Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rømskog og kommunereformen. Stortingets oppdrag til alle kommunene (Kommuneprp 2015): Kommunene skal gjennomføre en vurdering av om de oppfyller forventingene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rømskog og kommunereformen. Stortingets oppdrag til alle kommunene (Kommuneprp 2015): Kommunene skal gjennomføre en vurdering av om de oppfyller forventingene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rømskog og kommunereformen

2 Stortingets oppdrag til alle kommunene (Kommuneprp 2015): Kommunene skal gjennomføre en vurdering av om de oppfyller forventingene som Stortinget har til «robuste» kommuner. I tilfeller hvor kommunene ikke oppfyller forventningene, skal kommunene vurdere sammenslåing med andre kommuner, slik at det kan dannes en ny kommune som er mer «robust».

3 Stortingets mål for reformen Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

4 Alle kommuner må vurdere Kapasitet Kompetanse Distanse Tjenesteproduksjon Soliditet Valgfrihet Samfunnsutviklingen Politisk deltakelse Politisk styring Identitet

5 Tidsplan for Kommunereformen Kommuner som vedtar sammenslåing innen høsten 2015, kan bli sammenslått ved vedtak i Regjeringen våren 2016. De nye kommunene kan være i funksjon 01.01.18. Om kommuner fatter vedtak om sammenslåing våren 2015, kan departementet fremme kongelig resolusjon sommeren 2015. Nye kommuner vil kunne tre i kraft fra 1. 1.18. Alle andre kommuner må gjøre vedtak innen sommer 2016. Disse vurderes av Stortinget juni 2017, etter forslag fra Regjeringen om ny kommunestruktur. Kommuner som Stortinget vedtar å slå sammen, er i funksjon fra 01.01.20. Fylkesmennene vurderer sommer 2016 kommunestrukturen som grunnlag for Regjeringens forslag til Stortinget.

6 Mulige konsekvenser av Kommunereformen Betydelig reduksjon i antall kommuner Kommunegrensene vil i større grad falle sammen med «funksjonelle geografiske områder». Kommunenes oppgaver endres – kan bli ulike kommunetyper med ulike oppgaver. Inntektssystemet kan bli endret slik at det ikke lenger favoriserer alle kommuner med lite folketall.

7 Mye mer enn bare en kommunereform Staten vil gi kommunene nye og flere oppgaver, og mer myndighet (St.mld mars 2015) Staten vil detaljstyre kommunene mindre Fylkeskommunens struktur, oppgaver, myndighet endres Fylkesmannens struktur, oppgaver og myndighet endres Staten ønsker forenkling og effektivisering

8 Kommunestyrevedtak 33/14 18.9.14 1.Kommunestyret ønsker en utredning om: a)Rømskog som fortsatt egen kommune med nødvendig interkommunalt samarbeid b)Kommunesammenslåing med grensekommune/Indre Østfold c)Kommunesammenslåing med Aurskog-Høland/Nedre Romerike d)Evt andre løsninger 2.Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Formannskapet og 1 representant fra hvert av de partier som ikke er representert i Formannskapet, men som er representert i Kommunestyret. Arbeidsgruppa drøfter og utformer arbeidsform og tidsplan som fremmes til kommunestyrets i egen sak. Ordfører leder utvalget, og rådmannen er sekretær.

9 Prosjektorganisering PROSJEKTEIER Kommunestyret STYRINGSGRUPPE: Kommunestyret PROSJEKTLEDER: Rådmannen PROSJEKTGRUPPE Politisk utvalg oppnevnt av kommunestyret REFERANSEGRUPPE: Hovedtillitsvalgt Hovedverneombud Rådmannens ledergruppe PROSJEKTDELTAKERE: Administrasjonen VEILEDNINGSFUNKSJON Fylkesmannen v/ prosessveileder Torleif Gjellebæk

10 Prosjektgruppe Ordfører Kari Pettersen (Krf) Varaordfører Nils Nilssen (Ap) Jan Birger Holth (Krf) Bjørn Erik Lauritzen (Sp) Jeanette M. Jansson (Sp)

11 Utrede kommunen ifht Myndighetsutøvelse Lokaldemokrati Samfunnsutvikling Tjenesteproduksjon

12 Fremdriftsplan PeriodeMilepæl januar-maiUtredning av mulig retningsvalg marsFolkemøte aprilSpørreundersøkelse juniKommunestyrevedtak foreløpig retningsvalg Høst 2015Videre utredning Vår 2016Endelig kommunestyrevedtak

13 Naboprat Marker Naboprat Aurskog-Høland To fellesutredninger i IØ

14 Ny kommuneplan i Rømskog Samfunnsdelen høringsfrist 1.5.15 Arealdelen Begge vedtas i høst

15 Interkommunalt samarbeid IØ Kommunerevisjon IKS Ø Interkommunale arkiv IKS IØ Kontrollutvalgssekretariat IKS IØ Utvikling IKS Mortenstua skole IKS Driftsassistansen i Ø IKS IØ Krisesenter IKS

16 Vertskommunesamarbeid Marker Innkjøp IKT Barnevern (kjøper 30 % stilling) NAV (kjøper 40 % stilling) LMN-kontor kjøper 15 % av følgende stillinger: Skogbrukssjef, landbrukssjef, planlegger, byggesaksbehandler, konsulent spred avløp, næringsutvikler, oppmåler og miljø

17 Vertskommunesamarbeid AH/Romerike PPT Jordmor Helsestasjon Psykisk helse Legevakt Ungdomsskole Renovasjon ROAF Brann og redning (direkte kjøp) NRBR

18 www.nykommune.no www.kommunereform.no www.distriktssenteret.no www.fylkesmannen.no www.romskog.kommune.no

19 Innspill ?


Laste ned ppt "Rømskog og kommunereformen. Stortingets oppdrag til alle kommunene (Kommuneprp 2015): Kommunene skal gjennomføre en vurdering av om de oppfyller forventingene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google