Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk Prosjekt P8032 Anskaffelse av fiberkapasitet Tilbyderkonferanse

2 24.09.20162 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Agenda Presentasjon av prosjektet (P8032) Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Besvarelse av spørsmål Andre avklaringer Eventuelt

3 24.09.20163 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Agenda Presentasjon av prosjektet (P8032) Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Besvarelse av spørsmål Andre avklaringer Eventuelt

4 24.09.20164 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Målet med prosjektet Målet med prosjektet er å forbedre overføringskapasiteten for å understøtte det stadig økende kommunikasjonsbehovet i Forsvarets. Forsvaret skal komplettere og forbedre fiberinfrastrukturen blant annet ved kjøp av ledig fiber (mørk fiber), i eksisterende eller planlagt fiberinfrastruktur hos aktuelle fiberoperatører/leverandører. I tillegg ønsker Forsvaret å kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester for tilbudte fiberstrekninger. Forsvaret ønsker å kjøpe minimum 4 fibre på aktuelle strekninger.

5 24.09.20165 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Tidsplan Prosjektets tidsplan går over 6 år fra gitt gjennomføringsoppdrag (GO), med en forventet terminering i tredje kvartal (Q3) 2018. Denne leveransen skal ferdigstilles ila senest 2016.

6 24.09.20166 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Agenda Presentasjon av prosjektet (P8032) Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Besvarelse av spørsmål Andre avklaringer Eventuelt

7 24.09.20167 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Konkurransen (1) Forespørselens struktur – Del 1: Regler for anskaffelsen – Del 2: Utkast til kontrakt – Del 3: Krav til leveransen – Del 4: Evaluering

8 24.09.20168 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Konkurransen (2) Anskaffelsesprosedyre – Denne anskaffelsen er iht. lov om offentlige anskaffelser og vil blir gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Det er ikke anledning til å forhandle slik at komplett tilbud må leveres før tilbudsfristen. Krav til tilbudsutforming- Del 1 pkt. 7, 9.6, 9.7 og 9.8. Kvalifikasjonskrav – Del 1 pkt. 5. Alle krav må oppfylles for deltakelse i konkurransen. Evalueringskriterier – Del 1 pkt. 6 og del 4. Kriteriene som tilbudet evalueres på. Pris (80%) og tid (20%). Forbehold/reservasjoner/avvik – Skal spesifiseres klart og tydelig i vedlegg D til Del 1. Dersom forbehold/reservasjoner/avvik er vesentlige skal tilbyder avvises fra konkurransen. Les del 1 pkt. 9.5.

9 24.09.20169 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Konkurransen (3) Krav til tilbudets innhold og struktur er som følger: Tilbyder skal fylle ut og returnere signert tilbudsbrev, jf. artikkel 9.4 og Vedlegg C. Tilbyder skal vedlegge dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i henhold til artikkel 5 over. Tilbyder skal oppgi priser for leveransen i henhold til forespørselens Del 4 – Dokument for evaluering. Tilbyder skal dokumentere ”kvalitet” i henhold til forespørselens Del 3 –Krav til leveransen Tilbyder skal fylle inn dokumentasjon på tilbudt strekning i Del 2 vedlegg 11. Tilbyder skal fylle inn kontaktinfo i forespørselens del 2 Vedlegg 08 Tilbyder skal fylle ut Vedlegg 09 til forespørselens Del 2, og oppgi hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør, samt informere om hvilke underleverandører som tenkes benyttes. Dersom leverandøren vil benytte seg av underleverandører for å oppfylle kvalifikasjonskravene, jf. artikkel 5 (denne del), må det fremlegges en forpliktelseserklæring for hver enkelt underleverandør som benyttes, jf. forespørselens Del 1, Vedlegg E. Ved eventuelle reservasjoner, forbehold eller avvik til de tekniske krav/dokumenter eller merkantile betingelser, se artikkel 9.5, skal tilbyder fylle ut forespørselens Vedlegg D. Dersom tilbyder velger å ikke besvare eventuelle krav/elementer i forespørselen, skal dette begrunnes og føres inn i tilbudsbrevet, jf. Vedlegg C.

10 24.09.201610 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Kontrakten Gå nøye gjennom innholdet Eventuelle forbehold må prisfastsettes (vedlegg D)

11 24.09.201611 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Overordnet fremdriftsplan Forsvaret planlegger fremdrift etter f ø lgende tentative plan: Dato:Aktivitet 27.06.2013 Kunngj ø ring 08.08.2013 Frist for innlevering av sp ø rsm å l som ø nskes besvart p å tilbyderkonferanse 08.08.2013 P å melding av deltakere til tilbyderkonferansen 23.08.2013Tilbyderkonferanse 26.08.2013 Siste frist for eventuelle sp ø rsm å l f ø r tilbudet skal leveres 09.09.2013 Kl. 15.00Tilbudsfrist Uke 37-38/2013Evaluering Uke 39Varsel om kontraktstildeling til tilbyderne Uke 41 2013 Kontraktsinng å else 09.12.2013 Vedst å elsesfrist

12 24.09.201612 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Agenda Presentasjon av prosjektet (P8032) Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Besvarelse av spørsmål Andre avklaringer Eventuelt

13 24.09.201613 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 1 Spørsmål: Skal Forsvaret ha «hel ved» fibermessig fra Stavanger til Trondheim, eller skal de ha tilgang til fiberen underveis? Er det planlagt forsterkerpunkter for ev. WDM-systemer, og hvor skal disse i så fall etableres? Hvor lang avstand kan aksepteres mellom forsterkerpunktene? Svar: Forsvaret skal ha tilgang til fibrene i skjøte-, kveile-, og termineringspunkter. Det er planlagt bruk av WDM, plasseringen av forsterkere/ avgreninger tilpasses traséen Forsvaret blir tilbudt. Maks avstand: ca 200 km, middelavstand: ca 120 km.

14 24.09.201614 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 2 Spørsmål: Skal vi forutsette at avgreningspunktene ikke skal ha noen form for redundans? Svar: Ja.

15 24.09.201615 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 3 Spørsmål: Hvor hurtig og hvor detaljert må endringer i fiberfremføringer varsles ved for eksempel feilsituasjoner på kabel og andre tekniske problemer. Kan fiber tracer varsles periodisk for eksempel hvert halvår. Svar: Krav til varsling fremkommer av kontraktens vedlegg 10, Rutiner for drift og vedlikehold. Endringer må dokumenteres senest 30 dager etter ferdigstillelse av arbeider, midlertidig dokumentasjon omgående.

16 24.09.201616 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 4 Spørsmål: Kan Forsvaret opplyse om konkrete termineringsadresser? Svar: Nei, ikke før etter kontraktsinngåelse.

17 24.09.201617 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 5 Spørsmål: Er forespørselen på 4 stk fiber eller er det 4 stk fiber-par, dvs 8 stk enkeltstående fiber? Svar: Forsvaret ønsker å kjøpe 4 stk fiber.

18 24.09.201618 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 6 Spørsmål: Vil forsvaret i evalueringen av leverandør vektlegge leverandørens evne til å utnytte redundante fremføringer slik at det ved brudd på kabel kan benyttes en redundant fiber som går i en annen kabel? Svar: Nei, det er ikke en del av evalueringen.

19 24.09.201619 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 7 Spørsmål: Vi ser at driftskostnader kun vektes 30% og kun skal beregnes ut fra første års driftsperiode. Ville det ikke bli en mer riktig vekting dersom man beregner ut fra hele avtaleperioden? Svar: Forsvaret har fått et relatert spørsmål i går som ikke er ferdigbehandlet. Svarene må ses i sammenheng og legges ut på Doffin.

20 24.09.201620 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 8 Spørsmål: Del 1 Vedlegg E Forpliktelseserklæring for bruk av underleverandører og del 2 Vedlegg 09 Underleverandører: 1.Hvilke type underleverandører er det snakk om? Svar: Dersom leverandøren er avhengig av underleverandører for å oppfylle kontraktsforpliktelser skal en forpliktelseserklæring fylles ut for å dokumentere at de har rådighet over de nødvendige ressurser, jfr. FOA §17.8(2). Bruk vedlegg E til del 1.

21 24.09.201621 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 9 Spørsmål: Del 4 Dokument for evaluering og Blankett 5301 Spesifikasjon av pris: 1.Hvordan defineres investeringskostnader? Svar: Med investeringskostnader menes prisen Forsvaret må betale for å få tilgang til 4 fibre. Blankett 5301 skal ikke fylles ut ved innlevering av tilbud. Forsvaret vil forespørre leverandøren om utfylling av dette skjema ved behov. Les blankett 5005, alminnelige vilkår for kostnadskontroll for utfyllende info.

22 24.09.201622 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål 10 Spørsmål: Forsvaret har satt som krav at fibertypen skal være G.652D, eller tilsvarende. Hva anses å være tilsvarende kvalitet? Hvilke parameter må være tilfredsstilt? Svar: Med tilsvarende menes spesifikasjon som G.652D eller bedre. Alle parametere i G.652D må være tilfredsstilt.

23 24.09.201623 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Agenda Presentasjon av prosjektet (P8032) Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Besvarelse av spørsmål Andre avklaringer Eventuelt

24 24.09.201624 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Agenda Presentasjon av prosjektet (P8032) Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Besvarelse av spørsmål Andre avklaringer Eventuelt


Laste ned ppt "24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google