Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen er i gang Fylkesmannens oppdrag Hvordan bør Follorådet brukes i prosessen? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Anne-Marie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen er i gang Fylkesmannens oppdrag Hvordan bør Follorådet brukes i prosessen? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Anne-Marie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen er i gang Fylkesmannens oppdrag Hvordan bør Follorådet brukes i prosessen? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen

2 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Styrke lokaldemokratiet Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner med økt makt og myndighet Møte morgendagens utfordringer og økte forventninger fra innbyggerne Regjeringens mål med reformen Fylkesmannen i Oslo og Akershus

3 Samhandlingsreformen – retningsreform – hvordan samarbeide bedre? Kommunereformen – hvordan gi bedre velferdstjenester til innbyggerne Er Follokommunene tilstrekkelig robuste alene for å gi gode helsetjenester til innbyggerne mot 2040? Kommunereform – en velferdsreform Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

4 Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet

5 Kommunestyret setter i gang, angir retning for reformarbeidet i egen kommune drøfter kommunens utfordringer/muligheter vurderer aktuelle kommunesammenslåingspartnere Fylkesmannen er utpekt som tilrettelegger og koordinator i de lokale og regionale prosessene Kommunestyrene i førersetet Fylkesmannen i Oslo og Akershus

6 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet

7 ¼ av landets befolkning på 1,6 % av arealet! Arealpress Fylkesmannen i Oslo og Akershus … krever samlet utbyggingsmønster og transport i sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus NIVI Analyse ved Geir Vinsand

9 Rattsø-rapporten: Hvorfor sammenslåing i hovedstadsregionen? Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fragmentert kommunestruktur svekker grunnlag for samlet planlegging og utbygging i byregionene “

10 Kommunereform = Byutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Minister Jan Tore Sanner skriver i VG: Det er like viktig å se på de mest folkerike kommunene som sliter med voksesmerter og store areal- og transportutfordringer. Vi må finne løsninger som får hverdagen til å gå i hop for innbyggerne og næringslivet […] Vi må få til et bedre samsvar med folks hverdagsregion og kommunegrenser. “

11 Bedre –velferdstjenester –fagkompetanse –arealdisponering Helhetlig –arealplanlegging –samfunnsutvikling Større kommuner kan gi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

12 Fase 1: Igangsette Forankre - medvirkning Fase 2: Vurdere Faktainnhenting - mulighetsbildet Fase 3: Beslutte Vedtak om kommune- sammenslåing Kommunereformen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus

13 Sikre bred medvirkning og forankring - modning Forberede den gode prosessen og det gode samarbeidet Vi anbefaler: Fatte vedtak i kommunestyret om en overordnet framdriftsplan tidlig som beskriver reformprosessen i kommunen frem mot et kommunestyrevedtak april-mai Fylkesmannen bistår og støtter kommunen i reformarbeidet – hvilke ønsker har din kommune? Fase 1 – høsten 2014 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

14 Fylkesgruppen – konstitueres Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør kommunereformen Drøfte reformen i et mer overordnet og regionalt perspektiv Sikre samhandling, dialog og god koordinering Gi Fylkesmannen gode råd til reformprosessen Hvem deltar? Regionrådslederne, KS, Akershus fylkeskommune og representanter for Vestregionen og Oslo kommune

15 Fase 2: Vurdere fakta Begynn med å kartlegge status i egen kommune? Eksempel: Funksjonell samfunnsutvikling, styrker og svakheter som tjenesteyter, omfang av interkommunalt samarbeid. Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 30-års perspektiv? Kommunene drøfter utbedrings- og mulighetsbildet, og vurderer aktuelle sammenslåingspartnere – flere alternativer? Hvordan bli sterkere sammen? Lokalt eierskap med bred medvirkning i kommunen; politisk, administrativt, ansatte, tillitsvalgte, innbyggere. Kommunene får ,- til informasjon og folkehøring.

16 Er målet bedre tjenestetilbud? Bedre helsetjenester? Er målet mer funksjonell samfunnsutvikling, med mer samlet planlegging og utbygging i byregionen? Bedre arealdisponering? Vis hvordan sammenslåingen bidrar til positiv utvikling for hele den nye kommunen. Hva vil man oppnå ved en større kommune? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

17 Bruk veilederen “Veien mot en ny kommune” Fylkesmannen i Oslo og Akershus Inneholder blant annet: Hvordan starte en god prosess – hvordan kartlegge kommunens viktigste utfordringer – mulighetsbildet Råd for hvordan involvere medarbeidere og innbyggere

18 Kartlegge status innenfor kommunens 4 roller Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tjenesteyter: Hva er utfordringene knyttet til demografi? Hvilke utfordringer knyttet til spesialisering, kompetanse? Jfr lokalisering av legevakt og lokal medisinsk senter. Samfunnsutvikler: Hvilke utfordringer står kommunen foran for å fremme helhetlig utvikling for regionen som helhet? Hvilke oppgaver og utfordringer krever felles løsninger på tvers av kommunegrenser Myndighetsutøvelse Demokratisk arena

19 Utredningsverktøyet “Ny kommune” Fylkesmannen i Oslo og Akershus

20 Lage intensjonsavtale og plattform for samarbeidet Sikre eierskap. Tydelig og skriftlig rolle- og ansvarsavklaring mellom politikere og administrasjon Medvirkning - ansatte og innbyggerne Åpen prosess med romslighet og tillit – gi informasjon Skap engasjement, motivasjon og interesse Bli enig om felles fremtidsbilde og mål Prosjektleder må tidlig på plass Sett av tid til samhandling, informasjon og dialog Gode råd fra Kompetansesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus

21 Økonomiske virkemidler i reformperioden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dekning av engangskostnader ved kommunesammenslåing Reformstøtte, lette overgang til ny kommune, maks. 30 mill. kr Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres

22 Nytt hovedstadskart - vesentlig at alle kommuner deltar aktivt Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag vurdere de samlede vedtakene, der helheten i regionen og fylket vektlegges Ta styring – tegn kartet! Fylkesmannen i Oslo og Akershus

23 Sette i gang og følge opp kommunene Tilrettelegge og veilede lokalt og regionalt Vurdere behovet for prosesser på tvers av fylkesgrenser Vurdere om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen Flertallet i Stortinget understreker at: Fylkesmannens oppdrag er flerdelt “ Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokal leiarskap Fylkesmannen i Oslo og Akershus

24 Kommunestyrevedtak fattes våren 2016, april-mai Fylkesmannen oppsummerer sommeren 2016, oversender anbefaling høsten 2016 Regjering fremmer proposisjon om ny kommunestruktur vår 2017 – iverksettes Tidsplan - kommunereformprosess Fylkesmannen i Oslo og Akershus

25 Følg med på nett


Laste ned ppt "Kommunereformen er i gang Fylkesmannens oppdrag Hvordan bør Follorådet brukes i prosessen? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Anne-Marie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google