Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Arealplan Andøy kommune Landbruk og LNFR-områder: Innspill til forarbeid Rådgiver Aage Steen Holm Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Nordland Andenes, 23. juni 2011

2 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Målsetning –Sikre landbruket som framtidig næring i kommunen –Avklare beiteinteresser, reindriftsinteresser og andre interesser i utmark –Følge opp nasjonal målsetning om halvering av omdisponert jordbruksareal – jordvern

3 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Grunnlagsdokumenter –Jordvernbrevet fra landbruks- og matminister og miljøvernminister av 19.11.2010.Jordvernbrevet fra landbruks- og matminister og miljøvernminister av 19.11.2010. –Jordvern i Nordland, del 1: Fylkesmannen i Nordlands strategi for jordvernJordvern i Nordland, del 1: Fylkesmannen i Nordlands strategi for jordvern –Næringsstrategier i landbruket (FMNO) (ny i 2012)Næringsstrategier i landbruket (FMNO) –Strategisk plan for økologisk landbrukStrategisk plan for økologisk landbruk –Strategisk plan for småskala matproduksjon (2008-2010)Strategisk plan for småskala matproduksjon (2008-2010) –Se forøvrig: www.planlegging.nowww.planlegging.no

4 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Konsekvensutredning –KU pålagt for områder avsatt til LNFR-formål hvor det åpnes for spredt bebyggelse –KU bør gi god statusinformasjon, ikke bare om tap av jord, men også om virkningene for landbruket i området

5 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Jordvern I KU er det ønskelig med: –Oversikt over hvor mye dyrka mark (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) som går tapt til nye formål. Gjerne også oversikt over dyrkbar mark. –Forslag til avbøtende tiltak der store landbruksarealer går tapt, samt begrunnelse/avveining for hvorfor kommunen velger å ta jordarealer

6 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Jordvern (forts.) Mål jordvern i Nordland: Omdisponering av dyrka jord < 400 daa/år. Dette er både etter jordlova og pbl. Retningsgivende for Andøy: 10 daa/år

7 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Landbrukets status: VIKTIG! En konkret vurdering av landbrukssituasjonen i kommunen: –Hvor er det aktive landbruksmiljø (spesielle bygder/områder)? –Hvor er arrondering, jordtype og klima spesielt godt egnet? –Hvor ser kommunen for seg landbruk om 20 år, mtp investeringer og generasjonsskifter, og hvor ser de for seg nedleggelse? –Status over etterspørsel etter jord i kommunen –Behov for utmarksbeitearealer

8 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Arealkart –Kan ha kategorier som (kun eksempelvis) LNFR, LNFR-spredt, LNFR-spredt hytte, LNFR-spredt bolig etc LNFR-landbruk (kjerneområde landbruk) Framtidige enkelttiltak (f.eks vannreservoar kan synliggjøres ved båndleggingssoner –Trekkveier og viktige beiteområder for rein kan markeres med hensynssoner og egne bestemmelser. –Se for øvrig: Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven

9 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Planbestemmelser Planbestemmelser om LNFR-områder må inneholde punkter om (jfr pbl §11-11): –tilstrekkelige informasjon om omfang og lokalisering av spredt bebyggelse, f.eks: Krav om reguleringsplan dersom gruppebebyggelse på mer enn to boliger Spredt bebyggelse må plasseres utenom dyrka mark og høgbonitet skog, samt ikke medføre driftsmessige ulemper for landbruket. Atkomstvei ikke over dyrka mark Hva slags bebyggelse det er snakk om (hytte, bolig, næring utenom stedbunden næring etc)

10 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Planbestemmelser Kommunen kan også vurdere: –hensiktsmessig i enkelte områder å sette krav for minsteavstand mellom bolig og/eller hytte og landbruksarealer? F.eks.10 eller 25 meter –Rekkefølgebestemmelser for utbygging –Kjerneområder landbruk

11 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Kjerneområder landbruk –Kan være geografiske områder, gårdsbruk/gårdsnummer eller produksjonstyper –Egne bestemmelser for disse områdene, evt bestemmelser i forhold til dispensasjon –Kan markeres bl.a som eget temakart/underkart, være en egen landbruksplan, hensynsområde i arealkartet

12 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Planbestemmelsene (forts.) Lag tabell for LNFR-spredt –Vi anbefaler hvert område i plankartet markeres og nummereres tydelig slik at det er mulig å kjenne igjen hva slags spredt bebyggelse som er tillatt og hvilke bestemmelser som hører til hvilke områder. –Det kan for eksempel lages tabell som lister opp alle områdene for spredt utbygging (evt. en tabell for hver formålsgruppe). –Generelle bestemmelser om lokalisering kan knyttes til alle områder for spredt bebyggelse, eller evt. ulike bestemmelser for de ulike byggeformålene.

13 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Planbestemmelsene (forts.) Tabell (eksempel):


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google