Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsulent for utarbeidelse av verktøy for livsløpsvurderinger i tidligfase Tilbudskonferanse 24.11.09 Viel Sørensen Seniorrådgiver, avdeling for offentlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsulent for utarbeidelse av verktøy for livsløpsvurderinger i tidligfase Tilbudskonferanse 24.11.09 Viel Sørensen Seniorrådgiver, avdeling for offentlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsulent for utarbeidelse av verktøy for livsløpsvurderinger i tidligfase Tilbudskonferanse 24.11.09 Viel Sørensen Seniorrådgiver, avdeling for offentlige anskaffelser Difi

2 Agenda Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Beskrivelse av oppdraget Praktisk informasjon Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterier Viktig informasjon om utforming og levering av tilbudet Spørsmål kan stilles underveis og etterpå Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Anskaffelser i en byggeprosess: Byggeprosjekt = anskaffelser En vanlig anskaffelsesprosess: 1. anskaffelse 2. anskaffelse

4 Dagens situasjon Lovverk: Forskrift om offentlige anskaffelser og TEK sier at man skal ta livsløpsvurderinger under planleggingen av en bygganskaffelse/ et bygg NS3454 ”Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur” Realitet: Gjøres sjelden i byggeprosjekter, særlig hos mindre byggherrer Det finnes mange programmer for LCC-beregninger i byggeprosjekt Felles: Trenger mye informasjon om bygget, må kunne mye om byggeprosesser

5 Beskrivelse av oppdraget Problemstilling: Lov om offentlige anskaffelser stiller krav om livsløpsvurderinger under planleggingen av en anskaffelse For byggeprosjekter betyr dette å vurdere byggets kvaliteter i hele livsløpet før budsjettrammen settes og byggeprogrammet er laget En kort spørreundersøkelse hos kommuner viste at få hadde verktøy eller praksis på å gjøre slike vurderinger De fleste tok utgangspunkt i sammenliknbare prosjekter som var gjennomført tidligere og satte budsjettramme ift dem Dette kan medføre at prosjekter ikke legger inn miljøkvaliteter som medfører økte investeringskostnader, men som vil være lønnsomme i byggets livsløp Det vil igjen si at byggherrer ikke reelt vurderer muligheten for å legge inn miljøkvaliteter i bygget Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Difi ønsker følgende verktøy Verktøy for å ta livsløpsvurderinger i tidligfase web-basert og gratis. tilgjengelig via www.anskaffelser.nowww.anskaffelser.no Brukes av saksbehandlere og beslutningstakere før rammen er satt meget enkelt brukergrensesnitt, avanserte data under Her!

7 Direktoratet for forvaltning og IKT Praktisk informasjon Innleveringsfrist: 01.12.09 kl 1200 Avtaleperiode: 14.12.09-01.06.2010 Opsjon på service- og vedlikeholdsavtale Generell opsjon på 100 timer Ikke mulighet for å gi deltilbud eller alternative tilbud

8 Kvalifikasjonskrav KravDokumentasjon Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Firmaattest Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling Skatteattest og merverdiavgiftsattest ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Leverandøren skal ha god økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderings- institusjon Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system HMS-egenerklæring (Benytt bilag 3 til konkurransegrunnlaget) Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Kvalifikasjonskrav (2) Leverandøren skal ha erfaring fra prosjekter der oppdraget har vært utvikling og drift av web-baserte verktøy, samt erfaring fra oppdrag knyttet til livsløpsanalyser i byggenæringen Oversikt over referanseprosjekter, ikke eldre enn 5 år med en kort presentasjon av oppdraget (max 1 A4-side) Link til nettside. Presentasjonen skal inneholde følgende: Navn på oppdraget Omfang og innhold Hvem fra leverandøren som deltok Hvis nettside: Link Bemanningen for dette oppdraget skal ha kompetanse innen: livsløpsanalyser og prosjektledelse knyttet til IKT-prosjekter. CV’er med beskrivelse av formell utdannelse og arbeidserfaring for hver person som skal bemannes for oppdraget Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Kravspesifikasjon -systemskisse 3-lags modell: Lag 1: Databaselaget. Dette er databasen med de data som er grunnlaget for kalkulering. Dette kan enten være rådata eller videreforedlede data. Lag 2: Kalkuleringsmotor. Her ligger funksjoner/algoritmer for å kalkulere basert på input fra bruker og data i databaselaget. Lag 3: Brukergrensesnitt. Her ligger grensesnitte t for innhenting av brukerinput og presentasjon av kalkulert resultat. Hvert lag skal ha et veldefinert og dokumentert grensesnitt, og data som blir utvekslet mellom lagene skal være på et veldefinert og dokumentert format, for eksempel XML mellom kalkuleringsmotor og brukergrensesnitt. Formålet med denne lagdelingen er å oppnå best mulig framtidig fleksibilitet. Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Kravspesifikasjon – bilag 4 Krav til: funksjon, løsning og prosjektgjennomføring Gjennomgås ikke i detalj– spørsmål? Direktoratet for forvaltning og IKT

12 Tildelingskriterier KravVektDokumentasjon Pris30% Totalpris. Prisen skal inkludere: ferdig levert verktøy programdokumentasjon, pris for service- og vedlikehold i 3 år fra ferdigstillelse fast timepris for opsjon honorar til referansegruppe jfr bilag 1 Prisen skal inkludere alle leverandørens kostnader som reisekostnader, møteavholdelse, kontorrekvisita med mer Ferdig utfylt prisskjema, benytt bilag 2 i konkurransegrunnlaget Prosjektledelse- og styring30% Tilbudt personell har kompetanse ut over minimumskrav. Med dette menes: Tilbudt personell har formell bygg-kompetanse Tilbudt personell har formell kompetanse i byggøkonomi Tilbudt personell har arbeidserfaring som tilsvarer formell kompetanse innen bygg og/eller byggøkonomi CV el. l Direktoratet for forvaltning og IKT

13 Tildelingskriterier (2) KravVektDokumentasjon Leverandøren har forstått oppdragets innhold og kompleksitet og har en klar oppfatning av hvordan denne prosessen bør organiseres og gjennomføres Prosjektskisse inkl prosjektplan med milepæler Testplan Beskrivelse av prosjektorganisering System- og verktøykvaliteter40% Brukervennlighet for personer uten inngående byggkompetanse Robust tallgrunnlag og beregningsmetodikk Verktøy- og systembeskrivelse Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Utforming og levering av tilbudet Reglene skal sikre lik konkurranse for alle deltakere Difi er pliktet til å avvise tilbud som ikke er levert i henhold til reglene Det vil vi gjerne unngå, derfor: Les konkurransegrunnlaget godt og sørg for at tilbudet er utformet akkurat slik som det står i konkurransegrunnlaget Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Utforming og levering av tilbudet (2) Leveringsfristen er absolutt Lukket og nøytral forsendelse – ikke epost Må merkes riktig slik at resepsjonen i Difi leverer tilbudet til riktig person Tilbudet skal ha et tilbudsbrev Tilbudsbrev må være signert av den som har fullmakt til å forplikte leverandøren Direktoratet for forvaltning og IKT

16 Utforming og levering av tilbudet (3) Evt forbehold skal skrives i tilbudsbrevet Alle papirer skal være på norsk. Gjelder også CV’er, referanseoversikter etc. Det skal leveres tre kopier av tilbudet: Ett usladdet på papir Ett sladdet på papir Ett på CD, DVD eller minnepinne A4-format i ringperm med inndeling som beskrevet i kap 5.6 i konkurransegrunnlaget Direktoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "Konsulent for utarbeidelse av verktøy for livsløpsvurderinger i tidligfase Tilbudskonferanse 24.11.09 Viel Sørensen Seniorrådgiver, avdeling for offentlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google