Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.01.2012 Parlamentarismeformen 20. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes Presentasjon 7.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.01.2012 Parlamentarismeformen 20. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes Presentasjon 7."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.01.2012 Parlamentarismeformen 20. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes Presentasjon 7

2 2 Innledning Styringsformene er formannskap og parlamentarisme er likestilt som styringsformer Parlamentarisme introdusert som en forsøksordning i Oslo fra 1985 (egen forsøkslov), Kap. 3 i kommuneloven gir særlige regler for en parlamentarisk styringsform, mange av reglene i kapittel 2 gjelder også Må ha kommuneråd/fylkesråd – har ikke formannskap og administrasjonssjef, jf. koml. §§ 8 nr. 1 og § 19 nr. 2 For øvrig de samme lovpålagte organene og samme adgang til å opprette frivillige organer som i formannskapsformen – i tillegg adgang til å opprette styrer etter koml. § 20 nr. 4 (under kommunerådet) Formen er innført i Oslo, Bergen og Tromsø kommuner og i Nordland, Hedmark, Troms og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, flere kommuner har vurdert det, men ikke innført formen Styringsformen innebærer at kommunerådet må gå av hvis det blir vedtatt mistillitsforslag mot rådet Hvorfor kommunal parlamentarisme? Noen betenkeligheter? (motargumenter)

3 3 Innføring og oppheving av kommunal parlamentarisme, jf. koml. § 18 Kommunestyret må selv bestemme innføring av parlamentarisme og eventuell tilbakeføring til formannskapsformen - jf. nr. 1 Framgangsmåte Kommunestyret må velge hvorvidt et byråd skal velges etter koml. § 19 eller utpekes etter § 19 a, se koml. § 18 nr. 4 Arbeiderpartiet sa ja før valget i 2011 i Akershus fylkeskommune for så å snu

4 4 Kommuneråd Kan bestå av personer som er valgbare, jf. § 14 nr. 1a – intet krav om at må utgå fra kommunestyret (annerledes enn for formannskapet) Ikke realiteten ikke plikt til å ta imot valg jf. koml. § 19 nr. 6 - rett til å fratre etter eget ønske Må fratre sine øvrige «kommunale... verv» i funksjonsperioden jf. koml. § 19 nr.7 - hva menes? Ingen lovkrav til minstestørrelse Byrådet i Bergen januar 2015

5 5 Valg av kommuneråd (byråd) 1 (etter koml. § 19) Velges av kommunestyret – delegasjonsforbud jf. nr. 1 Må ha støtte fra flertallet i kommunestyret jf. nr. 4, rådsvalg - ikke personvalg, valg av leder/nestleder skjer samtidig Etter kommunestyrevalg velges nytt kommuneråd i det konstituerende møte, jf. nr. 3 Byrådet i Tromsø velges etter reglene i koml. § 19 Byrådet Tromsø kommune januar 2015

6 6 Valg av kommuneråd (byråd) etter koml. § 19 Rådet har plikt til å gå etter vedtak av kommunestyret, jf. nr. 3 og 5. Det samme gjelder enkeltmedlemmer etter nr. 6 – intet vilkår for å «kaste» enkeltmedlemmer at det er innført ledelsesansvar for den enkelte byråd– «ministeransvar» (se § 20 nr. 1, 2. setning) Når rådet går skal valg av nytt råd foretas senest i neste kommunestyremøte jf. nr. 3 Forslag om at rådet må fratre/meddelelse om at rådet vil fratre må framsettes i møte jf. nr. 5 Forslag om at rådet skal fratre skal behandles i neste møte om ikke 2/3 krever umiddelbar avstemning Nytt enkeltmedlem velges av kommunestyret etter forslag fra rådet. Fratrer lederen velges nytt råd jf. nr. 6 I 2010 ble det reist mistillitsforslag mot Sølvi Listhaug

7 7 Valg av kommuneråd (byråd) etter utpekingsordningen, jf. koml. § 19 a Ordføreren skal gi en lederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd, se nr. 1 og 2 Den utpekte setter selv sammen sitt råd som konstituerer seg selv etter nr. 3 og lederen kan når som helst skifte ut medlemmer og bestemme sammensetningen Kommunestyret skal ha melding om sammensetningen og endringer i denne Funksjonstiden er uavhengig av kommunestyrets valgperiode, annerledes enn etter § 19 Rådet har også her plikt til å gå etter vedtak av kommunestyret, jf. koml. § 19 a nr. 7 Det samme gjelder enkeltmedlemmer etter koml. § 19 a nr. 8 Utpekingsordningen gir lederen en sterkere stilling enn valg etter koml. § 19 Utpekingsordningen benyttes i Oslo og Bergen kommune Bergen kommune fikk nytt byråd i oktober 2014 etter at byrådsleder Ragnhild Stolt –Nielsen trakk seg

8 Kommunalrett 2011 Hans-Olav Toft 8 Kommunerådets oppgaver og myndighet jf. koml. § 20 De samme lovbestemte oppgavene som administrasjonssjefen har (koml. § 23 nr. 1 og 2) – se koml. § 20 nr. 1 og 2 Dvs. ledelsesansvar, skal forberede og iverksette vedtak og har tilsynsansvar (internkontrollansvar) Enkeltmedlemmer av rådet kan få ledelsesansvar på rådets vegne, forutsatt at kommunestyret har åpnet for det jf. nr. 1 – denne myndigheten kan ikke kommunestyret delegere Skal innstille til kommunestyret når det gjelder økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap, se koml. §§ 44-48 (formannskapets oppgave i formannskapsstyrte kommuner) Møteplikt og møterett i kommunestyret, jf. nr. 5. Byrådsleder har møterett i andre folkevalgte organ minus kontrollutvalget Byrådet og enkeltmedlemmer kan få myndighet etter delegasjon jf. nr. 3. Adgangen til delegasjon behandles under temaet delegasjon

9 Kommunalrett 2011 Hans-Olav Toft 9 Særlige problemstillinger Opposisjonens vern - «Kompensasjon» til mindretallet jf. koml. § 21; kontor- og utredningsmessig assistanse - annet? En særlig valgbarhetsregel, koml. § 14 nr. 1, b) Gjelder visse begrensninger for ansatte i byrådets sekretariatet Bruk av faste utvalg (§ 10), styrer (§ 11) og andre folkevalgte organ utenfor byrådets styringslinje kan i praksis være problematisk i en parlamentarisk modell Kommunerådet kan delegeres myndighet til å opprette driftsstyrer under rådets ledelse, se § 20 nr. 4 Åpenhet- og innsynsreglene kan reise særlige utfordringer i en parlamentarisk styringsform

10 Kommunalrett 2011 Hans-Olav Toft 10 Konsekvenser av parlamentarisk styringsform - oppsummert Bystyrets alminnelige kompetanse som øverste organ er uberørt Ordførerrollen mindre sentral Kommunerådet og enkeltmedlemmer er avhengig av bystyrets tillit Byrådet er øverste leder av kommunens administrasjon, jf. koml. § 19 nr. 2 og nr. 1 Formannskapet er bortfalt, jf. koml. § 8 nr. 1, 2. setn. Det samme gjelder rådmannen jf. koml. § 22 Byrådet er overordnet hele den tilsatte administrasjon, men som hovedregel ikke de øvrige folkevalgte organene Øvrige folkevalgte organer opptrer med fullmakt fra bystyret og har kompetanse så langt denne fullmakten rekker Byrådet har ingen myndighet i fht. faste utvalg, kommunestyrekomiteer, bydelsutvalg Men byrådet har myndighet over den tilsatte administrasjon i bydelene som betjener bydelsutvalgene


Laste ned ppt "13.01.2012 Parlamentarismeformen 20. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes Presentasjon 7."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google