Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roller i arbeidslivet Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelsetjeneste ml?tid=207363http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.ht.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roller i arbeidslivet Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelsetjeneste ml?tid=207363http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.ht."— Utskrift av presentasjonen:

1 Roller i arbeidslivet Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelsetjeneste http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.ht ml?tid=207363http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.ht ml?tid=207363

2 Arbeidsgiver Ansvarlig for arbeidsmiljøet! –Dette endres ikke selv om det finnes andre som har andre roller innen helse, miljø og sikkerhet Arbeidsgivers rolle er definert i arbeidsmiljølovens kapittel 2 –http://www.lovdata.no/all/hl-20050617- 062.htmlhttp://www.lovdata.no/all/hl-20050617- 062.html

3 Mer om arbeidsgivers plikter Sørge for at arbeidsplassen er i tråd med de gjeldende krav. Sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak. Sørge for løpende kartlegging og kontroll av arbeidsmiljøet og kontroll av arbeidstakernes helse dersom det pga arbeidsmiljøet kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt. Organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne. Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres. Sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet.

4 Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste? Bestemmes av ”bransjeforskriften” De virksomhetene som kommer inn under denne er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester har eksistert i noen få år.

5 Bedriftshelsetjenestens rolle FRI OG UAVHENGIG ROLLE Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver i å sørge for et godt arbeidsmiljø. De skal hjelpe bedriften med informasjon om arbeidsmiljøforhold, med å overvåke arbeidsmiljøet, og kan komme med forslag til forbedringer slik at sykdommer og skader kan unngås

6 Konkrete oppgaver kan variere, alt etter hvilke arbeidsmiljøutfordringer bedriften har, men det kan være –Hjelpe til med å planlegge og gjennomføre endringer –Hjelpe til med å kartlegge arbeidsmiljøet og gjøre risikovurderinger –Hjelpe til med å forebygge helseskader –Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen –Bistå med tilrettelegging for den enkelte og oppfølging av sykefravær –Informasjon og opplæring innen HMS

7 Arbeidstakers plikter a)bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader b)straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet c)avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse d)sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen e)melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet f)medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende g)delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd h)rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

8 Verneombudet I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud. Verneombudet er valgt blant de ansatte for to år om gangen og er arbeidstakers representant i saker som angår arbeidsmiljøet Skal bl.a. påse at arbeidstakerne ikke utsettes for fare, at de har nødvendig opplæring, tilgjengelig verneutstyr og at det meldes fra om ulykker på arbeidsplassen Verneombudet har myndighet til å stanse arbeidet dersom det er umiddelbar fare for liv eller helse.

9 Arbeidsmiljøutvalg AMU Virksomheter med minst 50 ansatte skal ha et arbeidsmiljøutvalg med representanter for både ledelse og arbeidstakere. Verneombudet skal være medlem. Bedriftshelsetjenestepersonell skal ha en rådgivende rolle. AMU skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften, for eksempel når det gjelder endringer, arbeidstidsordninger, internkontroll De skal gå gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og nestenulykker for å avdekke årsakene bak og påse at arbeidsgiver iverksetter tiltak for å forhindre nye tilfeller.


Laste ned ppt "Roller i arbeidslivet Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelsetjeneste ml?tid=207363http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.ht."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google