Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef

2 STAVANGER KOMMUNE Sammen for en levende by Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

3 STAVANGER KOMMUNE Økonomiavdelingen v/ Budsjett og økonomistyring ■ Hvem er vi ? ■ Samlet for hele kommunen er vi 14 årsverk ■ Økonomisjef: Kjersti Lothe Dahl ■ Økonomirådgiverne som har skoleområdet som sitt spesialfelt er: ■ Siri Leidland Dalsrud ■ Veslemøy Hagalid Haug

4 STAVANGER KOMMUNE Makrobildet ■ Norsk økonomi ■ Konjunkturnedgang som i all hovedsak skyldes lav oljepris ■ Reduserer salgsinntektene til oppstrømsselskaper (olje- og gassproduksjon) ■ Reduserer investeringer, service og vedlikehold ■ Lav kronekurs har gitt økt eksport, og sammen med økte investeringer på fastlandet og økt offentlig konsum motvirkes noe av nedgangen i veksten ■ Størst økning av registrerte arbeidsledige i fylker med nær tilknytning til petroleumsvirksomheten ■ Rogaland ■ Lavere investeringsnivå og aktivitet i petroleumsindustrien ■ Forventes å vare til 2017-2018 ■ Høyt fokus på kostnadsreduksjon i næringslivet ■ Høyeste arbeidsledigheten i Norge (4,3%) ■ Rogaland kan bli utfordret på yrkesmessig og geografisk mobilitet

5 STAVANGER KOMMUNE Bystyret vedtok omstillingstiltak på om lag kr 170 mill. i 2015 som videreføres i planperioden med kr 30 mill. Tiltak fra tertialrapporter 2015 er videreført med kr 34 mill. Nye tiltak utgjør kr 50 mill. fra 2016 Samlet for 2016 utgjør økning i innsparingstiltakene kr 114 mill. Omstillingstiltakene i 2015 og 2016 utgjør om lag kr 284 mill. Tilpasning til lavere økonomiske rammer (1) – omstilling, innsparing og effektivisering Ytterligere press på sosialhjelpsbudsjettet

6 STAVANGER KOMMUNE Økonomistyring ■ Budsjettreglement vedtatt av bystyret ■ 100 % av netto driftsramme er oppdraget ■ Unntak skal avklares med skolesjef og innsparingstiltak må konkretiseres og effektueres første påfølgende år ■ Månedlig rapportering til rådmannens lederteam ■ Nytt kommunalstyre for finans (KFI) ■ Økonomirapportering til hvert møte ■ Bystyresak, helhetlig rapportering, per april og august ■ Budsjettet er akkurat nå gjort tilgjengelig i Visma enterprise

7 STAVANGER KOMMUNE Handlings- og økonomiplanprosessen (grov skisse) ■ Feb./mars: Direktør og fagsjef utarbeider utfordringsnotat ■ Mai: Innspill fra virksomhetene/driftsstyrene ■ Juni – sept.: Administrativ prosess, prioriteringer ■ Oktober: Rådmannen legger frem forslag til årsbudsjett og økonomiplan for fireårsperioden ■ November: Formannskapet behandler budsjettforslaget ■ Desember: Bystyret behandler budsjettforslaget og vedtar økonomiplanen ■ Januar: Detaljbudsjettene til virksomhetene er tilgjengelige i Visma og i økonomihåndboken

8 STAVANGER KOMMUNE Sammen for en levende by Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

9 STAVANGER KOMMUNE Økonomistyring og budsjett Kommunal økonomistyring: ■ Bystyret vedtar økonomiplanen ■ Budsjettet skal være balansert ■ Ikke lånefinansiering av løpende drift ■ Bruk av midler krever bevilgning Budsjettrammen for 2016 = ■ Opprinnelig vedtatt budsjett for 2015 ■ Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak, endrede driftstiltak og investeringer ■ De økonomiske rammene for hele kommunen i 2016: ■ Størrelsesorden kr 10,0 milliarder til drift ■ Størrelsesorden kr 1,2 milliard til investeringer

10 STAVANGER KOMMUNE Foreløpig resultat 2015 ■ Foreløpig resultat viser et merforbruk på kr 4,6 mill. på skolene samlet ■ Resultatene på hver skole (+/- 3 % rapporten) viser foreløpig resultat på kr 4 mill. i merforbruk ■ 19 skoler ligger under 100 % ■ Herav 2 skoler under 97 % ■ 22 skoler ligger over 100 % ■ Herav 4 skoler over 103 % ■ Øremerkede midler er overført til 2016 ■ Merforbruket fra 2015 gir større utfordringer i 2016 når den økonomiske rammen skal tilpasses.

11 STAVANGER KOMMUNE Endringer i skolerammen fra 2015 til 2016

12 STAVANGER KOMMUNE HØP 16-19, tekstvedtak

13 STAVANGER KOMMUNE Driftsbudsjett

14 STAVANGER KOMMUNE Investeringsbudsjett

15 STAVANGER KOMMUNE Presiseringer ■ Den generelle budsjettreduksjonen til skolen: ■ Rammereduksjon kr 10,0 mill. ■ Effektiviseringskrav kr 2,6 mill. ■ Gevinstrealisering IKTkr 0,4 mill. ■ Totalt kr 13,0 mill. ■ Budsjettreduksjonen blir fordelt med 90 % på skolerammen og 10 % på SFO rammen. ATO avdelingene er ikke påvirket av denne reduksjonen. ■ SFO – generell nedgang i antall barn, bemanningen må tilpasses de nye rammene, høstjustering i oktober. ■ Kategorimodellen skulle innføres over 3 skoleår med begynnelse høsten 2014. Den har nå «slått inn med full effekt» på høsten 2016 for skoleåret 2016/2017. Våren 2016 er den implementert med 66,66 % og høsten 2016 100 %, mens den både for våren og høsten 2017 vil ligge inne med 100 %.

16 STAVANGER KOMMUNE

17 Rapportering for skolene ■ Månedlig rapportering fra hver skole fortsetter ■ Ny dato for rapportering vil bli 15. i påfølgende måned ■ Månedlig rapportering til rådmannens lederteam (skjema 1 b – netto drift) ■ Tertialrapport til bystyret per 30. april og 31. august ■ Månedlige møter mellom fag, økonomi og personal på økonomisk avvik

18 STAVANGER KOMMUNE Hvordan styre økonomien? ■ Hva er årsaken til at det økonomiske resultatet for 2016 ble akkurat så stort på din skole? ■ Utgangspunkt for planleggingen av 2016: ■ Har din skole et merforbruk fra 2015? ■ Har du et mindreforbruk? ■ Reserver – kan bare brukes en gang

19 STAVANGER KOMMUNE Sammen for en levende by Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden


Laste ned ppt "Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google