Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Busskonkurranse NSB Persontog NSB Persontog Drift: Direktør Øystein Risan NSB Persontog Økonomi: Innkjøpsleder Birgitte Baglo NSB Persontog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Busskonkurranse NSB Persontog NSB Persontog Drift: Direktør Øystein Risan NSB Persontog Økonomi: Innkjøpsleder Birgitte Baglo NSB Persontog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Busskonkurranse NSB Persontog NSB Persontog Drift: Direktør Øystein Risan NSB Persontog Økonomi: Innkjøpsleder Birgitte Baglo NSB Persontog Drift: Avdelingsleder Økonomi og Kontrakt John Vegar Paulsen 05.01.11 – Oslo S

2 Agenda Introduksjon Om anskaffelsen og kontraktene Konkurransegrunnlaget Hvordan få kjøreoppdrag? Veien videre

3 Agenda Introduksjon Om anskaffelsen og kontraktene Konkurransegrunnlaget Hvordan få kjøreoppdrag? Veien videre

4 Om anskaffelsen Anskaffelsens formål –Kjøp av busstjenester med henblikk på å erstatte tog med buss i forbindelse med sporbrudd og driftsavvik –Gjelder for de banestrekninger NSB er ansvarlig for å betjene –Skal skje til minst mulig ulempe for NSBs passasjerer og personale –Kjøreoppdragene skal utføres på en kostnadseffektiv måte Anskaffelsesprosedyrer –Lov om offentlige anskaffelser, samt Forsyningsforskriften –Over EØS-terskelverdi, forskriftens Del I og Del II –Kjøp etter forhandling

5 Om kontraktene Hvem får kontrakter? –Det skal inngås parallelle rammeavtaler med samtlige leverandører som blir kvalifisert, og som oppfyller absolutte minstekrav, samt Generelle Vilkår Hvordan få kjøreoppdrag? –Leverandørene skal konkurrere innbyrdes om alle kjøreoppdragene NSB sender ut egne forespørsler (konkurransegrunnlag) Minikonkurranser i IT-systemet www.bussfortog.nowww.bussfortog.no Kontraktenes varighet – 2 år med opsjon på 1 + 1 år (inntil 4 år) Kontraktsverdi –Anslått kontraktsverdi utgjør ca 100 - 150 MNOK pr år

6 Agenda Introduksjon Om anskaffelsen og kontraktene Konkurransegrunnlaget Hvordan få kjøreoppdrag? Veien videre

7 Konkurransegrunnlaget  Vedlegg A – Leveransebeskrivelse  Vedlegg B – Pris –Vedlegg D – Administrative bestemmelser  Vedlegg E – Tilbyders forbehold og avvik  Vedlegg H – Underleverandører  Vedlegg I – HMS-egenerklæring –Vedlegg J – Etiske retningslinjer for NSB-konsernet  Vedlegg L – Mal for tilbudsbrev Ferdig utfylte og fremforhandlede vedlegg blir en del av den endelige avtalen

8 Kvalifikasjonskrav (pkt 5. Konkurransegrunnlaget) Attest for betalt skatt og arbeidsgiveravgift Attest for betalt merverdiavgift Signert HMS-egenerklæring (Internkontroll) Firmaattest eller lignende Beskrivelse av eget selskap og organisasjon Kredittvurdering fra uavhengig kredittvurderingsselskap Miljøledelsessystem Kvalitetssikringssystem Erfaring med tilsvarende kjøreoppdrag

9 Vedlegg A - Leveransebeskrivelse Pkt 4. Absolutte krav til leveransen Dersom tilbudet inneholder vesentlige avvik fra disse kravene skal det avvises Krav til bussene Krav til sjåførene Krav til skilting og merking Husk å dokumentere dersom det er krav om dette!

10 Vedlegg B og Generell vilkår - Pris Vedlegg B skal innholde alle priser og all kompensasjon som leverandøren har rett på Prisene er faste i avtaleperioden (kan reduseres av leverandør 1 gang per halvår) Kan reguleres i.h.t prisglidningsklausul (1 gang per år) Prisene skal inkludere alle kostnader i forbindelse med utførelse av oppdraget, eksklusive bompenger (dekkes etter dokumenterte utlegg) Dersom det ikke blir fremmøte og avslutning på samme sted får leverandør betalt tilbake til fremmøte sted Reisetid mellom Kundens leveringsadresser (rutestart) og sjåførenes hjem/stasjoneringssted for materiellet, dekkes av Leverandøren og må innkalkuleres i Leverandørens beregning av timepris

11 Vedlegg E - Tilbyders forbehold og avvik For å bli vurdert skal eventuelle forbehold og mindre avvik klart angis i Vedlegg E - Tilbyders forbehold og avvik Forbehold og avvik skal så langt det er mulig kostnadsberegnes av Tilbyder Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å prise forbehold og avvik dersom tilbyder ikke har gjort dette Dersom forbehold og avvik er av en slik art at de ikke lar seg kostnadsberegne, vil dette kunne føre til at tilbudet ansees som ufullstendig og bli forkastet

12 Vedlegg D – Administrative bestemmelser NSB skal sørge for administrering av kjøringen (turnering etc) Leverandører får planer/instrukser hvor det fremkommer kjøretraseer, samt det antall busser som skal disponeres til oppdraget Retningslinjer og system for mottakskontroll og aksept av leveranse Leverandøren er ansvarlig for å fremskaffe parkeringsplass, samt besørge hensettingsmulighet for buss(ene) i nærheten av stasjonsområdene, med mindre annet er angitt av NSB Krav til rapportering og fakturagrunnlag

13 Agenda Introduksjon Om anskaffelsen og kontraktene Konkurransegrunnlaget Hvordan få kjøreoppdrag? Veien videre

14 Hvordan få kjøreoppdrag? Leverandørene skal konkurrere innbyrdes om alle kjøreoppdragene 1.NSB sender ut egne forespørsler (konkurransegrunnlag) 2.Minikonkurranser i IT-systemet www.bussfortog.nowww.bussfortog.no

15 NSB sender ut egne forespørsler (konkurransegrunnlag) Gjelder større planlagte avvik Cirka 1-5 konkurranser per år Egne konkurransegrunnlag/forespørsler Leverandører skal inngi pristilbud Tildelingskriterium er laveste pris –Leverandørens priser og betingelser i Vedlegg B – Pris pkt. 2.2 legges ikke til grunn

16 Minikonkurranser i IT-systemet www.bussfortog.no Minikonkurransene i www.bussfortog.no gjelder prosedyre 2,3,4 og kan benyttes i prosedyre 5www.bussfortog.no –Prosedyre 2 - Tildeling av kjøreoppdrag for planlagte avvik Tildelingskriterium er laveste pris –Prosedyre 3 - Tildeling av kjøreoppdrag for ikke planlagte avvik Alle tilbud som er innkommet innen tilbudsfristen, vil være med å konkurrere om å få tildelt kjøring basert på pris –Prosedyre 4 - Tildeling av kjøreoppdrag for ikke planlagte akutte avvik Tildelingskriterier er pris og hurtigste fremmøte. Tildeling av kjøreoppdrag skjer basert på en vekting mellom og pris (X%) og fremmøtetidspunkt (Y%) –Prosedyre 5 – Tildeling av hasteoppdrag Tildeling kan skje fortløpende etter hvert som tilbud kommer inn, eller Kunden kan velge å tildele kjøreoppdrag basert på laveste pris og/eller hurtigste fremmøte

17 Minikonkurranser i IT-systemet www.bussfortog.no Kommunikasjon mellom NSB og Leverandøren skal foregå i systemet –Via mobiltelefon og/eller pc –Til varsling, forespørsel, bestilling og bekreftelse av kjøreoppdrag –Gjelder for prosedyre 2,3,4 og kan benyttes for hasteoppdrag (prosedyre 5) Leverandøren er ansvarlig for at det er korrekte opplysninger i systemet –Telefonnummer og/eller epost-adresser til selskapets vakt telefon/driftssentral som skal motta varsel og forespørsel –Hvilke banestrekninger og/eller kjøretraseer det ønskes varsling på med henblikk på kjøring

18 Tildeling av kjøreoppdrag via www.bussfortog.no En prosess med fire steg: 1.Varsel sendes ut 2.Kunden sender ut forespørsel 3.Leverandørens tilbud 4.Bekreftelse og tildeling av kjøreoppdrag

19 Tildeling av kjøreoppdrag via www.bussfortog.no NSB sender eventuelt ut varsel –Varselet kan inneholde informasjon om strekning/sted, omfang av avvik og tidspunkt for hendelse NSB sender ut forespørsel –Når måten å avvikshåndtere hendelse på er besluttet, sendes forespørsel til Leverandørene –Forespørselen vil beskrive behovet til NSB, herunder antall og type busser, samt kjøretraser Leverandørens tilbud –Leverandørene som ønsker å delta i konkurransen sender inn et tilbud –Tilbudet skal inneholde den informasjon som NSB etterspør Eksempelvis antall busser, når bussen kan møte etc Bekreftelse og tildeling av kjøreoppdrag –NSB bekrefter tilbake til Leverandøren hvilke kjøreoppdrag han får –Leverandører som ikke får oppdrag vil motta melding om dette

20 Eksempler på hvordan prosedyre 2 vil kunne brukes

21 Eksempler på hvordan prosedyre 3 vil kunne brukes

22 Eksempler på hvordan prosedyre 4 og 5 vil kunne brukes

23 Agenda Introduksjon Om anskaffelsen og kontraktene Konkurransegrunnlaget Hvordan få kjøreoppdrag? Veien videre

24 Informasjonsmøte 05.01.2011 Tilbudsfrist 14.01.2011 kl 12.00 Evaluering og forhandling 14.01.2011 – 01.03.2011 Estimert dato for tildeling Ca 04.03.2011 Klagefrist Ca 14.03.2011 Planlagt kontraktssignering Ca 15.03.2011-18.03.2011 (01.04.2011)


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Busskonkurranse NSB Persontog NSB Persontog Drift: Direktør Øystein Risan NSB Persontog Økonomi: Innkjøpsleder Birgitte Baglo NSB Persontog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google