Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Sykehjemsetaten Arbeidsmiljøloven Kai Jensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Sykehjemsetaten Arbeidsmiljøloven Kai Jensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Sykehjemsetaten Arbeidsmiljøloven Kai Jensen

2 1892:Om tilsyn med arbeid i fabrikker m.v
1909: Utvidet til å gjelde også arbeidstid 1915: Om arbeidsbeskyttelse i industrielle virksomheter. Bestemmelser om normalarbeidsdag 1936:Lov om arbeidervern. Dekket i prinsippet alle arbeidsforhold til lands. Ikke hushjelper og landbruksarbeidere Vern mot usakelig oppsigelse og rett til ferie 1956: Utvidet arbeidsgiveransvar, vernearbeid, legekontroll Endringslover i forhold til arbeidstid, 45 timers uke fra ukers ferie fra 1964(ferieloven)

3 l 1968: Endringer i forhold til nedsatt arbeidstid(42,5 t) omorganisering av Arbeidstilsynet, og begrensninger i forhold til barn og unge som gikk på skole (minst 4 ukers ferie pr.år) 1972: 40 timers uke for helkontinuerlig skiftarbeider Organisering av Arbeidstilsynet lokalt Pensjonsbestemmelser. Rett til å arbeid til fylte 70 1977: Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 2004: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

4 Kap. 1 Lovens formål Sikre arbeidsmiljø for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Velferdsmessig standard i samsvar med teknologi og sosial utvikling i samfunnet Trygge ansettelsesforhold , likebehandling Tilpasninger i forhold til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon Utvikle arbeidsmiljøet i samarbeid mellom partene Bidra til et inkluderende arbeidsliv

5 Hva loven omfatter Virksomheter som sysselsetter arbeidstakere Unntak for sjøfart, fiske, militær luftferd Reglene om helse, miljø, sikkerhet gjelder også personer som ikke er arbeidstakere elever, vernepliktige, sivilarbeidere, pasienter, utplasserte når de utfører arbeid i virksomheten. Ikke knyttet til mottak av lønn Lovens ufravikelighet l

6 Kap. 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
Overholde og følge bestemmelsene Sikre fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø også for andre enn egne arbeidstakere, innleie samarbeid med andre arbeidsgivere Arbeidstakers medvirkningsplikt ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS- arbeid Aktivt medvirke for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø Melde til arbeidsgiver feil og mangler Melde til arbeidsgiver diskriminering, trakassering, skader, sykdom Delta på dialogmøter innkalt av arb.giver

7 Varsling Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten Varsling til tilsynsmyndigheter Varslingen skal være forsvarlig Egne rutiner i Oslo kommune for varsling Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med bestemmelsen Vern mot gjengjeldelse

8 Kap. 3 Virkemidler HMS- arbeidet skal være systematisk på alle plan
Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Oversikt over virksomhetens organisasjon Kartlegge farer og problemer, redusere risiko Risikovurdering under planlegging og gjennomføring av endringer Rutiner for å avdekke og rette opp overtredelser av krav etter loven Systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær Løpende kontroll av arbeidsmiljø og arb.takeres helse Systematisk overvåking og gjennomgang av HMS arbeidet

9 BHT dersom risikoforholdende tilsier det
Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS Plikt til å legge forholdene til rette for varsling

10 Kap. 4 Krav til arbeidsmiljøet
Fullt ut forsvarlig fysisk, psykisk for den enkelte og samlet Vekt på å forebygge skader og sykdom Innrettes for begge kjønn Sikre funksjonshemmedes muligheter Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling Krav til psykososiale arbeidsmiljø Krav til fysisk arbeidsmiljø Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

11 Kap.5 Registrerings og meldeplikt
Registrere personskader som skjer i arbeid Statistikk over sykefravær Varslingsplikt ved dødsfall og alvorlige skader

12 Kap.6 Verneombud Plikt å velge verneombud Verneombudets oppgaver
Maskiner, prosesser etc. ikke utsetter arbeidstakere for fare Verneinnretninger og utstyr i forsvarlig stand Påse at arbeidstakere får nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner Tilrettelegging av arbeidet Meldinger om arbeidsulykker Tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak

13 Melde fra til arbeidstakere og arbeidsgiver om forhold som kan medføre fare for helse og ulykke
Tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljø, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av det systematiske HMS-arbeidet Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid, forutsetter umiddelbar fare for liv og helse Rett til nødvendig opplæring og tid

14 Kap. 7 Arbeidsmiljøutvalg Kap. 8 Informasjon og drøfting Kap
Kap. 7 Arbeidsmiljøutvalg Kap. 8 Informasjon og drøfting Kap.9 Kontrolltiltak i virksomheten Kap 10 Arbeidstid Kap.11 Arbeid av barn og ungdom Kap.12 Rett til permisjon Kap.13 Vern mot diskriminering Kap.14 Ansettelse mv Kap.15 Opphør av arbeidsforhold Kap.16 arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdraqelse Kap.17 Tvister om arbeidsforhold Kap.18 Tilsynet med loven Kap.19 Straff Kap.20 Avsluttende bestemmelser

15

16


Laste ned ppt "Oslo kommune Sykehjemsetaten Arbeidsmiljøloven Kai Jensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google