Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierstyring Sigdal kommunestyre 16. – 17. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierstyring Sigdal kommunestyre 16. – 17. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierstyring Sigdal kommunestyre 16. – 17. januar 2012

2 forvaltningsdrift Kommunestyret ” Kommunene har tatt inn over seg at selskapsorganisering innebærer å gi slipp på en tradisjonell form for forvaltningsstyring, men har ikke i samme grad har tatt inn over seg hva den nye rollen skal være” (NF/06) forvaltningsdrift Kommunestyret

3 Dere er sjefen! Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres: –Internt i kommunen –Kommunalt foretak (kap. 11 kl) –Lov om interkommunale selskaper –Vertskommune (§ 28 b og c) –Lov om aksjeselskap –Samarbeid etter § 27 kl –Uformelt el avtalebasert samarbeid uten formell overbygning Når virksomhet legges ut i selskaper, innebærer dette at du som folkevalgt får en annen styringsrolle enn om virksomheten ligger i egen etat Uansett hvordan de ulike tjenestene blir utført har kommunestyret det rettslige ansvaret overfor innbyggerne.

4 Hva innebærer selskapsorganisering Fristilling Overføring av myndighet Et styringstap? Styring i andre former: –Eierstyring gjennom generalforsamling/representantskap –Kontraktsstyring Styring på et annet nivå: –Overordnet og mer tilbaketrukket enn vanlig folkevalgt styring Hvorfor: Hva oppnår man? Egnet for all tjenesteproduksjon: Hva mister man?

5 Rolleinndeling eier/driftsledelse All selskapsorganisering bygger på en rolledeling mellom eier og driftsledelse Hva ligger i eierrollen? Mål og resultatstyring Evne til å overlate driften av selskapet til personer som har tillit til å drive virksomheten innenfor relativt vide rammer Hva ligger i driftsledelse? Forvaltning av selskapet innenfor rammen av selskapets formål Styret skal tjene selskapets interesser og alle eierne kollektivt. Dette gjelder også styremedlemmer som ”representerer” en bestemt eier

6 Mulighet for eierstyring Eierstyring utøves primært gjennom: –AS: Generalforsamling –IKS: Representantskap Viktigste oppgave: –velge styre (eventuelt avsette styret) Viktigste rammer for eierstyring: –AS: Stiftelsesdokument og vedtekter –IKS: Selskapsavtale Andre rammer for eierstyring: –Aksjonæravtaler/eieravtaler –Instrukser (må følge styringslinjen) –Eiermøter (ikke vedtaksmyndighet) Eiermelding!!

7 Grenser for eierstyring Rettslige skranker Er tettere styring hensiktsmessig? Kan man miste fordeler ved utstrakt eierstyring? Være bevisst mht. riktig balanse mellom eier/styret

8 Hva vil eier med selskapet? –Hva var formålet ved etablering og har det skjedd endringer? –Hvilken selskapsform er valgt og hva er begrunnelsen for valget? –Hvordan ser styringsmodellen ut? –Hvilken relasjon har selskapet til eierkommunene? –Opererer vi i et marked eller har vi monopol på denne tjenesten? – Hva er markedet og hva skal vi utføre? –Er det krav til økonomisk utbytte?

9 – Antall selskaper: 2600, inkl. kommunal foretak (ca. 1000 ingen ansatte) - Fordeling selskapsform: 75 % AS, IKS 9 %, KF 7 - Sum verdier: 300 mrd kr. – Antall ansatte: 47.000 – Antall styremedlemmer: 11.200 – Andel kvinnelige styrerepresentanter: 31,5 %

10 Kommunale foretakInterkommunale selskap Aksjeselskap Eget rettsubjektneija Hvem kan eieDel av kommunenKommuner/IKSIngen begrensning Eiers økonomiske ansvar Fullt ut ansvarlig for foretaket Fullt ansvar i henhold til eierandel Kun for sin del av aksjekapitalen Operativt eierorganKommunestyret/ fylkestinget RepresentantskapGeneralforsamliing StyringsgrunnlagVedtekter kommunestyrevedtak Selskapsavtale Vedtak i representantskapet Vedtekter og stiftelsesdokument generalforsamlingsved tak StyremøterLukket, men vedtektene kan bestemme at de skal være åpne Lukket TariffavtaleMedlemskap i kommunen gjennom KS eller selvstendig medlemskap i KS Bedrift Kan velge ftittKan velge fritt Formell arbeidsgiverKommunenSelskapet ved styret

11 Hva er en Eierskapsmelding? En eiremelding er et politisk styringsinstrument for en virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt enn kommunen: –Det kan enten være en virksomhet med et eget styre (KF,AS,IKS) eller en vertskommune eller et interkommunalt organ.

12 Målsettingen med en Eierskapsmelding? Målsettingen med en eiermelding er å sikrer forutsigbarhet overfor selskapene og ”omverden”, samt gi tydelig melding om hva eier ønsker at selskapene/samarbeid skal utrette Eiermeldingen bør revideres/debatteres hvert år i forbindelse med for eksempel et fast årlig eierskapsseminar Gir forutsigbarhet både for selskapene/samarbeid og for eier Bruk meldingen til å fremskaffe informasjon og styringsgrunnlag for det interkommunale samarbeidet


Laste ned ppt "Eierstyring Sigdal kommunestyre 16. – 17. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google