Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omtanke solidaritet samhold Oslo 1 Samling for plasstillitsvalgte og verneombud i bydel Østensjø  Ny som tillitsvalgt  Roller og oppgaver  Samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omtanke solidaritet samhold Oslo 1 Samling for plasstillitsvalgte og verneombud i bydel Østensjø  Ny som tillitsvalgt  Roller og oppgaver  Samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 omtanke solidaritet samhold Oslo 1 Samling for plasstillitsvalgte og verneombud i bydel Østensjø  Ny som tillitsvalgt  Roller og oppgaver  Samarbeid  Arbeidsmiljølov og tariffavtale  AMU og MBU

2 omtanke solidaritet samhold Oslo 2 Du kommer fra Fagforbundet  Handlingsprogrammet  Medbestemmelse  Arbeide for at tillitsvalgtes medbestemmelse og innflytelse styrkes, samt at ansatte gis reell innflytelse på egen arbeidsplass  Livslang læring og yrkesfaglig utvikling  Arbeidsmiljø  Arbeide for at opparbeidede rettigheter i arbeidsmiljøloven forsvares, videreføres og styrkes  Arbeide for at verneombud og hovedverneombud gis bedre vilkår for å utføre sitt arbeid

3 omtanke solidaritet samhold Oslo 3 Fagforbundet opererer med tre typer tillitsvalgte  1. Tillitsvalgte etter vedtektene  Verv vedtektene pålegger en fagforening å ha  2. Tillitsvalgte etter hovedavtalen  Plasstillitsvalgte  3. Tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven  Verneombud

4 omtanke solidaritet samhold Oslo 4 Mandat og hovedoppgaver  Tillitsvalgte har mandat fra hovedavtalen og Aml § 8  Informasjons- og drøftningsrett  Skal sikre trygge ansettelsesforhold  Skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår  Verneombudet har mandat i Arbeidsmiljøloven  Skal ivareta sikkerhet, arbeidshelse og arbeidsmiljø for alle arbeidstakere  Skal bli informert og få anledning til å uttale seg i saker som er av betydning for arbeidsmiljøet

5 omtanke solidaritet samhold Oslo 5 Ny i rollen (og noe å tenke på for gamle ringrever)  Husk hatten!  Jeg kommer som…  Vær forberedt!  Det gir større tyngde og respekt å komme med mer enn synsing.  Du trenger ikke kunne lover og avtaler utenat…  …men du må vite hvor du finner ting

6 omtanke solidaritet samhold Oslo 6 Fagforeninga og vernetjenesten  Arbeidsmiljøloven har blitt kjempet fram av fagbevegelsen.  Fagforening(er) kan (og bør?) utpeke hovedverneombud og verneombud.  HVO skal sitte i AMU – som arbeidstakerrepresentant. Resten av plassene fylles av fagforeningsrepresentanter.  Fagforbundet ser på verneombud som tillitsvalgte.

7 omtanke solidaritet samhold Oslo 7 Samarbeid tillitsvalgte og verneombud  Samhold gjør sterk – spesielt i AMU  Totalinnflytelse vs splitt og hersk  Forskjellige roller og innfallsvinkler, men felles mål!  Samarbeid, men ikke sammenblanding  Verneombudet er ikke tillitsvalgt for uorganiserte  Tillitsvalgte skal ikke overta verneombudets oppgaver

8 omtanke solidaritet samhold Oslo 8 Du er plasstillitsvalgt  Rettigheter og plikter som tillitsvalgt  Den tillitsvalgte skal kontaktes  Retten til medbestemmelse  Verving er viktig!  Bryt ikke sentrale avtaler  Arbeidsgivers styringsrett  Et godt samarbeid  Hvor får du hjelp?

9 omtanke solidaritet samhold Oslo 9 Du er verneombud  Det skal velges verneombud (VO)  Verneområdet skal være klart avgrenset  VO skal kunne ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte  Forskrift: Blant anerkjente dyktige arbeidstakere med erfaring og innsikt. Bør ha arbeidet de siste to år.  To års funksjonstid – kan ikke legge ned vervet eller nekte å utøve funksjonen. Stedfortreder ikke et krav, men hensiktsmessig.  Leder kan ikke være verneombud. Arbeidsledere er valgbare, men kan lett komme i rollekonflikt.

10 omtanke solidaritet samhold Oslo 10 Verneombudets oppgaver  Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet  Skal særlig påse at verneinnretninger er til stede i passende antatt, lett tilgjengelig og i forsvarlig stand. Skal påse at arbeidstakerne får den nødvendige øvelse og opplæring, og at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utøves forsvarlig.  Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde

11 omtanke solidaritet samhold Oslo 11 Rett til å stanse farlig arbeid  Dersom VO mener at det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses  Stansingen og grunnen skal omgående meldes til arbeidsgiver  VO er ikke erstatningsansvarlig  Stansingsrett er basert på VOs skjønn

12 omtanke solidaritet samhold Oslo 12 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)  Behandler saker som angår bydelen spesifikt  Skal belyse de arbeidsmiljømessige konsekvensene av saker som senere skal behandles av MBU  Risikovurdering!!!  Etablering og vedlikehold av HMS-arbeidet  Kan opprette egne underutvalg  Attføringsutvalg, AKAN-utvalg  Hovedverneombudet har fast plass i AMU

13 omtanke solidaritet samhold Oslo 13 Medbestemmelsesutvalget (MBU)  Idéskapende  Rådgivende  Besluttende


Laste ned ppt "Omtanke solidaritet samhold Oslo 1 Samling for plasstillitsvalgte og verneombud i bydel Østensjø  Ny som tillitsvalgt  Roller og oppgaver  Samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google