Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerutvalget NAV Medlemmer av Brukerutvalget: Kristin Brevik, HMS Frode Berntsen, NHO Grethe Eng Hagen, LO Lise Lerdal, Oppland fylkes eldreråd Gloria.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerutvalget NAV Medlemmer av Brukerutvalget: Kristin Brevik, HMS Frode Berntsen, NHO Grethe Eng Hagen, LO Lise Lerdal, Oppland fylkes eldreråd Gloria."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerutvalget NAV Medlemmer av Brukerutvalget: Kristin Brevik, HMS Frode Berntsen, NHO Grethe Eng Hagen, LO Lise Lerdal, Oppland fylkes eldreråd Gloria Vitaly, UFT (Ungdommens Fylkesting) Haakon Wiig, Kreftforeningen Reidun Skjelkvåle Aaboen, Blindeforbundet Shaqir Rexhaj, NHF (Norges Handikapforbund) Svein Erik Lund, FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Svein Tore Tovsrud, Mental Helse Bente Stadsvoll, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Brukermedvirkning i NAV 28.04.2016

2 Brukerutvalget NAV ” Brukerne skal forme framtidens helsetjenester/NAV” Men er vi klar over hva som venter oss? Det er etablert felles 28.04.2016

3 BRUKERMEDVIRKNING PÅ FLERE ARENAER Spesialhelsetjenesten NAV Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Samhandling 28.04.2016Brukerutvalget NAV

4 Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Arbeid, stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili- tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Pasienten i sentrum Legevakt Rehabiliterings- institusjoner 28.04.2016Brukerutvalget NAV

5 Brukermedvirkning på systemnivå Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte. Brukerutvalget NAV28.04.2016

6 Brukeren (eller pasienten/arbeidssøkeren) er den som mottar en tjeneste eller bistand. Medvirkning betyr at brukeren eller pasienten skal medvirke til å planlegge, gjennomføre og vurdere bistanden eller tjenesten. «En syk mann vet mangt som den sunne ikke aner.» Arne Garborg Begrepet brukermedvirkning er sammensatt av de to ordene bruker og medvirkning 28.04.2016 Brukerutvalget NAV

7 Gissel eller påvirker Oppdragsgiver velger ”brukere” som de vet vil gi dem de svarene de ønsker seg. Oppdragsgiver unnlater å forholde seg til brukernes kompetanse og innspill. Brukermedvirker deltar kun på papiret, eller knapt nok der. 28.04.2016Brukerutvalget NAV

8 Oppnevning av brukerrepresentant Skjer gjennom en prosess bestående av Nominasjon – Innstilling – Oppnevning NOMINERING Brukerorganisasjonen vurderer først hvem som har tillitt og er egnet INNSTILLING Brukerorganisasjon eller paraplyorganisasjon ut fra oppdragsgivers bestilling OPPNEVNING Oppdragsgiver: NAV, helseforetak, institusjon, kommune, fylkeskommune, statlig etat eller sektor i kommunen 28.04.2016Brukerutvalget NAV

9 Brukerorganisasjonene er interessebærere Sakene finner vi i pasient og brukerorganisasjonene Organisasjonene er, og skal være møteplass for brukere Gjennom erfaringsutveksling kommer sakene til syne 28.04.2016Brukerutvalget NAV

10 Modulbasert opplæringsprogram FFO og SAFO Modul 1: Grunnmodul, rolleforståelse, systemtenkning Modul 2: Opplæring for brukerutvalg, om helseforetaket/sykehuset, gjensidige forventninger Modul 3: Erfaringsutveksling for medlemmer i brukerutvalg Påbygningsmoduler, f. eks. – Brukermedvirkning i samhandlingsreformen – Brukermedvirkning i arbeid med behandlingslinjer/pasientforløp 28.04.2016Brukerutvalget NAV

11 Rollen som brukerrepresentant Sitter der i kraft av å være seg selv, ”med vett og forstand” Har med ballast fra organisasjonene som har foreslått oss Målbærer noe på vegne av flere Reflektere over egen rolle 28.04.2016Brukerutvalget NAV

12 Evne og vilje til å fremme synspunkter Forbered deg godtRett timingLag allianser /nettverk 28.04.2016Brukerutvalget NAV

13 Aktiv brukermedvirkning forutsetter Organisasjonene må rekruttere og verve egnede representanter Kunnskap om nasjonale føringer, være i forkant og følge opp. Respekt for hverandres erfaringer og kunnskap Styrke og mot til å bruke kunnskapen man har Innhente erfaringer fra andre, og vær aktiv Kunnskap hos bruker og tjenesteapparat Skolering av brukere og tjenesteapparat Brukerutvalget NAV28.04.2016

14 Forventet arbeidsinnsats av brukerrepresentant Utføre vervet samvittighetsfullt, og være oppdatert Innhente alle nødvendige saksopplysninger Sette seg inn i problemstillinger som skal diskuteres Delta aktivt og konstruktivt i diskusjonene Ta kontakt med tillitsvalgte og andre brukerrepresentanter for å drøfte synspunkter Melde fra om behov for opplæring og oppfølging Være godt forberedt, møt presis og meld forfall Brukerutvalget NAV28.04.2016

15 Hva er brukerkompetanse? Basiskunnskapen er bygget på – egne erfaringer – andre brukeres erfaringer – organisasjonenes erfaringer – opplæring Brukerkompetanse er evnen til å overføre denne erfaring til en generell kunnskapsplattform Brukerrepresentanten må selv ta ansvar for å øke sin kompetanse slik at hun/han så langt som mulig kan ivareta det nødvendig behov for brukermedvirkning 28.04.2016Brukerutvalget NAV

16 28.04.2016Brukerutvalget NAV Erfaringskunnskap er bygget på: Dine egne erfaringer Andre brukeres erfaringer Organisasjonenes erfaringer Brukerkompetanse er din evne til å overføre denne erfaringskunnskap til en generell kunnskapsplattform Din evne til å vise respekt for andre synspunkter Du har et selvstendig ansvar for å søke hjelp i enkeltsaker Kompetansekriterier

17 Når bør brukersynspunkter innhentes? Ved problemdefinisjonen Planlegging og utredning Før beslutninger tas Når beslutninger fattes I gjennomføringen Ved evalueringer Brukerutvalget NAV28.04.2016

18 Brukerutvalgets oppgaver er å: Bidra i NAV fylkes/enhetenes mål- og strategi, budsjett og omstillingsprosesser, som angår tjenestetilbudet til brukerne Bidra til utvikling og evaluering av brukerundersøkelser Arbeide for god kontakt mellom brukerutvalget på NAV fylkes/enheten og øvrige brukerutvalg i NAV Evaluere sitt arbeide i løpet av hver fungeringsperiode NAV fylke har ansvar for å arrangere erfaringssamlinger for brukerutvalgene i sitt fylke, hver annet år. 28.04.2016Brukerutvalget NAV

19 Brukerutvalgets rolle: Et rådgivende organ for NAV fylke i saker som angår tjenestetilbudet til brukere Et forum for tilbakemelding fra brukere om erfaringer innenfor NAV fylkes/enhetens ansvarsområde. Et samarbeidsforum mellom NAV fylke/enhetene og brukerorganisasjonene. 28.04.2016Brukerutvalget NAV

20 Viktige målsetninger for Brukerutvalget på fylkesnivå Være et fast kontaktpunkt for gjensidig informasjon og diskusjoner i saker som angår tjenestetilbudet og service i fylket. Bidra til brukermedvirkning innarbeides som arbeidsform i NAV både på individ og systemnivå Stimulere til og støtte gode medvirkningsformer i de ulike NAV- kontorene 28.04.2016Brukerutvalget NAV

21 Brukerutvalgets formål er å: Arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAV’s brukere Bidra til at tjenestetilbudet i Arbeids- og velferdsforvaltningen har god kvalitet Bidra til god medvirkning fra brukere og deres organisasjoner Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene. 28.04.2016Brukerutvalget NAV

22 Kriterier for vellykket brukermedvirker Et klart mandat og felles målforståelse Krav til organisering og sammensetning Likeverdighet og kompetente brukermedvirkere Roller- hvem leder utvalget De som produserer eller utformer tiltaket/tjenesten skal bidra med sine fagkunnskaper Brukerkunnskap og fagkunnskaper skal utfylle hverandre 28.04.2016Brukerutvalget NAV

23 VI KAN OPPNÅ ALT VI VIL, OGSÅ OM DET ER UMULIG 28.04.2016Brukerutvalget NAV

24 Store utfordringer for brukerne 28.04.2016Brukerutvalget NAV

25 Det er brukerne som skal forme veien videre… Foto: Erik Johansson 28.04.2016Brukerutvalget NAV


Laste ned ppt "Brukerutvalget NAV Medlemmer av Brukerutvalget: Kristin Brevik, HMS Frode Berntsen, NHO Grethe Eng Hagen, LO Lise Lerdal, Oppland fylkes eldreråd Gloria."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google