Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunene som eiere av selskap og foretak – styringsutfordringer og nye roller Kontrollutvalgskonferansen 2009 Gardermoen 04.-05.02.2009 Bodhild Laastad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunene som eiere av selskap og foretak – styringsutfordringer og nye roller Kontrollutvalgskonferansen 2009 Gardermoen 04.-05.02.2009 Bodhild Laastad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunene som eiere av selskap og foretak – styringsutfordringer og nye roller Kontrollutvalgskonferansen 2009 Gardermoen 04.-05.02.2009 Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF

2 2 Bodhild Laastad •Seniorrådgiver i NKRF •Registrert revisor, cand. mag, master i sosiologi •Vel 10 års fartstid innen kommunalt tilsyn og kontroll •Kommunekasserer, økonomikonsulent, lærer og skatterevisor

3 3 Disposisjon •Bakteppe •”Foretaksomme” og ”selskapssyke” kommuner –Styringsutfordringer og nye roller –Empiriske studier •Kommunen i eierrollen •Styre og styremedlemmer •Styrets funksjoner

4 4 Bakteppe •Framveksten av velferdsstaten –Norge rangeres stadig som ett av verdens beste land å bo i •(United Nations Development Programme Human Development Index Ranking 2007/2008) –Voksende og kostnadstung offentlig sektor •Produksjon av velferdstjenester er arbeidsintensiv

5 5 Motreaksjon •Ideologisk skifte: New Public Management (NPM) –Reformer som etterligner privat sektor •Fristilling •Konkurranse •Markedsretting

6 6 Konsekvenser •Mål- og resultatstyring –Delegering av myndighet •Økt bruk av frittstående enheter (KF, IKS og AS) –Overføring av myndighet fra folkevalgte organer til selskapsorganer –Fristilling –Politisk ansvar og kontroll

7 7 Organisering av kommunal virksomhet

8 8 Økning i antall kommunale selskaper 1996-2006 Kilde: Tabell 1.1 i Ringkjøb, Aars og Vabo (2008:15)

9 9 Formelle strukturer NivåKommunalt foretak AksjeselskapInterkommunalt selskap 3KommunestyretGeneralforsamlingenRepresentantskapet 2Styre 1Daglig leder

10 10 Privat sektor •Å generere størst mulig overskudd for eierne •Markedet som viktigste regulator •”Pengene er målet”

11 11 Kommunal sektor •Kommuneloven § 1: –Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre –En rasjonell og effektiv forvaltning •Mest mulig velferd i forhold til innsatsfaktorene •Innbyggernes rettigheter –Med sikte på en bærekraftig utvikling –En tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard (Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) •”Pengene er middelet”

12 12 Empiriske studier •Gjertsen, A. og K. Martinussen (2006) –Styring og kontroll av kommunale selskaper og foretak. NF-rapport nr. 18/2006. Bodø: Nordlandsforskning •Ringkjøb H. E., J. Aars og S. I. Vabo (2008) –Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Bergen: Rokkansenteret rapport 1/2008 _____________________________ •Lervik, J. E., M. Huse, C. Hansen, J. E. Svendsen (2005): –Beskrivelse av norske styrer. Foreløpige resultater fra forskningsprogrammet “Det verdiskapende styret”. Oslo: Handelshøyskolen BI.

13 13 Datamateriale innsamlet av Rokkansenteret •Spørreskjema til alle kommunestyre- representanter i 20 kommuner –210 svar (34 %) •Spørreskjema til alle styremedlemmer i kommunale selskap og foretak i 6 av kommunene –200 svar (59 %) •Respondentene markerte grad av enighet med ulike påstander omkring eierskap/-styring og selskapsstyring

14 14 Fordeling på organisasjonsformer i datamaterialet 2007

15 15 Fordeling etter bransje

16 16 Hva sier datamaterialet •Forventninger om at fristilling skal føre til profesjonalisering, effektivisering og bedre kvalitet •Kommunestyrerepresentantene har moderat fokus på eierstyring –Eiermeldinger er liten grad tatt i bruk –Eierstyring skjer ved formelle styringsinstrument •Vedtekter •Generalforsamling •Valg av styremedlemmer –Mer offensiv eierstyring lite i bruk •Gir uttrykk for: –Vanskeligere å følge med på det som skjer i den utskilte virksomheten –Mindre mulighet for påvirkning –Vurderer risikoen for uetisk atferd som liten

17 17 Kommunestyrerepresentantene om styrerollen •Styreverv blir fordelt som andre politiske verv •Få motforestillinger mot politikere i styrene

18 18 Kommunestyrerepresentantene om styrerollen •Forventinger om at styret skal legge like stor vekt på –Kommunen sine interesser –Selskapet sine interesser

19 19 Hva sier datamaterialet om styrene •6,7 styremøter i 2006 i snitt •Varighet 2,7 timer •5,8 medlemmer i snitt •40 % kvinner •De fleste styreledere er menn (50-60 år) •Høyere utdanningsnivå enn kommunestyremedlem mer, men lavere enn styremedlemmer i allmennaksjeselskap

20 20 Hva sier datamaterialet om styrene forts. •Styrene oppfatter seg som godt kompetente •Liten grad av overlappende styreverv •Forsøk på påvirkning kommer primært fra bedriftsledelsen og fagforeningene

21 21 Hva er styrets funksjoner •Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig •Forvaltningen av selskapet –Kontroll •Forsvarlig styring og kontroll •Planer og budsjett •Selskapet sin økonomiske stilling –Rådgiving •Generell ledelse •Faglige forhold –Nettverk •Relasjoner til andre bedrifter •Andre viktige grupper –Strategi •Fastsette mål •Utvikle strategier

22 22 Hva sier datamaterialet om kontrollaspektet ved styrerollen •Involverte i vurdering av selskapets økonomiske situasjon •Oppfølging av –produktkvalitet –kundetilfredshet –organisasjon og personalressurser •6 av 10 sier at de stiller kritiske spørsmål til informasjon fra ledelsen •Ønsker i svært liten grad å reise saker utenom dagsorden

23 23 Nettverksaspektet ved styrerollen •Begrenset fokus på denne funksjonen

24 24 Strategiaspektet ved styrerollen •Er involverte i langsiktig strategiarbeid _____________________ •Strategiarbeid: 1.Utarbeide strategiforslag 2.Ta beslutninger om langsiktige strategier 3.Gjennomføre beslutninger om strategi 4.Kontrollere og evaluere strategibeslutninger

25 25 Andre aspekter •Styret evaluerer i liten grad sin egen virksomhet •Styremøter uten at daglig leder er til stede? –Mangler data for styrer i kommunale selskap og foretak –Skjer i liten grad i styrene som inngikk i BI-studien

26 26 Sagt om styrer •”De er støttespillere, rådgivere, medspillere, stakeholders og snyltere” •”De er mer eller mindre aktive, men altfor sjelden kritiske” •”Høflighet, dannelse, lojalitet og respekt for makten er det som preger styrene mer enn kritisk utfordrende nysgjerrighet og tvil” Arne Selvik, AFF, NHH i Bergens Tidende 18.01.09

27 27 Oppsummering •Kommunene etablerer foretak og selskaper i økende grad –Utskilling av virksomhet fører til mindre fokus på det som skjer i virksomheten •Fra eier •Fra innbyggerne •Fra pressen –Lite fokus på vurdering av risiko for uetisk atferd •Styrene –Består av politikere –Behov for å utvikle styrerollen •Større vekt på kontrollfunksjonen •Større bevissthet om risiko for uetisk atferd

28 28 Implikasjoner •Kontrollutvalgene bør prioritere selskapskontroll –Økt fokus på eierrollen –Økt fokus på styrerollen •Lyspunkt –Etablering av KS Eierforum •Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskkommunalt eide selskaper og foretak –Kommunene utarbeider i økende grad eiermeldinger

29 29 Takk for meg! Bodhild@nkrf.no Tlf. 958 17 534 www.nkrf.no


Laste ned ppt "Kommunene som eiere av selskap og foretak – styringsutfordringer og nye roller Kontrollutvalgskonferansen 2009 Gardermoen 04.-05.02.2009 Bodhild Laastad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google