Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Service i ordnede former BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1) Arbeidsgivers ansvar og plikter. n sørge for at forskriftens bestemmelser blir fulgt n sørge for at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Service i ordnede former BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1) Arbeidsgivers ansvar og plikter. n sørge for at forskriftens bestemmelser blir fulgt n sørge for at."— Utskrift av presentasjonen:

1 Service i ordnede former BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1) Arbeidsgivers ansvar og plikter. n sørge for at forskriftens bestemmelser blir fulgt n sørge for at BHT gir bistand, fremmer forslag, informerer og målrettet overvåker arbeidstakernes helse. n samarbeide med BHT om å utarbeide planer, meldinger/årsrapporter og evnt. måleresultater. n påse at BHT kan dokumentere relevant utdanning og kompetanse.

2 Service i ordnede former Forberedelser til valg av BHT.(2) Kartlegg hva BHT skal gjøre for dere (bilde 7) Beskriv hvilke tjenester BHT skal utføre (bilde 7) Behandle kartleggingen i arbeidsmiljøutvalget (AMU) eller snakk med verneombudet (vo) eller representanter for arbeidstakerne Prioriter oppgaver som BHT skal gjøre (sammen med AMU/vo) Lag en oversikt over hvilke krav dere stiller til BHT (sammen med AMU/vo)  Kontakt en eller flere BHT og legg fram bedriftens behov og krav

3 Service i ordnede former Krav til BHT.(3) n Still spørsmål om BHT  har kompetanse og kunnskap om bransjen  har referanser til liknende bedrifter  kan levere spesifiserte tjenester (bilde 7)  utarbeider rapporter automatisk  tar ansvar for å holde kontakt  har en intern målsetting  lytter til dere som kunder  kan dokumentere egen kvalitetsstyring Svarer BHT ja på de fleste av spørsmålene kan du gå videre i forhandlingene.

4 Service i ordnede former Kontraktsforhandlinger.(4) n I de innledende samtaler med BHT bør det brukes litt tid til å avklare:  sammenheng mellom det bedriften etterspør og prisen på levert tjeneste  at kontrakten er fleksibel og tilpasset bedriften  uklarheter  ansvaret for hvem som skal gjøre hva Det må brukes nok tid til forberedelse av kontraktsinngåelse.

5 Service i ordnede former Kontraktsinnhold.(5) Kontrakten bør minimum inneholde og avklare følgende

6 Service i ordnede former Handlingsplan.(6) n Bedrift og BHT utarbeider handlingsplan på et avtalt tidspunkt (f. eks. i november) n Bedrift og BHT blir enige om hvilke oppgaver som BHT skal gjøre ett år framover (bilde 7) n Prioriter arbeidsoppgaver for BHT n Avtal ansvaret for oppgavene n Avtal tidspunktet for utførelse av oppgavene n Bedrift og BHT utarbeider et kostnadsoverslag og blir enige om pris iht til handlingsplanen n Handlingsplanen er et vedlegg til kontrakten Handlingsplanen må være fleksibel og det må være mulig å omprioritere arbeidsoppgaver for BHT i løpet av avtaleperioden.

7 Service i ordnede former ”Tjenestemeny” !(7) BHT skal ha kompetanse om og kunne yte bl.a. følgende tjenester til bedriften

8 Service i ordnede former ”Inkluderende arbeidslivsvirksomheter” Inngår bedriften samarbeidsavtale med trygdekontoret, som forplikter bedriften til å arbeide systematisk for et redusert sykefravær, vil dette bl.a. medføre at.: - BHT i virksomheten får egen refusjonstakst i Folketrygden for arbeid med å tilbakeføre langtidssykmeldte/ uføretrygdede til arbeid Dette punktet kommer som et resultat av intensjonsavtalen som er inngått mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

9 Service i ordnede former Avtale om pris - eksempel 1(8a)

10 Avtale om pris - eksempel 2(8b) BHT og bedrift blir enige om n årlig godtgjørelse på kr.__XXX__ (totalpris for hele bedriften) n årlig tjenesteleveranse på __y__ timer (Godtgjørelse og timeforbruk er avhengig av bedriftens størrelse.) AMU i bedriften utarbeider handlingsplan innenfor kostnadsrammen (Handlingsplan kan eventuelt avtales mellom verneombud og arbeidsgiver) Tjenester utover avtalt handlingsplan blir belastet bedrift med _x_ kr. pr time Bedriften kan omprioritere avtalte arbeidsoppgaver

11 Service i ordnede former Avtale om pris - eksempel 3(8c) n Bedrift og bedriftshelsetjeneste gjør avtale om et beløp på X kr/ansatt/år n BHT må kunne yte en tjeneste som er i samsvar med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter n Kontrakten/handlingsplanen avklarer konkret hvilke tjenester som BHT skal bidra med Denne kontraktsmodell er lite fleksibel og derfor ikke å anbefale.

12 Service i ordnede former Kontraktsinngåelse(9) Bedrift og BHT er nå kommet så langt at kontrakt/avtale kan inngås Sjekk følgende.: Er det utarbeidet målsetting for BHT arbeidet Er det utarbeidet en konkret handlingsplan Er ansvar og tidspunkt avtalt Er det oppnådd enighet om pris / kostnad Er varighet og oppsigelse definert Er kontaktpersoner oppgitt Er taushetsplikt, mislighold og tvistespørsmål avklart Er rapporteringsrutinene for BHT avklart Etter at disse punktene er avklart kan kontrakt/avtale inngås, underskrives og dateres.

13 Service i ordnede former Eksempel på handlingsplan(10) Dette er et enkelt eksempel. En konkret handlingsplan må utarbeides for hver enkelt bedrift.

14 Service i ordnede former Sammendrag - ”En enkel prosedyre” (11) Lag en beskrivelse av hva BHT skal gjøre for bedriften. Beskrivelsen behandles i AMU (eller snakk med verneombudet). Ta kontakt med BHT - presenter behov og krav. Start kontraktsforhandlinger med å stille konkrete spørsmål. Sett opp en handlingsplan for 1 år og avklar ansvar og myndighet. Ta utgangspunkt i bedriftens behov og krav når handlingsplanen skal utarbeides. Velg tjenester etter ”tjenestemeny”. Gjør en avtale om pris i forhold til handlingsplanen. Kontrakten underskrives og dateres.

15 Service i ordnede former LYKKE TIL MED VALG AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Har du/dere spørsmål om hvordan bedriften skal velge BHT, ta kontakt med SBL på tlf 23 08 86 56 eller e-post.: bjorn.dahler@sbl.no


Laste ned ppt "Service i ordnede former BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1) Arbeidsgivers ansvar og plikter. n sørge for at forskriftens bestemmelser blir fulgt n sørge for at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google