Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk ledelse og rollen som folkevalgt FNs internasjonale migrasjonsdag Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk ledelse og rollen som folkevalgt FNs internasjonale migrasjonsdag Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk ledelse og rollen som folkevalgt FNs internasjonale migrasjonsdag Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef KS

2 Som folkevalgt er du et forbilde ….

3 KS Folkevalgtprogram 2015-2019

4 Det lokalpolitiske mulighetsrommet Lov Forskrifter Avtaleverk Rundskriv Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker

5 Det lokalpolitiske mulighetsrommet Lov Forskrifter Avtaleverk Reglementer Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker

6

7 Som folkevalgt har du fått lokalsamfunnets tillit til å ivareta deres interesser Hva legger du i ordet tillit? I hvilke relasjoner er tillit viktig? Hvordan får man tillit?

8 Det lokale selvstyret Frihet Demokrati Effektivitet Foto: Stortingsarkivet/Odd Harald Kvammen

9 Staten og kommunesektoren Tre prinsipper: Generalistkommuneprinsippet Rammestyring Det finansielle ansvarsprinsippet Hvordan styrer staten? Juridiske - Økonomiske - Pedagogiske virkemidler

10 Kommunen og fylkeskommunens oppgaver Demokratisk aktør Tjenesteyter Samfunnsutvikler Myndighetsutøver I tillegg er kommunene og fylkeskommunene store arbeidsgivere.

11 Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når… innbyggerne kjenner seg godt representerte, de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud for innbyggerne, og ….. kommunen leverer det som er lovet.

12 Hva gir god lokal demokratisk styring og ledelse - hva kan påvirkes? SPESIELT VIKTIGE Intern kultur preget av tillit og åpenhet Åpenhet, innsyn og inkludering Ordførerens rolle er viktig Tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring Delegeringsreglementet! Informasjonstiltak forutsetning for Delegering og målstyring Tiltak for borgernærhet Innsyn gir tillit og nødvendig for å holde de styrende ansvarlige IKKE ENTYDIG PÅ TVERS AV KOMMUNENE Politisk styringsmodell Delegering til politiske utvalg og til administrasjon Målstyring Interkommunalt samarbeid Møteledelse Kanaler for innbyggerdeltakelse Møteledelse

13 Hvorfor har kommunen lykkes? God lokalkunnskap Lokal tilpasning i tråd med behov og forventninger Tilgjengelig og mulig å kontrollere Dialog med innbyggerne

14 «Frihet til lokal tilpasning er en forutsetning for likeverd. Kommunens evne til å tilpasse tjenestene til lokale, varierende og økende behov er påfallende – og synes sterkt undervurdert.» «Frihet til likeverd», Telemarksforskning. Rapport 281, 2011.

15 Hva mener dere er et godt lokaldemokrati?

16 Styreformer i norske kommuner og fylkeskommuner Formannskapsmodellen Parlamentarisme

17

18

19 Formannskapsmodellen Makt etter størrelse Konsensusorientert Finne løsninger som «alle» kan stille seg bak

20 Sentrale mål for det kommunale parlamentariske system i Norge Økt innflytelse til de folkevalgte Å tydeliggjøre skillelinjene i politikken Klarere politiske ansvarsforhold Sikre opposisjonen vilkår for å ivareta sin rolle som en aktiv og kritisk opposisjon

21

22 Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle Du er en del av et folkevalgt lederskap Dine roller som folkevalgt

23 Du skal representere innbyggerne Partiet Innbyggerne Enkeltindivider eller grupper Representasjonsrollen kan være individuell men også kollegial

24 Hvem føler du at du representerer?

25 Tilleggs lysark (som ikke ble vist den 18/12)

26 Film: Å være ny som folkevalgt https://www.youtube.com/wat ch?v=3Ul4miLMFjI https://www.youtube.com/wat ch?v=3Ul4miLMFjI

27 Hva vil det si å styre? Fatte vedtak Kontrollere at vedtakene blir iverksatt Dette er en kollegial rolle

28 Hva vil det si å lede? Sette dagsorden Finne politiske løsninger på (fylkes)kommunens utfordringer Få aksept hos innbyggerne for de valgte løsningene Ofte er det enkeltpolitikere som tar lederrollen, men den kan også være kollegial

29 Hva vil det si å være arbeidsgiver? Vedta en lokal arbeidsgiverpolitikk Delegere det daglige arbeidsgiveransvaret til rådmannen Daglig arbeidsgiveransvar for rådmannen Det er kun kollegiet som kan være arbeidsgiver

30 Hvordan vil du at din arbeidsgiver skal omtale deg?

31

32 Politisk lederskap kan utøves på ulike måter Mobiliserende Representerende Inkluderende

33 Å være folkevalgt er givende, men utfordrende – presses fra mange hold En sterk stat En kritisk og våken presse Oppgavevekst og komplekse prosesser Kommune- og fylkespolitikken Forventninger fra innbyggerne Reaktiv eller proaktiv?

34 Samspillet mellom de folkevalgte og administrasjonen «Samspillet mellom folkevalgte organer og administrasjonen forutsetter en kontinuerlig og god rolleavklaring og respekt for hverandres roller.»

35 Hvordan finne det politiske handlingsrommet?

36 Hvordan ønsker dere å utøve rollene som folkevalgte? – Politisk organisering – Samspillet med administrasjonen Hvem innstiller i sakene? Delegeringsreglementet – Hvilke planer og saker skal behandles i nær framtid? – Enkeltsaker eller de store linjene?

37 Hvordan får jeg en sak opp til politisk behandling? Reise en sak eller en debatt – «rette en forespørsel til lederen i møtet» – Grunngitt spørsmål – Interpellasjon – Private forslag – Muntlig spørretime Fremme alternative forslag til vedtak

38 Hvordan gjennomføre en god beslutningsprosess? Ingen fast oppskrift Åpenhet er en forutsetning Saken skal være utredet i sin fulle bredde (rådmannens ansvar) Inhabilitet? Involvere innbyggerne? Organiseringen av det politiske arbeidet? Klare ansvarslinjer Hva med de ansatte?

39 Hvordan organisere oppgaveløsningen? Stor frihet til å organisere virksomheten: Egen driftsorganisasjon Det overordnede ansvaret Selvstendige rettssubjekter ligger alltid i kommunestyret Kjøp av tjenester eller i fylkestinget Interkommunalt samarbeid

40 Folkeskikk for folkevalgte

41 Lykke til som folkevalgt! https://www.youtube.com/watch?v=5owrqirSVj4 Her finner du flere filmer og mer stoff om det å være folkevalgt: http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og- demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/ks- folkevalgtprogram/ https://www.youtube.com/watch?v=5owrqirSVj4


Laste ned ppt "Politisk ledelse og rollen som folkevalgt FNs internasjonale migrasjonsdag Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google