Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om permittering Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef 8.12.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om permittering Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef 8.12.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om permittering Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef 8.12.2011

2 Bakgrunn ▪ Regulert i hovedavtalen kapittel VIII, § 8 ▪ Ulike regelverk fra Arbeids og inkluderingsdepartementet. Forskrifter ▪ Den permitterte er i prinsipp å regne som arbeidssøkende ▪ Men er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen om en ikke blir formelt sagt opp ▪ Eller sier opp selv ▪ Viktig med nært samarbeid med NAV – er ellers regulert i forskrifter.

3 Vilkår for permittering ▪ Permittering er en midlertidig ordning ▪ Kan foretas når saklig grunn foreligger. For eksempel at vi for en begrenset periode ikke kan beskjeftige ansatte på en forsvarlig måte. ▪ Maksimalt 52 uker over en 18 måneders periode ▪ Deretter jobbet i 26 uker før ny permittering kan inntreffe

4 Forhold til partene 1. Plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis (HA §8-2) 2. Konferansen skal behandle: 1.Behovet for permittering 2.Eventuelt andre muligheter – dersom det kan for bedriften skje på en økonomisk forsvarlig måte 3.Omfanget av permitteringen 4.Varighet av permitteringen (om ikke mulig, gjelder spesielle regler HA §8-4, pkt 3) 5.Kriterier for hvem som skal bli/permitteres 6.Hvordan det skal varsles 3. Skal sette opp protokoll etter konferansen 1.Når møtet ble avholdt 2.Hvem som deltok 3.Hva som ble drøftet (pkt 2) 4.Om det ble enighet 5.Om det ble erklært uenighet 4. Bør konferere med tillitsvalgte ved gjeninntakelse etter permittering

5 Forhold til partene ▪ Plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis ▪ Skal sette opp protokoll etter konferansen ▪ Ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Skal ses i forhold til begrepet: under ellers like vilkår. Dvs. tas med som et av flere moment i vurderingen. ▪ De tillitsvalgte kan kreve forhandlinger dersom de mener sakelig grunn ikke er godt nok ▪ Krav om forhandlinger medfører ikke at permitteringen utsettes ▪ Permittering gis med 14 dagers varsel og løper fra arbeidstidens slutt den dagen den gis

6 Kriterier – saklig grunn, forslag/eksempler 1. Rett kompetanse i forhold til krav i jobben ▪ Eksempel: Selv om en på PM 6 har lengre ansiennitet enn en på PM 4, så velges den på PM 4. Vi bytter ikke ansatte mellom fag og prosessområder 2. Bedriftens behov, f. eks nøkkelpersoner ▪ Eksempel: Beholde dem som sitter i sentrale posisjoner, selv om de er ”yngre” enn andre som har samme kompetanse 3. Ansiennitet, når flere ellers står likt (under ellers like vilkår) ▪ Eksempel: Når to ingeniører i hovedsak har samme kompetanse, vil den med kortest ansettelsestid bli permittert 4. Eventuelle sosiale forhold ▪ Eksempel: ▪ Når flere familiemedlemmer kan stå i fare for å bli permittert, kan den ene slippe permittering. ▪ Når sosiale, økonomiske eller andre forhold kan føre til urimelig store belastninger

7 Varslets form og innhold ▪ Varsling gis personlig om ikke partene blir enige om noe annet. For eksempel på The One, oppslag, gjennom allmøter, avdelingsmøter eller annet. Eller brev hjem til dem som er på friskift. ▪ Varslet gjelder uansett fra når det gis og ikke fra når det mottas av den enkelte ▪ Skal angi permitteringens sannsynlige lengde ▪ Hvis ikke mulig, skal lengden drøftes senest innen 1 måned og deretter hver måned (om en ikke blir enige om noe annet) ▪ Herunder vurdere om vilkårene fremdeles er tilstede eller om det må gjennomføres oppsigelser ▪ Den permitterte skal uansett ha skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Skal inneholde grunn til permittering og sannsynlig lengde. Har med trygdeytelse å gjøreskriftlig bevis 7

8 Ved sykdom ▪ Før varslet gis, eller på permitteringstidspunkt – ingen lønnsplikt før friskemelding dersom i permittering ▪ Etter varsel gitt, men før iverksetting – bedriften betaler sykepenger frem til iverksetting. Deretter dagpenger, eller lønn hvi i jobb ▪ Etter iverksetting – bedriften betaler ikke sykepenger, for arbeidstaker er sykepenger = dagpenger inntil arbeidet gjenopprettes 8

9 Pressemelding fra Arbeidsdept den 6.10.11

10 Varsel – betaling – lønn Varsel gis 14 kalender dager før Permittering iverksettes 7 dg 5 dg3 dg Arbeidsgivers lønnsplikt 5 arbeidsdager* Ventedager 3 arbeidsdager** Maksimalt 52 uker innen en 18 mnd periode Dagpenger fra NAV*** * Ved hel eller minimum 40 % reduksjon av arbeidstiden. Ved mindre enn 40 %, 15 arbeidsdager **Lørdag og søndag regnes ikke som ventedager *** maksimalt 6xG:79.216. gis dagsatser 5 dg/uka, 2,4 promille av dagpengegrunnlaget Spesielle regler gjelder for dagpenger i jule og nyttårshelg og påske

11 Maksimal permitteringsperiode - lønnsplikt 11

12 Delvis permittering – rullerende ▪ Delvis: Finnes mange alternativer. Se neste bilde ▪ Kan avbryte permittering i inntil 6 uker (forslag) ▪ Slipper betalingsplikt og karensdager 6 uker

13 Delvis permittering – mange modeller En arbeidstaker som er ansatt i 100% stilling med arbeidstid 7,5 timer pr dag fem dager i uke permitteres 50%. Permitteringen gjennomføres slik at arbeidstakeren vekselvis vil arbeide to og tre hele dager i uken. Det arbeides to dager i uke 1 og tre dager i uke 2. Arbeidsgiverperioden vil her være 10 arbeidsdager. Arbeidsgiver må med andre ord betale lønn for 10 arbeidsdager der arbeidstaker ikke er på arbeid. Over 4 uker


Laste ned ppt "Om permittering Bernt Kristian Berntsen Personal- og organisasjonssjef 8.12.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google