Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roller Arbeidsgiver – Arbeidstaker – Verneombud (AML) AMU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roller Arbeidsgiver – Arbeidstaker – Verneombud (AML) AMU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Roller Arbeidsgiver – Arbeidstaker – Verneombud (AML) AMU
styringsrett og omsorgsplikt Arbeidstaker – Arbeids- og lojalitetsplikt Verneombud (AML) AMU Tillitsvalgt (Fagforening, Tariff, Hovedavtaler) HR / BHT

2 AML §… 1-8 - roller 2-3 – arbeidstakers medvirkningsplikt
3-1 – krav til systematikk, mål, dokumentasjon 4-2 – krav psykososialt 6 - Verneombud 7 - Arbeidsmiljøutvalg 8 - plikt til informasjon og drøfting 15 - opphør av arbeidsforhold

3 Verneombudets ansvar innskrenker seg til å føre tilsyn med at lovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt. Verneombudet har en aktiv tilsynsoppgave. Det er arbeidsgiverens ansvar å oppfylle lovens krav. Saksgang i arbeidsmiljøsaker….

4 Verneombudets oppgaver
Forskrift om verneombud ( ) ”Virke for” gjennomføringen av arbeidsmiljølovens formål Utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljøloven § 6-2 (§ 26)

5 Verneombudets oppgaver
Arbeidsmiljøloven § 6-2 ”Ivareta” - arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet ”Se til” – arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ”Særlig påse” - ikke utsettes for fare - verneutstyr - opplæring og instruksjon - arbeidet er forsvarlig tilrettelagt - meldinger om arbeidsulykker ”Tas med på råd” – planlegging og gjennomføring av tiltak

6 Verneombudets oppgaver
Oppsummert: ”Verneombudets oppgave er først og fremst av overvåkende art” (Kommentarutgaven til Arbeidsmiljøloven av Fougner og Holo s 311) ”Verneombudets plikt strekker seg imidlertid ikke lengre enn til å sørge for at tiltak blir tatt opp med arbeidsgiver” (NOU 2004:5 på s 218)

7 Oppgavene i en personalkonflikt
”Ombudet har ikke et alminnelig ansvar for å kontrollere arbeidsmiljøet eller de vernetiltakene som blir iverksatt. Verneombudet har for eksempel ikke et selvstendig ansvar for at utgått verneutstyr erstattes av nytt, eller å sørge for at personkonflikter løses, men vedkommende har ansvar for å orientere nærmeste leder om forholdet slik at arbeidsgiver kan iverksette tiltak.” (Arbeidsrett.no)

8 Verneombud Selvransakelse Synliggjør deg Bli en del av prosessene…
Legg til rette for eierskap Bygg nettverk Krev å få tid Hold trykket… Samarbeid med tillitsvalgte Oppgrader deg – psykososialt…. Vis at du er stolt av samhandling og samarbeid

9 Huskeliste for nyvalgt verneombud
Du er valgt til verneombud og er usikker på hva du egentlig er valgt til. Dette er en helt vanlig situasjon. Ikke desto mindre er det viktig så raskt som mulig å finne ut av hva som ligger i vervet og å legge konkrete planer for arbeidet. Her er punkter som du bør gjøre deg kjent med så raskt som mulig etter at du er valgt:  Informer dine kolleger om at du er valgt til verneombud Hvordan? Ta en runde og snakk med dem. Husk spesielt å informere godt til unge og nyansatte arbeidstakere. Virksomheten skal henge opp oppslag om at du er valgt til verneombud, om hvilket område du er valgt for (verneområde) samt for hvor lenge du er valgt (hovedregelen er at man velges for 2 år av gangen).  Informer dine kolleger om hva du forventer av dem og av deg selv Hvordan? Verneombudsrollen er lite verdt hvis den ikke blir respektert av dine kolleger. Det kan derfor være lurt å dele ut litt informasjon som beskriver i grove trekk verneombudets oppgaver og hva du forventer av dine kolleger. Husk at alle har en medvirkningsplikt i arbeidsmiljøarbeidet.

10  Gjør deg kjent med verneområdet
Hvordan? Verneområdet er det området der du skal fungere som verneombud. Det kan være hele virksomheten, en avdeling, et skiftlag eller kanskje en fysisk enhet, f.eks. en etasje. Det viktigste er at du som verneombud kan ha full oversikt over verneområdet, hvem som jobber der og de risikoområder som finnes her.  Gjør deg kjent m. lover og forskrifter Hvordan? Det er en rekke lover og forskrifter knyttet til HMS. Det kreves naturligvis ikke at du skal kunne alle disse, men du bør vite hvilket regelverk som finnes. Gjør deg kjent med Arbeidsmiljøloven, spesielt kapittel 6 og Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Du må også kjenne til viktige bestemmelser som gjelder ditt verneområde.

11  Gjør deg kjent med HMS-systemet
Hvordan? Du skal kjenne til den virksomhetens HMS-systemet og hvem som har ansvar for dette. God kjennskap til systemet er viktig for at du skal kunne gjøre deg kjent med hvilke problemområder du som verneombud bør fokusere på. Dokumentasjonen kan også være en viktig kunnskapsbase i arbeidet underveis. Dokumentasjon du bør kjenne til;  Rapporter og dokumentasjon fra tidligere verneombudsarbeid.  Avviksmeldinger og vernerundeprotokoller  Rapporter fra f.eks. virksomhetens bedriftshelsetjeneste  Eventuelle tilsynsrapporter.

12  Utarbeid en kort avtale med arbeidsgiver der dere blir enige om hva som ligger i arbeidet
Hvordan? Mange verneombud opplever frustrasjon fordi de ikke får tid eller oppbacking i sitt arbeid. For å forsøke å unngå dette kan det med fordel settes opp en avtale med arbeidsgiver der man blir enige om hva verneombudet skal gjøre, tidsbruk, hvor arbeidet skal utføres (mange verneombud har ikke et eget egnet sted for arbeidet) etc.  Planlegg opplæring Som verneombud skal du gjennomgå en såkalt ”grunnopplæring for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget. Sett av tid til denne så tidlig som mulig etter at du er valgt.  Lag en årsplan

13 AMU Arbeidsgiver – arbeidstaker (HVO) – BHT
Rådgivende – til virksomheten ledelse Vedtak kan fattes ifht liv og helse (gjennomføre målinger etc)


Laste ned ppt "Roller Arbeidsgiver – Arbeidstaker – Verneombud (AML) AMU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google