Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arealplanlegging Kommunestyret 06.01.2016. Fagområde - Plan Medarbeidere: Wenche Hagestuen Dale, kommuneplanlegger Gunhild Haugum, arealplanlegger - 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arealplanlegging Kommunestyret 06.01.2016. Fagområde - Plan Medarbeidere: Wenche Hagestuen Dale, kommuneplanlegger Gunhild Haugum, arealplanlegger - 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealplanlegging Kommunestyret 06.01.2016

2 Fagområde - Plan Medarbeidere: Wenche Hagestuen Dale, kommuneplanlegger Gunhild Haugum, arealplanlegger - 2 -

3 Arbeidsoppgaver Utarbeiding av kommunale arealplaner, både reguleringsplan og kommune(del)plan. Behandling av private planforslag. Utarbeiding og oppfølging av utbyggingsavtaler. Behandling av dispensasjoner fra gjeldende planer. Veiledning/rådgivning om kommunens planverk til enkeltsøkere og planfirma/forslagstillere. Bidra med plankompetanse i tilgrensende kommunale fagområder og kommunale prosjekt. - 3 -

4 Hva er arealplanlegging? - 4 -

5 - 5 -

6 «Arealplanlegging som fagområde spenner fra overordna analyser og planer, til detaljplaner for mindre avgrensa områder» Hvorfor planlegge? Styre arealbruken i kommunen. God, effektiv og langsiktig arealutnytting. Forutsigbarhet. - 6 -

7 Planhierarkiet Overordna planer: Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner (areal og tema) Detaljplaner: Områderegulering Detaljregulering (Bebyggelsesplan – utgått med ny lov) (Disposisjonsplaner) - 7 -

8 - 8 -

9 Føringer for den kommunale arealplanleggingen Plan og bygningsloven – formelle krav – Hvilke planer skal/kan kommunen ha – Prosesskrav – Medvirkning – Utredningskrav – virkning for miljø og samfunn, ROS-analyse – Krav til formål og hensynssoner – Krav til innhold i planbestemmelser – Krav til utforming av kart - 9 -

10 Tegneregler: Tegneregler - 10 -

11 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging – Gode og effektive planprosesser webkart – Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling Klima og sikkerhet Natur- og kulturverdier Næringsutvikling – Attraktive og klimavennlige by- og tettsteder Boligbygging Samferdsel Helse og trivsel - 11 -

12 Kommunale vedtak, føringer og forventninger – Økonomiplan og budsjett – Boligpolitisk plan (2014) – Energi og klimaplan (2015) – Skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan (2014) – Kvalitets- og utviklingsplan for Helse og omsorg (under arbeid) – M.fl. - 12 -

13 Kommuneplanens arealdel Alle kommuner skal ha en kommuneplan med samfunnsdel og arealdel jfr plan- og bygningsloven § 11-1. Kommunen kan utarbeide kommunedelplaner for bestemte områder eller tema. Arealdelen er en konkretisering av kommuneplanens samfunnsdel, og andre kommunale planer som legger føringer for framtidig samfunnsutvikling. Arealbehovene som følger av politiske prioriteringer skal konkretiseres i arealdelen. Nasjonale forventninger skal ivaretas. - 13 -

14 Kommuneplanens arealdel forts. Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, pbl § 11-5. Revisjon: Skal vurderes hvert 4. år gjennom kommunal planstrategi. - 14 -

15 Arealdelen skal angi hovedtrekk i arealdisponering og gi rammer og betingelser og nye tiltak – Planbeskrivelse og planbestemmelser – Krav om utarbeiding av reguleringsplan for nye byggeområder – Føringer for detaljert planlegging, hvilke hensyn som skal vektlegges når delområder detaljplanlegges – Kan gis unntak fra detaljplanlegging for enkelte konkrete tiltak - 15 -

16 Plankartet skal vise hovedformål og hensynssoner. - 16 -

17 Planprosessen eks ny kommuneplan Vedtak om oppstart november 2012 Planprogram på høring (6 uker) Planprogram vedtatt av KOM januar 2013 Åpnet for innspill fram til mai 2013 Åpne møter vår og høst 2013 Siling av innspill vedtatt i KOM desember 2013 Temamøter vår 2014 Konsekvensutredning av innspill fullført oktober 2014 Vedtak i KOM om utlegging til første høring april 2015 (6 uker) - 17 -

18 Bearbeiding av merknader høst 2015 Ny behandling i KOM før andre høring (feb/mars 2016) Mekling - dersom det fortsatt ligger innsigelser til planforslaget etter andre høring Behandling i KMD – dersom ikke enighet ved mekling - 18 -

19 Kommunestyrets rolle § 3-3 Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. - 19 -

20 Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. Se også kap IV, §§ 10-1 – 13-4 Delegasjonsreglement - 20 -

21 Gjeldende overordna arealplaner Kommuneplanens arealdel (1993) Kommunedelplan for E6 Ringebu sør - Frya (2012) Kommunedelplan for Kvitfjell (2012) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet (2007) Kommunedelplan for Fåvang østfjell (2004) Kommunedelplan for del av Sør-Vekkom (1996) Kommunedelplan for Bånsetra – Veslesetra (1995) Eldre kommunedelplaner for tettstedene - 21 -

22 Reguleringsplaner Vi har ca 150 reguleringsplaner Antall til godkjenning varierer, ca 5 pr år de siste årene Viktige tema de siste årene: Sentrumsområder (Fåvang) Boliger (begge tettstedene) Hytter (Kvitfjell, Venabygdsfjellet og Fåvang østfjell) Samferdsel (gang-/sykkelveier og E6) Forventer flere reguleringsplaner etter at ny arealdel er vedtatt. - 22 -

23 Hva er en reguleringsplan? Detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 Områdereguleringsplan (kommunal) – Områdevis planavklaring, med krav om detaljregulering for hele eller deler av planen før utbygging Detaljreguleringsplan(privat eller kommunal) – Gir grunnlag for utbygging Rettsvirkning av reguleringsplan – Ekspropriasjon – Skal vurderes på nytt etter 10 år - 26 -

27 Bebyggelsesplaner – Erstattet av detaljreguleringsplan i pbl 2008 Disposisjonsplaner – Ikke juridisk bindende - 27 -

28 Planprosess reguleringsplan Oppstartsmøte med forslagstiller (adm) Varsel om planoppstart til alle berørte (forslagstiller) (Planprogram til høring i 6 uker – dersom planforslaget er i strid med overordna plan) Utarbeiding av planforslag (forslagstiller) Politisk behandling av planforslag (UPT) Høring/ettersyn min 6 uker (kommunen) Bearbeiding av plan etter høring (forslagstiller) Politisk sluttbehandling (UPT og kommunestyret) - 28 -

29 Kommunale reguleringsplaner: – Medvirkning – informasjonsmøter Overføring av planforberedelse pbl § 3-7: – Større samferdsel og infrastrukturtiltak Statlig reguleringsplan pbl § 6-4: - 29 -

30 Klagebehandling Vedtak om kommuneplan kan ikke påklages jfr. pbl § 11-15 Vedtak om reguleringsplan kan påklages jfr. pbl § 12-2 - 30 -

31 Dispensasjon fra plan Kommunen kan gi dispensasjon fra reguleringsplan eller fra kommune(del)plan for gjennomføring av tiltak. For å kunne gi dispensasjon må kravene i plan- og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 1. Det er et krav at en dispensasjon ikke setter hensynet bak planen vesentlig til side. 2. Fordelene med en dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Dispensasjon eller planendring? Hva er mest hensiktsmessige? - 31 -

32 Dispensasjon forts. 20-30 søknader pr år. Saker som berører regionale eller nasjonale interesser skal sendes på høring før behandling. Behandlingstid på 2-3 mnd. Delegasjon: De aller fleste saker behandles av UPT, ikke- prinsipielle saker behandles av rådmannen fortløpende. - 32 -


Laste ned ppt "Arealplanlegging Kommunestyret 06.01.2016. Fagområde - Plan Medarbeidere: Wenche Hagestuen Dale, kommuneplanlegger Gunhild Haugum, arealplanlegger - 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google