Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Nasjonal energipolitikk i et klimaperspektiv Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Nasjonal energipolitikk i et klimaperspektiv Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Nasjonal energipolitikk i et klimaperspektiv Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen, OED Nordland fylkeskommunes klima- og energiseminar Bodø, 26. februar 2009

2 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Verdens energibehov øker Kilde: IEA IEA forventer at verdens energibehov vil øke med 45 % innen 2030 80 % av behovet vil dekkes av fossile kilder

3 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Utslipp av klimagass må reduseres Kilde: IEA En rekke tiltak må gjennomføres for at utslipp i verden skal reduseres

4 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Energisektorens tiltak for å møte klimautfordringen CO2-håndtering Energieffektivisering Fornybar energi

5 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed EUs fornybardirektiv Nytt EU-direktiv for å fremme bruken av fornybar energi Bindende mål for andel fornybar energi i sluttforbruket –transport –elektrisitet –oppvarming og kjøling Gjennomsnittet i EU: Fra 8,5 % til 20 % Mål fordelt etter landenes inntekt, ikke ressurser Handelsmekanismer øker fleksibiliteten

6 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed EUs fornybardirektiv og Norge Fornybardirektivet er ansett som EØS-relevant Direktivet følger nå vanlig EØS-prosedyre Som et ledd i dette skal det avklares –hvilke forpliktelser Norge må påta seg –hvilke konsekvenser dette vil ha for norsk energi- og transportpolitikk

7 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Inntil vi vet hva fornybardirektivet vil bety… Allerede fastsatte mål for energieffektivisering og ny fornybar energi –Minst 12 TWh energieffektivisering og ny fornybar produksjon innen 2010 –30TWh innen 2016; teknologier ikke spesifisert Gjeldende kontrakt med Enova: Enova skal bidra til ny miljøvennlig energiproduksjon og energibesparelser på til sammen 18 TWh innen utgangen av 2011 sammenlignet med 2001 da virksomheten ble etablert. Det er også et etablert mål om 3 TWh vindkraft og 4 TWh vannbåren varme innen 2010

8 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Enova Styrket av tiltakspakke: Energifondet styrket med 1,2 mrd kroner Over 80 prosent mer enn det som ble budsjettert i 2009 Enova forvalter Energifondet og dermed den økte satsingen Økte rammer gir rom for å styrke satsingen på alle områder innen energiomleggingen; herunder energieffektivisering, miljøvennlige oppvarmingsløsninger og vindkraftutbygging Enovas resultater så langt: For perioden 2001 til 2007 har Enova bidratt med støtte til å spare eller produsere ny miljøvennlig energi på til sammen 10,1 TWh.

9 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Hva er miljøvennlig energi? redusere omfanget av menneskeskapte klimaendringer bevare biologisk mangfold ta vare på folks hverdagslandskap og annet verdifullt landskap opprettholde og stimulere næringer som reindrift og reiseliv …  En vanskelig balansegang!

10 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Konsesjonsbehandlingen Alle former for produksjon og overføring av energi har negative konsekvenser Målet er å redusere konflikter med miljøverdier og andre samfunnsinteresser Konsesjonsbehandling er det sentrale verktøyet for avveining av miljø- og brukerinteresser Svært stor pågang av søknader vann/vind/kraftlinjer øker behovet for å se sakene i sammenheng og vurdere sumvirkninger I løpet av 2009 vil NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet være doblet sammenliknet med 2005

11 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Styrket beslutningsgrunnlag for å sikre koordinering og forutsigbarhet Retningslinjer og regionale planer for vind- og småkraft Regionvis samordning av konsesjonsbehandling Styrket koordinering av nett og produksjon

12 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Vindkraft Prioriteringskriterier; sikre at de mest realistiske og minst konfliktfylte prosjektene i hver nettregion blir behandlet raskere Hitra (Eldsfjellet). Foto: Statkraft Svært mange prosjekter To nye prosjekter fikk støtte fra Enova i desember 2008. Ny utlysning våren 2009 Nettkapasitet og hensyn til natur, landskap og lokale synspunkter begrenser hva som kan realiseres

13 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Vannkraft Med utbygging av ny, uregulert fornybar energi øker verdien av Norges regulerbare vannkraft Mål: utnytte eksisterende vannkraftstruktur bedre  opprusting og utvidelsesprosjekter prioriteres i konsesjonsbehandlingen Små vannkraftverk; –stort potensial –stor andel av konsesjonsgitte prosjekter realiseres –viktig både for kraftforsyning og lokal næringsutvikling Revisjon av eldre konsesjoner

14 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker Behov for nettinvesteringer: –planer om økt produksjon –stigende forbruk –hensynet til forsyningssikkerheten Strategi for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn når forsterkninger i kraftnettet planlegges Se energisystemet i regioner i sammenheng; redusere total belastning Økt innsats på utredning av avbøtende tiltak –Strategi under sluttføring, praktisk gjennomføring delvis igangsatt 420 kV Viklandet – Fræna Redusert skogrydding ved passering Fræneidet Foto: Statnett

15 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Havbasert vindkraft –stort teoretisk potensial –umoden teknologi –FoU, demonstrasjon –nytt lovverk for arealavklaring og konsesjonsbehandling på høring; fremmes for Stortinget før sommeren –nasjonal strategi på havenergi kjent teknologi saker konsesjonsbehandles Innenfor grunnlinjen:

16 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Nasjonal energipolitikk i et klimaperspektiv Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google