Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Sammen om mestring» -med fokus på recovery Lørenskog 6/5 – 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Sammen om mestring» -med fokus på recovery Lørenskog 6/5 – 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Sammen om mestring» -med fokus på recovery Lørenskog 6/5 – 2015

2 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

3 3 Krav og forventninger til lokalt psykisk helse- og rusarbeid Bruker- og mestringsperspektiv i tjenestene Helhetsperspektiv - tjenestene og tjenestenivåene må samarbeide Psykisk helse og rus må ses i sammenheng

4 4 Brukeren som viktigste aktør Kunnskapsbaserte tjenester Funksjonell samhandling Hjelp der folk bor Pårørende involveres

5 5 Recoveryperspektivet –Enkelthistorier formidlet gjennom brukerorganisasjoner om at brukere ble bedre, på tvers av fagfolks prognoser –Følgestudier viste at tidligere brukere ble friske eller levde godt med sin helseproblemer –Man begynte å vektlegge andre ting i brukerens liv enn symptomer og sykdom – fokus på muligheter og ressurser, og på å øke livskvalitet! –Bruker og fagperson er like viktige

6 6 Recoveryperspektivet «…legger til grunn at tjenesteutøveren anser brukeren som ekspert på seg selv og formidler tro på at han eller hun kan utvikle seg og få et bedre liv.» Sammen om mestring, s.32

7 7 Recovery i sammenheng med andre begreper Resiliens Empowerment Post-traumatisk vekst

8 8 Brukerinvolvering og recovery «Brukers involvering blir større når behandlingen rettes mot endringsprosesser og mål som tar utgangspunkt i brukers forståelse av egne utfordringer og syn på egen utvikling og mestring». Sammen om mestring, s.18

9 9 Hvordan dreie tjenestene mot økt brukerorientering? Brukerorientert organisering  Lett tilgang til informasjon (bl.a om tilbud)  Brukerstyrt personlig assistent (medvandrer?)  Lett tilgjengelige tjenester, også oppsøkende  Brukerstyrte tilbud

10 10 Hvordan dreie tjenestene mot økt brukerorientering? Brukerfokuserte arbeidsmetoder  IP og koordinator (Kriseplan/ mestringsplan)  Nettverksmøter/ åpne samtaler  Erfaringskonsulenter  Samarbeid med ideelle, frivillige og selvhjelp

11 11 Hvordan dreie tjenestene mot økt brukerorientering? Brukere i kvalitetsarbeid og utvikling  Klient og resultatstyrt praksis (KOR)  System for innhenting av brukere/pas - erfaringer/synspunkt  Brukere i forskning

12 12 Brukermedvirkning virker Erfaringskonsulenter –Reduserer sosial isolasjon –Økt livskvalitet –Selvstendighet og selvsikkerhet –Bidrar til bedre tilgang til informasjon –Bedre forståelse for utfordringer –Potensiale for reduksjon av innleggelser (Litteraturgjennomgang: Gillard & Holley 2014) Brukerstyrte plasser Færre liggedøgn Kortere innleggelser Redusert tvang Opplevelse av økt medbestemmelse, tilgjengelighet og mestring Selvsikkerhet, håp, mestringsstrategi, -et mer normalt liv! (Ref : Jæren DPS, AHUS. UNIT, St.Olav)

13 13 Hva sier brukerne selv er viktigst RESPEKT OG DYKTIGE FAGPERSONER→ -Forutsigbarhet -Fleksibilitet -Informasjon -Samhandling -Felles beslutninger -Sosial kontakt -Utviklingsmuligheter -Ansvarsfrihet

14 14 Tid til å trene, og arenaer å trene på «Vi må selv finne ut hva som kan hjelpe oss» «Dere må gi oss tid til å øve» Sitat Dagfinn Bjørgen, Leder MH Norge

15 15 Forvent noe av meg, tro på meg - Hvis en tar fra et menneske muligheten til å mestre, og begrunner det med omsorg, så er det et tydelig tegn på omsorgssvikt - I recovery har hjelperen en los-funksjon, mens brukeren er skipper i eget liv Linda Øye Nestleder Mental helse

16 16 Nye perspektiver krever nytt syn på hjelperrollen (og psykologrollen) Medvandrer Fra ekspert-rolle til likestilt samarbeid Relasjonens betydning og personlige egenskaper «Stå i det og holde ut» - bedring er ingen lineær prosess Opplevelse av positiv forskjellsbehandling Evaluere hjelpen (Pedersen i Almvik & Borge, 2014)

17 17 Deres møte med barna Å skape håp Systematisk tilbakemelding, KOR skjema Skape et meningsfylt liv til tross for begrensinger Spillet «Hei» som arena, for å skape likeverd i samspillet

18 18 Veilederen om Kvalitet og kompetanse «Tjenesteutøvere som formidler håp, deler makt, er tilgjengelige og villig til å strekke grensene, oppfattes som profesjonelle utøvere» Borg 2007

19 19

20 20 Hva er viktig for folk? «Vi må tenke at det som er viktig for vanlige folk, det er viktig for folk med psykisk helse- og rusproblemer» Geoff Shepherd

21 21 Levekår og recovery Sosial inkludering Bolig Utdanning Økonomi Arbeid Livsstil

22 22

23 23 Hva innebærer recovery for brukerne? En personlig og sosial prosess Endring av holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller Gir håp, trivsel og mulighet til å bidra På tross av begrensningene som de psykiske problemene representerer Ny mening og nye mål for livet Muligheter til å vokse og utvikle seg (Kilde: Borg, Karlson og Steinshammer, «Recoveryorienterte praksiser», 2013, s. 17) (oversettelse av Anthony, 1993)

24 24 Hva med barna? Beskyttelsesfaktorer Foreldres livsstil Gode skolefaglige prestasjoner Hobbyer og interesser Spesielle talenter barnet utvikler og får bekreftelse på Humoristisk sans Kommunikative ferdigheter Konsentrasjon

25 25 Sentralt perspektiv fremover Recovery på trygg politisk grunn ! «Sentrale perspektiver som empowerment og recovery bør prege tjenesteytingen» (Helsedirektoratet, 2014)

26 26 Finner vi igjen ordene fra festtalene i veileder og faglige retningslinjer?

27 27 Sammen om mestring- Tilrettelegging etter tre hovedforløp Forebygging Kartlegging og utredning Behandling og oppfølging Milde og kortvarige problemer Forebygging Kartlegging og utredning Behandling og oppfølging Kortvarige alvorlige og langvarige mildere problemer/lidelser Forebygging Kartlegging og utredning Behandling og oppfølging Alvorlige langvarige problemer/lidelser Sammen om mestring, Kap. 4

28 28 Hvor ble det av de store ordene? Forebygging «..fremme den enkeltes vei mot bedring» «..redusere mulighetene for at den enkelte blir utsatt for stigmatisering og diskriminering» «..god ivaretakelse av pårørende er vesentlig..» Kartlegging og utredning –«..bør sikte mot å bistå han eller henne i å mestre livet, ikke bare redusere symptomene…». –«..unngå ensidig vektlegging av individuell problemforståelse, inkludere problemer i familie og nærmiljø» Behandling og oppfølging «..romslige åpningstider og korte ventetider…» «..forutsetter tillitsfullt og forpliktende samarbeid med bruker og pårørende..»

29 29 ROP-retningslinje nr. 37 «Personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik måte at livskvalitet bedres».

30 30 Psykoseretningslinje nr. 54 « Kommunen bør gjennomføre en grundig kartlegging av de individuelle behovene for hjelp ut fra pasientens/ brukerens personlige mål, ressurser og livssituasjon».

31 31 Om kontinuerlig tilbakemelding som kilde til kvalitet

32 32 Hvordan kan psykisk helsetjeneste bli bedre? Allianse og relasjon er viktigst Enighet om målet, og begge parter må ha tro på at det kan nås Metode/teknikk er viktig for å bli enig om hvordan nå målet Vær mindre handlingsivrig Ref. Birgit Valla, 2014

33 33 Kan en alltid være recoveryorientert? Kan en veilede foreldre rundt deres omsorgsrolle og samtidig være recovery- orientert? Kan en frata foreldre omsorgen for deres barn og samtidig være recovery- orientert?

34 34 Dansk animasjon om recovery link til dansk animasjon


Laste ned ppt "«Sammen om mestring» -med fokus på recovery Lørenskog 6/5 – 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google