Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enova-quiz Spørsmål og svar fra Enova-heftet Energi for framtiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enova-quiz Spørsmål og svar fra Enova-heftet Energi for framtiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enova-quiz Spørsmål og svar fra Enova-heftet Energi for framtiden

2 1) Hvor stor andel av klimagassutslippene i Norge stammer fra transport? a)16 b)26 c)36

3 2) I sitt BLUE-scenario peker IEA på en spesiell energikilde som de mener vil være den viktigste fornybare kilden i 2050. Hvilken? a) Vindenergi b) Solenergi c) Bioenergi

4 3) Hvor stor andel av energibruken i Norge var i 2011 basert på elektrisitet? a) 50 % b) 60 % c) 70 %

5 4) Kyotopyramiden er a)en utregningsmodell som ble utviklet under FNs toppmøte i byen Kyoto i 1997 b)en modell som angir i hvilken rekkefølge man bør gjøre effektiviseringstiltak i bygg/boliger c)en pyramide i Kyoto, Japan

6 5) Enova er et statsforetak som eies av a) Miljøverndepartementet b) Olje- og energidepartementet c) Kommunal- og regionaldepartementet

7 6) Hvilken gass er ikke en drivhusgass? a)H 2 O b)O 2 c)CH 4

8 7) Hva betyr ”energi”? a) Bevegelse, aktivitet b) Arbeid, livskraft, styrke c) Motstand, blokkering, hinder

9 8) Hvilke type energieffektivt hus produserer mer energi gjennom sin levetid enn det som blir brukt til blant annet bygging, drift og riving? a) Nullhus b) Passivhus c) Plusshus

10 9) Solfangere benyttes ofte til a) oppvarming av tappevann b) produksjon av elektrisitet c) direkte oppvarming av bolig

11 10) De største forekomstene av kull finnes i a)Norge og Russland b)Russland og USA c)Kina og USA

12 11) Togradersmålet innebærer a) at alle husholdninger skal redusere innetemperaturen med minimum to grader b) den maksimale temperaturøkningen innen 2100 sammenliknet med førindustriell tid c) en klimafokusert filmversjon av 71º nord

13 12) Gjennom forbrenning av fossilt brennstoff frigjøres en gass som i større grad enn andre gasser bidrar til global oppvarming. Hvilken? a) Karbondioksid b) Lystgass c) Klorfluorkarboner

14 13) Hva er geotermisk varme? a)Varme som produseres fra havet gjennom vann og luft i bevegelse b)Varme fra bakken c)Varme fremstilt fra organisk avfall

15 14) Hvor stor er andelen av eksisterende vindenergi som kan dekke hele jordens energibruk a)1/3 b)1/2 c)1/5

16 15) CCS står for a) Carbon dioxide Clean System b) Carbon Capture and Storage c) Clean Cut System

17 16) Havnivået har steget med … centimeter i perioden 1901-2010 a) 19 b) 9 c) 29

18 17) Hva er Enovas oppdrag? a) Å få norske innbyggere til å benytte seg mer av kollektivtransport b) Å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi c) Konvertering fra gass til fornybar energi

19 18) Naturgass består i hovedsak av klimagassen a) CO 2 b) Ozon c) Metan

20 19) Moden teknologi betyr at a) teknologien er avleggs og kan derfor ikke brukes b) teknologien er godt kjent og det er ikke behov for store teknologiske gjennombrudd for ytterligere utbygging c) teknologi i framtiden, på prøvestadiet

21 20) Antall oljefeil i Norge per 2013 a)24 b)55 c)78

22 21) Energikarakteren i en energiattest angir a)Byggets oppvarmingskilde(r) b)Byggets samlede energibehov c)Hvorvidt bygget er energimerket av en ekspert

23 22) SAM er en forkortelse for a) Smart, avansert målesystem b) Sustainable Asset Management c) Samordnet areal- og transportplanlegging

24 23) Refleksjonsoppgaver (gjør gjerne oppgavene sammen to og to) Nevn fem ulike energieffektiviseringstiltak som du enkelt kan gjennomføre hjemme og eller på skolen/arbeidsplassen

25 24) Refleksjonsoppgave: Hvorfor er det viktig å utnytte energi mer effektivt i framtiden?

26 25) Refleksjonsoppgave: I-land har hittil brukt langt mer energi enn u-land og dermed også bidratt mest til utslipp av klimagasser. Flere scenarioer tilsier at u-landenes energibruk og klimagassutslipp vil øke betraktelig i kommende år. På hvilke måter kan dette påvirke Norge?


Laste ned ppt "Enova-quiz Spørsmål og svar fra Enova-heftet Energi for framtiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google