Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpen anbudskonkurranse EØS 032-2015 Rammeavtale Rådgivertjenester til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 24. september 2015, kl. 14.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpen anbudskonkurranse EØS 032-2015 Rammeavtale Rådgivertjenester til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 24. september 2015, kl. 14.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpen anbudskonkurranse EØS 032-2015 Rammeavtale Rådgivertjenester til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 24. september 2015, kl. 14.00

2 Agenda 1.Generelt 2.Konkurranseform, konkurransegrunnlag 3.Prismodell 4.Priskjema 5.Endringer i konkurransen 6.Spørsmål

3 Generelt Konkurransen består av 9 delkontrakter. – RIB, RIV, RIE, RIBR, RIBFy, ARK, LARK, RIVA og RIG

4 Konkurranseform Åpen anbudskonkurranse medfører forhandlingsforbud: Leverandør kan ikke endre sitt tilbud etter tilbudsfristen Oppdragsgiver har meget begrenset mulighet til å avklare uklarheter eller be om supplerende informasjon Leverandør må være forsiktig med forbehold eller formuleringer som kan fortolkes som forbehold (herunder ”presiseringer”, ”merknader”, fotnoter etc) samt formuleringer som kan føre til at tilbudet ikke lenger er sammenlignbart med konkurrenters tilbud.

5 Forbehold Dersom det tas forbehold, SKAL dette presiseres som «forbehold:»! Virkningen av forbeholdet skal klart beskrives i et eget punkt i tilbudet, spesielt priskonsekvens må gjøres tydelig rede for. Forbehold som kommer frem på annen måte, er og skal behandles som AVVIK!

6 Noen utvalgte obligatoriske avvisningsgrunner Ikke levert dokumentasjon for alle kvalifikasjonskrav – Gjelder også underleverandører! – Følgende kan oppdragsgiver innhente etter tilbudsfristens utløp (ikke uttømmende): Skatteattester Firmaattest – Følgende kan ikke innhentes etter tilbudsfristens utløp (ikke uttømmende): Dokumentasjon for tekniske/faglige kvalifikasjoner (gjennomføringsevne personell; erfaring fra liknende oppdrag; rutiner for miljøstyring) Forbehold mot kontrakt som ikke er uvesentlige En eller flere celler i prisskjemaet mangler utfylling Avvikende prisformat – f eks ved å legge til priselementer i prisskjema, eller ikke utfylte celler

7 (1) Ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er herunder ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. (2) Det er adgang til følgende avklaringer av tilbudene: a. oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger hos leverandørene for å få klarlagt uklarheter og ufullstendigheter i tilbudene. Avklaring skal unnlates dersom uklarhetene og ufullstendighetene er slike at tilbudene skal avvises i henhold til § 20-13 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet), b. når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiver be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer om hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt, eller c. dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger leverandøren har fremsatt. (3) Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. Andre åpenbare feil vurderes etter regelen i § 20-13 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet). FOA § 21-1 - Forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser

8 Administrative utgifter Administrative utgifter som f. eks. fakturering, reise, bompenger, kost og losji skal være inkludert i timeprisene.

9 Utfylling av prisskjema

10 Ufylling av prisskjemaet – Alle hvite felt i en tabell, og kun disse, skal fylles ut. – Det er mulig å komme med tilbud på en eller flere tabeller/fagområder. Still spørsmål! Avvikende prisformater fører erfaringsmessig svært ofte til avvisning av tilbudet.

11 Endringer fra tidligere konkurranse, Kravspesifikasjon: 2.1, Gammel: Alt arbeid som gjennomføres i kontraktsperioden skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og normer, herunder særlig: – Plan- og bygningsloven – TEK10 2.1, Ny: – Plan- og bygningsloven – TEK10 – Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 3.2: Energirådgivning – går igjen to ganger. Den ene er fjernet. 3.5: (hovedtyngden vil være 1., deretter 2. og noe av 3. vil forekomme): Er fjernet. – Prosjektering av:Tilbygg, ombygginger og tilpasninger av lokaler og bygninger. Er satt inn.

12 Konkurransegrunnlag: Krav: Tiltaksklasse Gammel: Leverandøren skal inneha godkjenning innen fagfeltet for ansvarsrett. – Tilteksklasse 3: RIV,RIE, RIBR, RIG og RIVA – Tiltaksklasse 2: RIB, RIBFy, ARK og LARK Krav: Tiltaksklasse Ny: Leverandøren skal inneha godkjenning innen fagfeltet for ansvarsrett. – Tilteksklasse 3: RIE, RIBR, RIG og RIVA – Tiltaksklasse 2: RIV, RIB, RIBFy, ARK og LARK Tiltaksklasse på RIV er endret fra 3 til 2.

13 Dokumentstruktur i konkurransefasen- Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1 - Kontrakt Bilag 1 – Oppdragsgivers spesifikasjon – Bilag 1.1 Kvalitetsprofilmatrise – Bilag 1.2 Statistikk 2013 Bilag 2 - utgår Bilag 3 – Administrative bestemmelser Bilag 4 – Samlete pris- og betalingsbestemmelser – Bilag 4A - Prisskjema Bilag 5 – Endringer i den generelle kontraktsteksten (Evt forbehold skal settes inn her.) Bilag 6 - Endringer i avtaleteksten etter kontraktsinngåelse Bilag 7 - Opsjoner Vedlegg 2 - Tilbudsforside Vedlegg 3 - Lønns- og Arbeidsvilkår Vedlegg 4 – Referanseliste Vedlegg 5 – Statistikk 2013 fra leverandør Rød skrift: Må fylles ut

14 Oppdragsgivers arbeid med tilbudene 1.Tilbudsåpning – åpningsprotokoll – 2 personer 2.Første kontroll om alle nødvendige dokumenter er levert 3.Tilbudsbrev og tilbudsforside: Forbehold? Hvis ja, må tilbudet avvises? 4.Kvalifisering: Systematisk gjennomgang av dokumentasjon for kvalifikasjonskrav (kapittel 3 i konkurransegrunnlaget); ikke kvalifisert betyr avvisning av leverandør. 5.Kontroll om alle krav i leveransebeskrivelsen er akseptert; herunder: eventuelle forbehold (presiseringer/merknader etc) i tilbudet som krever avvisning? 6.Evaluering av tildelingskriteriet 7.Begrunnet forslag for tildeling sendes til byrådsbehandling 8.Byrådsvedtak 9.Meddelelse om tildeling, 10 dagers karenstid (”klagefrist”) 10.Kontraktssignering

15 Leverandørene oppfordres til å melde til oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp: Hvis enkelte elementer er vanskelig/umulig å prise, eller krever forbehold Hvis enkelte elementer i oppdragsgivers spesifikasjon (bilag 1) eller i andre kontraktsdokumenter oppfattes som vanskelig/umulig å oppfylle, eller krever forbehold

16 Spørsmål? Send flere spørsmål til ebe-i@bergen.kommune.no Frist: 19. oktober 2015 kl:12:00


Laste ned ppt "Åpen anbudskonkurranse EØS 032-2015 Rammeavtale Rådgivertjenester til Bergen kommune Tilbyderkonferanse 24. september 2015, kl. 14.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google