Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef 8.12.2011
Om permittering Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef

2 Bakgrunn Regulert i hovedavtalen kapittel VIII, § 8
Ulike regelverk fra Arbeids og inkluderingsdepartementet. Forskrifter Den permitterte er i prinsipp å regne som arbeidssøkende Men er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen om en ikke blir formelt sagt opp Eller sier opp selv Viktig med nært samarbeid med NAV – er ellers regulert i forskrifter.

3 Vilkår for permittering
Permittering er en midlertidig ordning Kan foretas når saklig grunn foreligger. For eksempel at vi for en begrenset periode ikke kan beskjeftige ansatte på en forsvarlig måte. Maksimalt 52 uker over en 18 måneders periode Deretter jobbet i 26 uker før ny permittering kan inntreffe

4 Forhold til partene Plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis (HA §8-2) Konferansen skal behandle: Behovet for permittering Eventuelt andre muligheter – dersom det kan for bedriften skje på en økonomisk forsvarlig måte Omfanget av permitteringen Varighet av permitteringen (om ikke mulig, gjelder spesielle regler HA §8-4, pkt 3) Kriterier for hvem som skal bli/permitteres Hvordan det skal varsles Skal sette opp protokoll etter konferansen Når møtet ble avholdt Hvem som deltok Hva som ble drøftet (pkt 2) Om det ble enighet Om det ble erklært uenighet Bør konferere med tillitsvalgte ved gjeninntakelse etter permittering Sende formell innkalling: Iht HA § 8-2 innkalles det til konferanse mellom de tillitsvalgte og ledelsen ved Norske skog Saugbrugs Saksliste: Behovet for og årsaken til permitteringen Eventuelt andre muligheter/alternativer Omfanget av permitteringen Varighet av permitteringen Kriterier for hvem som skal bli/permitteres Hvordan det skal varsles

5 Forhold til partene Plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis Skal sette opp protokoll etter konferansen Ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Skal ses i forhold til begrepet: under ellers like vilkår. Dvs. tas med som et av flere moment i vurderingen. De tillitsvalgte kan kreve forhandlinger dersom de mener sakelig grunn ikke er godt nok Krav om forhandlinger medfører ikke at permitteringen utsettes Permittering gis med 14 dagers varsel og løper fra arbeidstidens slutt den dagen den gis

6 Kriterier – saklig grunn, forslag/eksempler
Rett kompetanse i forhold til krav i jobben Eksempel: Selv om en på PM 6 har lengre ansiennitet enn en på PM 4, så velges den på PM 4. Vi bytter ikke ansatte mellom fag og prosessområder Bedriftens behov, f. eks nøkkelpersoner Eksempel: Beholde dem som sitter i sentrale posisjoner, selv om de er ”yngre” enn andre som har samme kompetanse Ansiennitet, når flere ellers står likt (under ellers like vilkår) Eksempel: Når to ingeniører i hovedsak har samme kompetanse, vil den med kortest ansettelsestid bli permittert Eventuelle sosiale forhold Eksempel: Når flere familiemedlemmer kan stå i fare for å bli permittert, kan den ene slippe permittering. Når sosiale, økonomiske eller andre forhold kan føre til urimelig store belastninger

7 Varslets form og innhold
Varsling gis personlig om ikke partene blir enige om noe annet. For eksempel på The One, oppslag, gjennom allmøter, avdelingsmøter eller annet. Eller brev hjem til dem som er på friskift. Varslet gjelder uansett fra når det gis og ikke fra når det mottas av den enkelte Skal angi permitteringens sannsynlige lengde Hvis ikke mulig, skal lengden drøftes senest innen 1 måned og deretter hver måned (om en ikke blir enige om noe annet) Herunder vurdere om vilkårene fremdeles er tilstede eller om det må gjennomføres oppsigelser Den permitterte skal uansett ha skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Skal inneholde grunn til permittering og sannsynlig lengde. Har med trygdeytelse å gjøre

8 Ved sykdom Før varslet gis, eller på permitteringstidspunkt – ingen lønnsplikt før friskemelding dersom i permittering Etter varsel gitt, men før iverksetting – bedriften betaler sykepenger frem til iverksetting. Deretter dagpenger, eller lønn hvi i jobb Etter iverksetting – bedriften betaler ikke sykepenger, for arbeidstaker er sykepenger = dagpenger inntil arbeidet gjenopprettes

9 Pressemelding fra Arbeidsdept den 6.10.11

10 Varsel – betaling – lønn
* Ved hel eller minimum 40 % reduksjon av arbeidstiden. Ved mindre enn 40 %, 15 arbeidsdager **Lørdag og søndag regnes ikke som ventedager *** maksimalt 6xG: gis dagsatser 5 dg/uka, 2,4 promille av dagpengegrunnlaget Spesielle regler gjelder for dagpenger i jule og nyttårshelg og påske Arbeidsgivers lønnsplikt 5 arbeidsdager* Varsel gis 14 kalender dager før Ventedager 3 arbeidsdager** Permittering iverksettes Dagpenger fra NAV*** 7 dg 7 dg 5 dg 3 dg Maksimalt 52 uker innen en 18 mnd periode

11 Maksimal permitteringsperiode - lønnsplikt

12 Delvis permittering – rullerende
Delvis: Finnes mange alternativer. Se neste bilde Kan avbryte permittering i inntil 6 uker (forslag) Slipper betalingsplikt og karensdager 6 uker 6 uker 6 uker

13 Delvis permittering – mange modeller
En arbeidstaker som er ansatt i 100% stilling med arbeidstid 7,5 timer pr dag fem dager i uke permitteres 50%. Permitteringen gjennomføres slik at arbeidstakeren vekselvis vil arbeide to og tre hele dager i uken. Det arbeides to dager i uke 1 og tre dager i uke 2. Arbeidsgiverperioden vil her være 10 arbeidsdager. Arbeidsgiver må med andre ord betale lønn for 10 arbeidsdager der arbeidstaker ikke er på arbeid. Over 4 uker


Laste ned ppt "Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google