Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politikeropplæring 06.01.2016 Kommuneplanens arealdel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politikeropplæring 06.01.2016 Kommuneplanens arealdel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politikeropplæring 06.01.2016 Kommuneplanens arealdel

2 Milepæler i arbeidet med kommuneplanens arealdel Vedtak om oppstart november 2012 Planprogram vedtatt januar 2013 (kommer tilbake til) Åpnet for innspill fram til mai 2013 Åpne møter vår og høst 2013 Temamøter vår 2014 Konsekvensutredning av ca. 200 enkeltområder (både private og administrative innspill) fullført oktober 2014 Vedtak om utlegging til første høring, april 2015 Åpent møte i forbindelse med første høring, mai 2015 Åpent kontor på kveldstid, juni 2015 Bearbeiding av merknader høst/vinter 2015/2016 Regionalt planforum 24. november 2015

3 Kommuneplanens arealdel skal erstatte: Kommuneplanens arealdel fra 1993 Følgende kommunedelplaner: – KDP for Venabygdsfjellet – KDP Fåvang Østfjell – KDP Vålebru – KDP Fåvang – KDP Bånsetra-Veslesetra – KDP Del av Sør-Vekkom – KDP for sand, grus og pukk

4 Planprogram: Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 28. januar 2013. Planprogram = en ”plan” for planarbeidet. –Beskrivelse av tidsplan for prosessen. –Beskrivelse av opplegg for medvirkning, innhold og diskusjonstema. Utbyggingsstrategier i planprogrammet: –Dette er viktig, slik at det ikke åpnes opp for ”alt” mht innspill. Å åpne opp for «alt», kan gi: mye unødvendig ekstraarbeid i form av konsekvensutredninger osv. urealistiske forventninger for utbyggere og andre som ønsker å komme med innspill.

5 Utbyggingsstrategier i planprogrammet: Følgende strategier er lagt til grunn for prioritering av aktuelle utbyggingsområder og eksisterende fritidsbebyggelse: –Fortetting av eksisterende utbyggingsområder. –Utvidelser i tilknytning til eksisterende byggeområder. –Nye utbyggingsområder legges til områder med liten konfliktgrad. –Videreføring av et bygningsareal (BRA) på 120 m2 pr. hyttetomt (90 m2 hovedhytte + 15 m2 anneks + 15 m2 uthus), jfr kommunedelplan for Venabygdsfjellet og kommunedelplan for Fåvang Østfjell.

6 Utbyggingsstrategier – forts.: Det legges ikke opp til nye utbyggingsområder innenfor: –nasjonalt villreinområde –buffersonen til nasjonalt villreinområde –snaufjellet (landskapshensyn) –seterområdene –100 m-beltet for vassdrag –viktige beiteområder (beitebruksplan og vegetasjonskartlegging er sentralt her) –områder hvor planreserven er stor (eksempelvis: Fåvang Østfjell)

7 Strategier – forts. Unntak: –Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner, totalt 39 «tomter». –Mulighet for utvikling av eksisterende turistbedrifter. –Eventuell mulighet for veibygging til og innenfor eksisterende hyttefelt. Det skal fortrinnsvis tas utgangspunkt i eksisterende vegnett.

8 Arealinnspill: Det kom inn et stort antall private arealinnspill i 2013, først og fremst i forhold til fritidsbebyggelse (F). Innspill fra 2006 (KDP Vekkom-Brekkom Seterkjøl) har også vært med i prosessen Til sammen innspill tilsvarende ca. 15000 dekar (ca. 5000 tomter) til fritidsbebyggelse Det ble gjort et silingsvedtak i desember 2013 i tråd med planprogrammet, og noen innspill om fritidsbebyggelse ble da tatt ut og ikke konsekvensutredet (områder på: Måsåplassen, Bånsetra og Venabygdsfjellet)

9 Konsekvensutredning (KU) Det er gjort en stor jobb i forhold til å konsekvensutrede ethvert areal som er spillt inn i kommuneplanrevisjonen, til sammen ca. 200 enkeltområder KU skal beskrive virkningene på forskjellige områder innen miljø og samfunn som følge av endring i arealbruken, hvert område for seg og samlet under ett KU, er delt inn i 6 delområder: Område 1 – Ringebu og Fåvang Område 2 – Fjellområdene på Vestsida (untatt Kvittfjell) Område 3 – Fåvang Østfjell Område 4 – Måsåplassen-Øksendalen-Pulla-Tann-Annolseter-Skotten- Brekkom Område 5 – Venabygdsfjellet Område 6 – Skjerdingen

10 KU, forts. Innspillene er delt inn etter arealformål (B)Boligbebyggelse (N)Næringsbebyggelse (S)Sentrumsformål (S) (F)Forretning Kombinerte formål for bebyggelse og anlegg. Eks: BNF, BN (M)Miljøstasjoner (Off.)Offentlig tjenesteyting (P)Parkering (R)Råstoffutvinning (i)Idrettsanlegg (F)Fritidsbebyggelse (FT)Fritids- og turistformål (LNF)Landbruks- natur- og fritidsformål (LB)Spredt boligbebyggelse i LNF (LF)Spredt fritidsbebyggelse i LNF (LN)Spredt næringsbebyggelse i LNF

11 KU, forts. Eks: F5.1 betyr at dette er et innspill om fritidsbebyggelse i område 5. Samme benevnelse kommer frem i plankartet Noen områder faller helt eller delvis ut etter endt konsekvensutredning Utredningstema i KU er slik som: – Jordvern, naturmangfold, kulturminner, friluftsliv, transportbehov, barn og unges oppvekstvilkår, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

12

13 Selve planforslaget Består av følgende hoveddokumenter: Planbeskrivelse (m/vedlegg) Planbestemmelser og retningslinjer Plankart Konsekvensutredning med ROS (risiko og sårbarhetsanalyse)

14 Boligområder: Det er satt av areal til nye boligområder. I ny boligpolitisk plan er det målsetting om 20 tomter tilgjengelig til enhver tid Det er også gjort ny vurdering av områder satt av til boligbebyggelse i gamle kommunedelplaner. Det meste er videreført. Planreserven slik planforslaget nå foreligger, er ca 700 daa; ca 230 tomter Fåvang: Utfordringer: dyrka jord, støy fra skytebane Aktuelt utbyggingsområde: fra Lundjordet til Løsnes Ringebu: Utfordringer: dyrka jord, stinett Ulberg Aktuelt utbyggingsområde: Kolstadroa - 14 -

15 Boligområder, forts. Kartene nedenfor viser areal som pr. i dag er boligareal, eller avsatt til boligareal i gjeldende planer, pluss nytt areal som ble lagt inn til 1. gangs høring

16

17

18 Fritidsbebyggelse: Stor mengde innspill med ønske om områder til fritidsbebyggelse, totalt 15.000 daa; 5000 nye tomter Utfordringer: Stor planreserve i Kvitfjell og Fåvang østfjell Begrensninger på østsida pga villrein Beregnet behov i planperioden (byggetakt siste 10 år + 50%, for 12-års perioden): 1250 daa/417 tomter Slik planforslaget nå foreligger, er planreserven på ca. 4500 daa; ca 1500 tomter Destinasjonsutvikling har vært viktig ved prioritering av innspill i forhold til fritidsbebyggelse: Bidra til styrking av eksisterende næringsaktivitet Utnytte eksisterende infrastruktur Prinsipp: først fortette – så utvide eksisterende områder – til slutt eventuelt åpne for utbygging i nye områder - 18 -

19

20

21

22 Sentrumsområder: I Fåvang har vi nye reguleringsplaner som skal videreføres I Ringebu er det lagt inn nye areal for sentrumsformål, der dagens reguleringsformål ikke skal videreføres Detaljvarehandel skal være innenfor sentrumskjernen Føring om forretning i første etasje i sentrumsområder - 22 -

23

24

25 Næringsområder: Målsetting: Nytt areal til industri på Frya og i Fåvang Tilgang på næringsareal i tettstedene og på fjellet Utfordringer: Dyrka jord Planreserve i planforslaget er: – Industri: 180 daa – Annen næring: 45 daa – Turistnæring: 44 daa - 25 -

26

27

28 Andre arealformål: Offentlige formål ny barneskole; det vil være tilstrekkelig areal til en eventuell ny fellses barneskole både i Åmillom og ved dagens skoler i Ringebu og Fåvang Idrettsanlegg skiløyper Råstoffutvinning Kleivberga og Kjønnås Samferdsel Areal til utfartsparkering Tursti langs Lågen (føring for E6-planlegging) - 28 -

29 LNF-områder: Størsteparten av kommunens areal er LNF-områder; Landbruk,- Natur- og Friluftsområder Målsetting: Innarbeide bestemmelser til eksisterende bebyggelse i LNF (bolig og fritid) Sette av områder for ny spredt boligbebyggelse i LNF Avsette eksisterende planavklarte (ubebygde) hyttetomter som spredt fritidsbebyggelse i LNF, med bestemmelser (inkl. 6 i villreinens leveområde) NYE: rest-tomter fra disposisjonsplaner (39 tomter) - 29 -

30 Hensynssoner: Sikrings- og faresoner: Flom, skred, el-anlegg, vassverk, mineralressurser, støy Særlige hensyn (landbruk, natur m.m.): Vassdrag, kulturlandskap, seterområder, kirker, villreinens leveområde og buffersone, pilgrimsleden Båndlegging: Automatisk freda kulturminner, verneområder, krav om felles planlegging, videreføring av reguleringsplaner - 30 -

31 Buffersone (hensynssone), jfr regional plan for Rondane-Sølnkletten I planforslaget er buffersonen justert, i Trabelia og ved Måsåplassen. Bakgrunn: kommunen ønsker å tilpasse den juridiske hensynssonegrensen til terrengforhold og til eksisterende bebyggelse i området. Dette fører da til en noe smalere buffersone og en bredere utviklingssone.

32

33 Merknader og innsigelser etter første høring Ringebu kommune har mottatt mange merknader/innsigelser i forbindelse med første gangs høring av kommuneplanens arealdel: Fylkesmannen: 20 innsigelser, i tillegg til generell innsigelse til hele område 4 og 5 Fylkeskommunen: 9 innsigelser Statens vegvesen: 2 innsigelser Jernbaneverket: 2 innsigelser NVE: 2 innsigelser I første rekke er innsigelsene knyttet til : – villreinhensyn, jfr. regional plan for Rondane –Sølnkletten – jordvern og hensyn til ny E6 og karttekniske forhold Fra forslagsstillere, dreier merknadene seg i hovedsak om videre argumentasjon for å få gjennomslag for sine innspill, slik de ble spillt inn i sin helhet. Det er også noen få nye innspill, bl. a til bolig og fritidsbebyggelse.

34 Merknader og innsigelser forts. Frya: Fylkesmannen har innsigelse til N1.2 (næringsareal), N1.3 og Off 1.5 (øvelsesområde for MGB) – jordvernhensyn Kjønnås: Innsigelse til R1.8 (grustak-Kaurstad) pga manglende støyutredning (nesten ferdig reguleringsplan fra tidligere).

35

36 Forts. Åmillom: Innsigelse (Jernbaneverket). Det må innarbeides rekkefølgekrav om ny planfri kryssing som erstatning for planovergangen i Bjørgemogata, før ytterligere utbygging/fortetting kan skje i Tollmoen. Gjelder først og fremst BNF1.1 (sagtomta) Vålejordet: Innsigelse til N1.7; inn rekkefølgekrav slik at S1.2 bygges ut først Innsigelse til P1.1, krav om mere effektiv arealutnyttelse

37

38 Boligområder B1.7 (Kolstadroa) – Kommet en del merknader/protester fra beboere/grunneiere i Kolstadroa/Vekkom – Begrunnelse: hensyn til landbruket – Redusere i sør

39

40 Boligområder, forts. Ulberg: Kommet noen innspill om at boligområdet på Ulberg bør utvides: Legger inn litt mer areal på Refsum-eiendommen.

41

42 Kleivberga, massetak Innsigelse fra SVV til massetakene pga mulig tunnelløsning for ny E6. SVV sitt forslag i KDP for E6 fåvang kirke – Elstad er dagløsning Fylkesmannen har innsigelse til et eller flere av uttaksområdene (R1.2,R1.3 og R1.4), dersom det eller de etter en nærmere vurdering fra SVV hindrer tunnelløsning for ny E6 på delstrekning C forbi Kleivberga. Løsning nå: båndlegge areal for fremtidig regulering?

43 Fjellområdene Innsigelse til flytting av buffersonen Flytting kun noen titalls meter som er aktuelt (FMOP, OFK) Innsigelse til FT5.1 (fritids- og turistformål i sentrumsområdet på Venabygdsfjellet).

44

45

46 Fritidsbebyggelse Generell innsigelse til område 4 (Måsåplassen- Øksendalen,Skotten,..,) og 5 (Venabygdsfjellet) Samlet virkning (villrein) av det vi har lagt ut er ikke godt nok konsekvensutredet Mengden er for stor Innsigelse til alle disposisjonsplantomtene…, 38 «tomter» i Måsåplassen-Pulla-området, i alle fall de som er i buffersonen - 46 -

47 Skjerdingen – innsigelse til «alt»

48 Spredt bebyggelse i LNF Innsigelse til bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse i LNF; samlet utvidelsesmulighet (120m2 pr fritidseiendom) er ikke konsekvensutredet. (Ny forskrift om konsekvensutredninger fra januar 2015). Innsigelse til bestemmelser om spredt bebyggelse i LNF, utvidelsesmulighet ikke konsekvensutredet, og at den spredte bebyggelsen ikke var avsatt i plankartet. Å konsekvensutrede og kartfeste dette er en stor jobb. Ventet lenge på avklaring (juni-oktober) mht om slike eiendommer innenfor KDP Venabygdsfjellet og KDP Fåvang Østfjell er klarert. Det er de heldigvis. Er nå i gang med analyser for «rest-området» (spredt fritidsbebyggelse i LNF).

49 Spredt byggelse i LNF, forts. Bestemmelsene i KDP Venabygdsfjellet og KDP Fåvang Østfjell vedr fritidsbebyggelse er: 90+15+15, ikke 120 m2 «flatt» som ble vedtatt lagt ut på 1g høring. Ved å fortsatt gå for 120m2 «flatt», må også denne endringen konsekvensutredes. Vi har valgt å konsentrere oss om KU for spredt fritidsbebyggelse i LNF, og vente med dette for spredt boligbebyggelse i LNF til neste revisjon pga arbeidsmengden. Dvs. at det blir retningslinjer for spredt boligbebyggelse i LNF, og dispensasjonsbehandling samtidig med byggesaken (setter lavt gebyr).

50 Andre innsigelser/merknader: Innsigelse til i4.3 (skiløype Nysetra-Kjørra) Innsigelse til i4.6 (skiløype Oppbekkfjellet) Karttekniske innsigelser: – Hensysnssoner: flom, kulturminner – G/S-veger (må i så fall konsekvensutredes): temakart istedenfor Sykkelstier på Venabygdsfjellet: mange henvendelser og skriftlige innspill

51 Videre arbeid: Hvilke kamper tas? Hvilke bør det gis slipp på? UPT: februar/mars (2 møter) Kommunestyret 29. mars (?) Politisk behandling av arealinnspill og håndtering av habilitet – Under avstemming av de ulike områdene B1.1 osv. ble det i UPT og K-styret under 1. gangs behandling av planen tatt utgangspunkt i «samleskjema for areal innspill».

52


Laste ned ppt "Politikeropplæring 06.01.2016 Kommuneplanens arealdel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google