Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1)"— Utskrift av presentasjonen:

1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1)
Arbeidsgivers ansvar og plikter. sørge for at forskriftens bestemmelser blir fulgt sørge for at BHT gir bistand, fremmer forslag, informerer og målrettet overvåker arbeidstakernes helse. samarbeide med BHT om å utarbeide planer, meldinger/årsrapporter og evnt. måleresultater. påse at BHT kan dokumentere relevant utdanning og kompetanse.

2 Forberedelser til valg av BHT. (2)
Kartlegg hva BHT skal gjøre for dere (bilde 7) Beskriv hvilke tjenester BHT skal utføre (bilde 7) Behandle kartleggingen i arbeidsmiljøutvalget (AMU) eller snakk med verneombudet (vo) eller representanter for arbeidstakerne Prioriter oppgaver som BHT skal gjøre (sammen med AMU/vo) Lag en oversikt over hvilke krav dere stiller til BHT (sammen med AMU/vo) Kontakt en eller flere BHT og legg fram bedriftens behov og krav

3 Krav til BHT. (3) Still spørsmål om BHT
har kompetanse og kunnskap om bransjen har referanser til liknende bedrifter kan levere spesifiserte tjenester (bilde 7) utarbeider rapporter automatisk tar ansvar for å holde kontakt har en intern målsetting lytter til dere som kunder kan dokumentere egen kvalitetsstyring Svarer BHT ja på de fleste av spørsmålene kan du gå videre i forhandlingene.

4 Kontraktsforhandlinger. (4)
I de innledende samtaler med BHT bør det brukes litt tid til å avklare: sammenheng mellom det bedriften etterspør og prisen på levert tjeneste at kontrakten er fleksibel og tilpasset bedriften uklarheter ansvaret for hvem som skal gjøre hva Det må brukes nok tid til forberedelse av kontraktsinngåelse.

5 Kontrakten bør minimum inneholde og avklare følgende
Kontraktsinnhold. (5) Kontrakten bør minimum inneholde og avklare følgende

6 Handlingsplan. (6) Bedrift og BHT utarbeider handlingsplan på et avtalt tidspunkt (f. eks. i november) Bedrift og BHT blir enige om hvilke oppgaver som BHT skal gjøre ett år framover (bilde 7) Prioriter arbeidsoppgaver for BHT Avtal ansvaret for oppgavene Avtal tidspunktet for utførelse av oppgavene Bedrift og BHT utarbeider et kostnadsoverslag og blir enige om pris iht til handlingsplanen Handlingsplanen er et vedlegg til kontrakten Handlingsplanen må være fleksibel og det må være mulig å omprioritere arbeidsoppgaver for BHT i løpet av avtaleperioden.

7 ”Tjenestemeny” ! (7) BHT skal ha kompetanse om og kunne yte bl.a. følgende tjenester til bedriften

8 ”Inkluderende arbeidslivsvirksomheter”
Inngår bedriften samarbeidsavtale med trygdekontoret, som forplikter bedriften til å arbeide systematisk for et redusert sykefravær, vil dette bl.a. medføre at.: - BHT i virksomheten får egen refusjonstakst i Folketrygden for arbeid med å tilbakeføre langtidssykmeldte/ uføretrygdede til arbeid Dette punktet kommer som et resultat av intensjonsavtalen som er inngått mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

9 Avtale om pris - eksempel 1 (8a)

10 Avtale om pris - eksempel 2 (8b)
BHT og bedrift blir enige om årlig godtgjørelse på kr.__XXX__ (totalpris for hele bedriften) årlig tjenesteleveranse på __y__ timer (Godtgjørelse og timeforbruk er avhengig av bedriftens størrelse.) AMU i bedriften utarbeider handlingsplan innenfor kostnadsrammen (Handlingsplan kan eventuelt avtales mellom verneombud og arbeidsgiver) Tjenester utover avtalt handlingsplan blir belastet bedrift med _x_ kr. pr time Bedriften kan omprioritere avtalte arbeidsoppgaver

11 Avtale om pris - eksempel 3 (8c)
Bedrift og bedriftshelsetjeneste gjør avtale om et beløp på X kr/ansatt/år BHT må kunne yte en tjeneste som er i samsvar med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter Kontrakten/handlingsplanen avklarer konkret hvilke tjenester som BHT skal bidra med Denne kontraktsmodell er lite fleksibel og derfor ikke å anbefale.

12 Kontraktsinngåelse (9)
Bedrift og BHT er nå kommet så langt at kontrakt/avtale kan inngås Sjekk følgende.: Er det utarbeidet målsetting for BHT arbeidet Er det utarbeidet en konkret handlingsplan Er ansvar og tidspunkt avtalt Er det oppnådd enighet om pris / kostnad Er varighet og oppsigelse definert Er kontaktpersoner oppgitt Er taushetsplikt, mislighold og tvistespørsmål avklart Er rapporteringsrutinene for BHT avklart Etter at disse punktene er avklart kan kontrakt/avtale inngås, underskrives og dateres.

13 Eksempel på handlingsplan (10)
Dette er et enkelt eksempel. En konkret handlingsplan må utarbeides for hver enkelt bedrift.

14 Sammendrag - ”En enkel prosedyre” (11)
Lag en beskrivelse av hva BHT skal gjøre for bedriften. Beskrivelsen behandles i AMU (eller snakk med verneombudet). Ta kontakt med BHT - presenter behov og krav. Start kontraktsforhandlinger med å stille konkrete spørsmål. Sett opp en handlingsplan for 1 år og avklar ansvar og myndighet. Ta utgangspunkt i bedriftens behov og krav når handlingsplanen skal utarbeides. Velg tjenester etter ”tjenestemeny”. Gjør en avtale om pris i forhold til handlingsplanen. Kontrakten underskrives og dateres.

15 BEDRIFTSHELSETJENESTE
LYKKE TIL MED VALG AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Har du/dere spørsmål om hvordan bedriften skal velge BHT, ta kontakt med SBL på tlf eller e-post.:


Laste ned ppt "BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google