Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKU/InnkjøpProfesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/Firstventura.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKU/InnkjøpProfesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/Firstventura."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKU/InnkjøpProfesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/Firstventura AS 3.Kort presentasjon av dagens transportordning v/BK Dagsentra for utviklingshemmete Dagsentra for eldre 4.Kravspesifikasjon og tildelingskriterier v/Firstventura AS 5.Eventuelt og spørsmål

2 SKU/InnkjøpProfesjonelle innkjøp - bedre tjenester Kvalifikasjonskrav Obligatoriske krav: Krav: Skatteattester. Dokumentasjon: Skatteattester ikke eldre enn 6 mnd fra tilbudsfrist. Med skatteattester menes: skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av skattefogd for merverdiavgift skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av kemner­/ kommunekasserer for skatt/ arbeidsgiveravgift. Krav: For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at samtlige leverandører fremlegger en egenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuell tildeling av kontrakt, vil oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dokumentasjon: HMS-egenerklæring i samsvar med FOA vedlegg 2 om HMS. Benytt gjerne vedlagte mal i konkurransegrunnlaget(Vedlegg 2)

3 SKU/Innkjøp Kvalifikasjonskrav forts. Juridisk og finansiell stilling Krav: Lovlig etablert foretak Dokumentasjon: Firmaattest Krav: Det kreves god økonomi Dokumentasjon: Årsregnskap inkl. noter med styre- og revisjonsberetning for de to (2) siste år (2007, 2008) skal vedlegges. Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester

4 SKU/Innkjøp Kvalifikasjonskrav forts. Tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav: God erfaring fra tilsvarende prosjekt. Dokumentasjon: Minimum 3 relevante prosjekter med tidspunkt for gjennomføring, bekreftet attest eller beskrivelse fra mottaker, navn/ tlf. nr på referanseperson hos oppdragsgiver (Oppdragsgiver skal bli gitt mulighet til å kunne kontakte referanseperson) Krav: God gjennomføringsevne Dokumentasjonskrav: Kort og overordnet beskrivelse av virksomheten., samt beskrivelse av hvordan leverandøren er organisert for å gjennomføre dette oppdraget. Bruk av evt. samarbeidspartnere/ underleverandører må beskrives særskilt. Kortfattet beskrivelse av det helhetlige kvalitetssikringssystem som vil bli benyttet ved gjennomføring av oppdraget. Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester

5 SKU/Innkjøp Kravspesifikasjon og tildelingskriterier Tildelingskriterier Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester Tildelingskriterium 1 Pris: Det vises til prismatrise dagsentra for eldre og prismatrise for dagsentra for utviklingshemmede samt punkt 2.1 Pris/kostnad i kravspesifikasjonen. Tildelingskriterium 2 Tjenestekvalitet: Det vises til pkt. 2.2 Tjenestekvalitet i kravspesifikasjonen. Tildelingskriterium 3 Miljø: Det vises til pkt. 2.3 Krav til miljø i kravspesifikasjonen.

6 SKU/Innkjøp Krav til avgivelse av pris Benytte prismatrise i Vedlegg 4 og Vedlegg 5 i Konkurransegrunnlaget Priser skal gis med bakgrunn i de føringer for pris og betaling (pkt. 6) som fremkommer i Standardkontrakt tjenestekjøp - Transporttjenester (Vedlegg 6 i Konkurransegrunnlaget). Fast pris på det enkelte dagsenter, med antakelse om helårlig (12 mnd) levering av tjenesten for dagsentra for eldre og 11 måneders levering av tjenesten årlig for dagsentra for utviklingshemmede (Dog 12 måneders levering av tjenesten for Sandviken dagsenter, da dette er åpent i ferien). Dagsentra er dog stengt alle alminnelige helligdager, dagene mellom jul og nyttår, samt dagene i påsken (mandag, tirsdag onsdag før skjærtorsdag). Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester

7 SKU/Innkjøp Krav til avgivelse av pris - forts Prisene skal ligge fast innenfor en ukentlig variasjon av rutetid på +/- 15 %, da ukentlige endringer på ruten er innenfor normalen. Normale trafikkvariasjoner (kø med mer) skal ikke medberegnes når variasjoner over uken beregnes. Det skal avgis timepris eksklusiv mva på tilleggskjøring/ endringer ut over +/- 15 %. Med bakgrunn i transportens omfang og stabilitet skal timepris for ekstrakjøring være lik kalkylepris lagt til grunn ved beregning av ukepris per dagsenter. Endelig fastleggelse av rute skal etter tildeling skje i samarbeid med det aktuelle dagsenter. Dette kan medføre at endelig pris for det aktuelle dagsenter kan komme til å variere i forhold til pris avgitt i tilbud. Den faktiske pris for ruten vil så bli den endelige prisen som blir målt opp mot normalvariasjonen på +/- 15 %. Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester

8 SKU/Innkjøp Krav til tjenestekvalitet Krav til administrasjon av kjøringen  Ruteplanlegging  Rapportering  Evaluering  Hittegodsservice Krav til utføring av kjøringen  Krav til kvalitetssystem  Krav til kjøretider Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester

9 SKU/Innkjøp Krav til tjenestekvalitet – forts. Krav til betjeningen Betjeningen skal være serviceinnstilte medarbeidere og ha gjennomgått opplæring i, og til enhver tid ha nødvendige kunnskaper og interesse for: –Brukergruppen de kjører –Passasjervennlig kjørestil –Kunne hjelpe ved inn og utstigning/ hjelpe ut bolig Betjeningen skal snakke tydelig norsk, være uniformert og bære id-kort. Krav til kjøretøy (funksjonelle)  Generelt  Krav til kontroll og renhold av bil  Krav til utstyr for kommunikasjon mellom kjøretøy og dagsenter  Kjørekomfort  Krav til inneklima Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester

10 SKU/Innkjøp Krav til miljø Krav til kjøretøy (miljømessige)  Kjøretøyene skal kjøres på miljøvennlig drivstoff. Ved dieseldrift skal det benyttes bussdiesel med maks. 10 ppm svovel med høyest mulig egenvekt.  Tomgangskjøring lenger enn 3 minutter skal ikke forekomme.  For 2009-2010 gjelder at alle kjøretøyene som benyttes minimum skal tilfredsstille EURO 3. Fra og med 01.01.2011 gjelder det at alle kjøretøy som benyttes minimum skal tilfredsstille EURO 4 Krav til opplæring i miljøvennlig kjøring  Alle sjåfører skal ha gjennomført opplæring i miljøvennlig kjøring. Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester

11 SKU/Innkjøp Oppstart av tjenesten Første mulige dato etter endelig fastsettelse av transportruten i samarbeid med det enkelte dagsenter. Dog vil det ikke være aktuelt med overdragelse av transportansvar til ny transportør i sommerperioden (15. juni – 15. august). Denne perioden kan dog benyttes til planlegging av endelige kjøreruter for det enkelte dagsenter Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester


Laste ned ppt "SKU/InnkjøpProfesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/Firstventura."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google