlegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus

23 “ Fylkesmannens oppdrag er flerdelt
Sette i gang og følge opp kommunene Tilrettelegge og veilede lokalt og regionalt Vurdere behovet for prosesser på tvers av fylkesgrenser Vurdere om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen Flertallet i Stortinget understreker at: Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokal leiarskap Fylkesmannen i Oslo og Akershus

24 Tidsplan - kommunereformprosess
Kommunestyrevedtak fattes våren 2016, april-mai Fylkesmannen oppsummerer sommeren 2016, oversender anbefaling høsten 2016 Regjering fremmer proposisjon om ny kommunestruktur vår 2017 – iverksettes Fylkesmannen i Oslo og Akershus

25 Følg med på nett Fylkesmannen i Oslo og Akershus


Laste ned ppt "prosjektdirektør Oslo og Akershus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google