Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politikerne og Arbeidsgiver- rollen Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Fylkesstyreleder KS Maritta B. Ohrstrand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politikerne og Arbeidsgiver- rollen Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Fylkesstyreleder KS Maritta B. Ohrstrand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politikerne og Arbeidsgiver- rollen Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Fylkesstyreleder KS Maritta B. Ohrstrand

2 KS Folkevalgtprogram 2007 Marit MarittaB.Ohrstrand  Lærer, pedagogisk konsulent, rektor og skolesjef  Kommunestyremedlem - medlem av ulike utvalg og komiteer  Ordfører i Frei kommune i 8 år  Varaordfører i Kristiansund i 4 år  Styreleder i KS Møre og Romsdal i 8år – styremedlem i 4 år  KS hovedstyre i 4 år

3 KS Folkevalgtprogram 2007 Hvorfor velger noen å bli politikere eller bare blir det?  Blir spurt om å stille på liste til valget – men ”langt nede på lista”.  Ønsker å gjøre noe med en ”hjertesak”- vil gjerne komme inn – eller skal ”rydde” opp  Borgerplikten kaller  Har tro på at det er gjennom lokaldemokratiet en kan utrette noe  Identifikasjon med ett av partiene eller egen bygdeliste

4 KS Folkevalgtprogram 2007 Sannhetens øyeblikk! Valget - noen blir skuffet - noen blir glade - noen blir overrasket ” Hestehandelen” – Konstitueringen. Hva har en gitt seg ut på ?

5 KS Folkevalgtprogram 2007 Hvordan drive en kommune? Å drive en kommune er omtrent som å drive en gård: ”Du har den bare til låns for en periode. Og du skal overlevere den til neste generasjon i samme eller aller helst litt bedre stand, enn da du selv overtok den.”

6 KS Folkevalgtprogram 2007 Drivkrefter Statlig styring EU Miljø EØS-avtalen Oljeprisen Globalisering Identitet Skolestruktur Kvinneunderskudd WTO Arbeidsplasser Flere hytter Lokalt næringslivUtvikling i landbruket Lag & organisasjoner Regional stat Fiskeri Fylkeskommunen Innvandring

7 KS Folkevalgtprogram 2007 Lokaldemokratiet- KS har en lokaldemokratisk plattform Formål:  Peker ut retning  Noe å måle seg mot  Felles ståsted  Grunnlag for utviklingsprogram i kommunene

8 KS Folkestyre De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud  Avklarer roller og rutiner mellom de folkevalgte og administrasjonen  Godt samarbeid og godt miljø i kommunestyret  Balansert kjønnsrepresentasjon  Gode vilkår for å utøve rollen som folkevalgt

9 KS Folkestyre Politikerrollen Ombudsrollen Kontakt med innbyggerne Oppfølging av enkeltsaker Styringsrollen Strategi og politikkutforming Styring og kontroll Lederrollen Debatt og dialog Premissleverandør Arbeidsgiverrollen Kommunens omdømme

10 KS Folkestyre  Lokalpolitikere må fylle flere roller for å ta dette helhetlige ansvaret for å utvikle disse fire politikkområdene;  Demokrati  Samfunnsutvikling  Tjenesteproduksjon  Myndighetsforvaltning Politikerrollen

11 KS Folkestyre Politikerrollen  Vi kan altså skille mellom de folkevalgtes ombudsrolle, styringsrolle, lederrolle, arbeidsgiverrollen og eierrollen  Noen trives best i èn av rollene, men de fleste skifter mellom disse rollene, avhengig av situasjon og sak.

12 KS Folkevalgtprogram 2007 Du velger din egen politikerrolle

13 KS Folkevalgtprogram 2007 Folkevalgtrollen i endring?  Fra overordnet kunnskap til detaljkunnskap?  Fra detaljstyring til mål og rammestyring?  Fra beslutning til prosess?  Fra enkeltsak til helhet?  Fra tiltak til mål og resultat?

14 KS Folkestyre Hvem er du som folkevalgt?  Sett ring rundt 3-4 av boksene nedenfor. Bruk gjerne egne ord om du finner de mer dekkende.  Diskuter deretter i gruppen de ordene dere har sirklet inn. Begrunn hvorfor Ideolog Forhandler Idealist Revolusjonær Analytiker Folkets representant Generalist Utvikler Ansvarlig Retoriker Arbeidsgiver Beslutningstager Prosessdeltager Detaljorientert Løsningsorientert Pådriver Idéskaper

15 KS Folkevalgtprogram 2007 Ombudsrollen og resultatledelse  Med ombudsrollen menes at lokalpolitikere fungerer som lokalbefolkningens advokater ovenfor kommunen.  Ombudsrollen innebærer kontakt med innbyggerne og det å ta opp enkeltsaker og etterse at det blir fulgt opp på en skikkelig måte.  Ved utøvelse av ombudsrollen har de folkevalgte et ansvar for å se enkeltsakene i sammenheng med helheten.  Det er viktig at en gjennom resultatledelse har gitt de folkevalgte innsikt i kvaliteten på tjenestetilbud og egenskaper ved saksbehandlingen.

16 KS Folkevalgtprogram 2007 Utforming av politikk  Det å ha et helhetsansvar for kommunens tjenesteproduksjon og utviklingen av lokalsamfunnet gjør at lokalpolitikere stadig må gjøre prioriteringer.  Bruker-og innbyggerundersøkelser, bruker- og innbyggerdialog og annen kommunal resultatinformasjon gir nyttig beslutningsunderlag.

17 KS Folkevalgtprogram 2007 Dilemma :  En av kommunens ansatte kommer og vil legge fram en problemstilling som han eller hun opplever på sin arbeidsplass. Hvem er jeg som politiker da ? Er jeg ombud for vedkommende eller er jeg arbeidsgiver ? Hva gjør jeg nå?

18 KS Folkevalgtprogram 2007 Samspillet politikk og administrasjon – ordføreren kjenner kun rådmannen

19 KS Folkevalgtprogram 2007 Samarbeidets prøvelser og samarbeidets muligheter

20 KS Folkevalgtprogram 2007 Politiske utfordringer  I forholdet mellom kommunen og innbyggerne  I forholdet politikk og administrasjon  I forholdet ” jeg som arbeidsgiver” når jeg synes kommunalt ansatte gjør så mye rart som jeg ville ha gjort annerledes eller andre snakker om det

21 KS Folkevalgtprogram 2007

22 Politisk og administrativ organisering som fremmer samspill Velutviklet planverk, planprosesser og rapporterings-systemer Tydelig delegasjon. God rolleforståelse og -aksept Gode kunnskaper innen ledelse, arbeidsgiverrollen, samspillkompetanse Relasjonskompetansen utgjør kjernen i samspillet Klare spilleregler, rutiner, saksgang Gode arenaer for samspill Suksessfaktorer for godt samspill Relasjonen ordfører - rådmann Felles verdier og gjensidige krav til handling og samhandling Gode avstemminger ved skifte av politisk ledelse

23 KS Folkestyre  Arbeidsgiver-politikkens kjerne er de handlinger, holdinger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag.

24 KS Folkevalgtprogram 2007

25 KS Folkestyre AGS 2020 setter fokus på utfordringen Arbeidsgiverpolitikken er et av styringsverktøyene for folkevalgte. Mulighetene og snublesteinene ligger i spennet mellom det å være arbeidsgiver, samtidig som folkevalgte er ombud og politiske endringsagenter for innbyggerne. Presentasjon | 2009

26 KS Folkestyre Problemstillingen  Konflikter mellom politikere og administrasjon vil ofte kunne oppstå der: –det ikke er en klar arbeidsgiverpolitikk –det er uklare roller mellom politikere, ansatte og rådmannen –der beslutningsprosessene er uklare Presentasjon | 2009

27 KS Folkestyre Lovverket peker på tre ulike ”aktører”  Kommunestyret innehar arbeidsgiveransvaret i kraft av å være øverste myndighet i kommunen  De ansatte er sikret medbestemmelse og innflytelse i styringen gjennom administrativt samarbeidsutvalg  Rådmannen vil ofte ha det daglige utøvende ansvar for arbeidsgiver- spørsmål Presentasjon | 2009 Utforming og utøvelse av arbeidsgiverpolitik k Kommunestyret RådmannAdministrativt samarbeidsutvalg

28 KS Folkevalgtprogram 2007 Arbeidsgiverstrategiens kjerne  Det unike oppdraget –Kommunesektoren er rik på meningsfulle jobber 2.Den åpne organisasjonen –Kommunesektoren er og skal være åpen, demokratisk og gjennomsiktig 3.Kompetente medarbeidere –Kommunesektorene har svært kompetente medarbeidere som vil, og som kan sitt fag 4.Helhetlig og utfordrende lederskap –Kommunesektoren må ha en ledelse som støtter og utfordrer medarbeiderne til aktiv medledelse

29 KS Folkevalgtprogram 2007 Verdens beste utgangspunkt?

30 KS Folkevalgtprogram 2007 Arbeidsgiverrollen PERSONALPOLITIKK  Kontroll-ledelse  Personalforvaltning  Fokus på tiltak  Regler/paragrafer  Plikt  Defensiv rolle  Bevare  Partsinteresser  Unntakssituasjonene (de få)  Innadvendt kultur  Ikke gjøre feil  Personalpolitikk har lav status  Stabsansvar ARBEIDSGIVERPOLITIKK  Verdiledelse  Medarbeiderutvikling  Fokus på resultater  Mål/rammer  Utfordringer  Offensiv rolle  Dynamikk/bevegelse  Fellesinteresser  Normalsituasjon (de mange)  Utadvendt kultur  Dristighetskultur  Høy status  Linjeansvar FRATIL

31 KS Folkevalgtprogram 2007 Ledelse i kommunesektoren er å….  utvikle dialogarenaer for samhandling  involvere og legge til rette for medvirkning og utløse medarbeidernes kunnskap, kreativitet og engasjement

32 KS Folkevalgtprogram 2007 Vår oppgave som folkevalgte  Sikre at kommunen har en god og attraktiv arbeidsgiverpolitikk.  Gi forutsigbare rammer for administrasjonen: –Vedta arbeidsgiverpolitikken (ikke delta i ansettelsene) –Vedta budsjettrammer (ikke diskutere stillingsbrøk) –Vedta lønnsrammer (ikke delta i forhandlingene)  Skape et positivt omdømme av kommunen som arbeidsplass. –Snakke positivt om kommunen –Synliggjøre de ansatte på en positiv måte (tjenestebesøk, avisinnlegg, fra talerstolen etc)

33 KS Folkevalgtprogram 2007 Plenumsrefleksjon Hvordan styrer vi kommunen?  Mål  Rammer  Resultater  Verdier  Visjoner  Planer  Kontrakter  Prinsipper  Reglement  Enkeltsaker Direkte styring Indirekte styring Hva slags styringsformer gir høyest attraktivitet som arbeidsgiver?

34 KS Folkevalgtprogram 2007 Administrasjonsutvalg  I Hovedavtalens del B § 4 heter de om partsammensatte utvalg: –Det vises til kommunelovens § 25. –Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen måte. –Det partsammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

35 KS Folkevalgtprogram 2007 Administrasjonsutvalg (forts) –I halvårlige møter drøftes dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte. –De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med minst to representanter utpekt av arbeidstakerorganisasjonene/ forhandlings- sammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter 3, 5 osv. –Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- og talerett.

36 KS Folkevalgtprogram 2007 Administrasjonsutvalg (forts)  Nærmere retningslinjer for utvalget(ene) fastsettes gjennom reglement lokalt.  Slik KS vurderer det er det ikke naturlig å legge opp til at det partsammensatte utvalget blir et tungt organ når det har en slik overordnet funksjon. –I avtaleteksten foreslås to møter i året. På disse møtene kan være sentralt å diskutere hvilke krav man vil stille til arbeidsgiver- politikken, og hvordan man skal rapportere i forhold til sentrale arbeidsgiverpolitiske tema.

37 KS Folkevalgtprogram 2007 Grupperefleksjon  Har vår kommune en arbeidsgiverpolitikk? –Hva står i den?  Hva er vår viktigste oppgave som arbeidsgiver? –Hvem er det som utformer arbeidsgiverpolitikken i kommunen?  Å lede er å synliggjøre sine medarbeidere – hvordan kan vi som politikere bidra til dette?

38 KS Folkevalgtprogram 2007 Plenumsrefleksjon  Hva vil vi med vår arbeidsgiverpolitikk?  Er vår kommune en spennende og attraktiv arbeidsgiver for dagens (og fremtidens) arbeidskraft?  Tar vi ut potensialet som ligger i de ansattes engasjement og medvirkning?

39 KS Folkevalgtprogram 2007 Administrasjon Politikk

40 Det lokalpolitiske mulighetsrommet…… Lov Forskrifter Avtaleverk Rundskriv Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker

41 KS Folkevalgtprogram 2007 Det lokalpolitiske mulighetsrommet…… Lov Forskrifter Avtaleverk Reglementer Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker

42 KS Folkevalgtprogram 2007 Godfot-teorien  Man er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon.  Man skal først og fremst få lov til å bli bedre på det man er god til - plussegenskaper må få bli til plussferdigheter.  Sett flest mulig av dine samhandlingspartnere i situasjoner de behersker best mulig, da blir resultatet best mulig.

43 KS Folkevalgtprogram 2007 Individuell refleksjon  Hvor tydelig bør skille mellom politikk og administrasjon være?  Er det slik at jo tydeligere skille, desto bedre er det?  Hva er fordelene ved å ha en flytende grense mellom politikk og administrasjon?

44 KS Folkevalgtprogram 2007 Grupperefleksjon  Hvordan spiller vi (adm og politikk) hverandre gode? –Er dialogen god nok? –Er sakene gode nok?  Er vi som politikere ryddige og tydelige nok i forhold til administrasjonen?  Finnes det greie prinsipper for hva politikerne skal stelle med og hva administrasjonen skal stelle med i din kommune? –Finnes det eksempler på at dette ikke har fungert så bra?

45 KS Folkevalgtprogram 2007 Plenumsrefleksjon  I noen kommuner snakker man om å ”spille på samme bane”, mens i andre snakker man om å være ”i samme båt”. –Hvilke metafor passer dere best? •Hvorfor? eller

46 KS Folkevalgtprogram 2007 Det formelle utgangspunktet Kommuneloven:  Ordfører; –Leder av kommunestyret og formannskapet –Møte- og forslagsrett i alle folkevalgte organer –Lite lovbestemt myndighet •Kan delegere myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker  Rådmannen –Administrasjonens øverste leder –Krav om forsvarlig utredning –Administrasjonen drives i samsvar med lov –Har betryggende kontroll –Møterett i folkevalgt organ Delegasjonsreglementet  All makt i kommunestyre  Myndighets- og rolledeling –Kan delegere alt som ikke ”kommunestyret selv” –Rådmannen ”nese” for politikk – intensjon ikke ordlyd

47 KS Folkevalgtprogram 2007 Hvor setter vi de ”viktigste” politikerne ?  Hvilken status har administrasjonsutvalget hos oss politikere?  Hvem av oss setter det opp som et førstevalg ved konstitueringen?  Arbeidsmiljøutvalg – har vi det i kommunen også ? Arbeidsgiverpolitikken krever kunnskap – bør bli en mer poengtert del av folkevalgtopplæringen

48 KS Folkevalgtprogram 2007 Erkjennelse:  En god arbeidsgiverpolitikk er det beste utgangspunkt for gode tjenester gjennom tilfredse medarbeidere som opplever å bli ”sett” og tatt på alvor.  Det gir økonomisk gevinst på sikt  Vi rekrutterer og beholder kompetente medarbeidere  Det gir kommunen et godt omdømme.  Vi politikere må bli flinkere til å etterspørre arbeidsgiverpolitiske saker

49 KS Folkevalgtprogram 2007 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Politikerne og Arbeidsgiver- rollen Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Fylkesstyreleder KS Maritta B. Ohrstrand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google