Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090915.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090915."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090915

2 Ål vgs – en del av Kunnskapsskolen i Buskerud. ›GRIP MULIGHETEN ›Ål vidaregåande skole er først og fremst et sted for å lære Fag Ferdigheter Kompetanse for videre utdanning og yrke. ›Men også for Personlig utvikling og vekst

3 Helhet og sammenheng Teammøter Seksjons- og Temamøter Klassemøter Vurdering for læring Arbeidsplaner og fagøkter Yrkesretting og relevans Avdelings og fellesmøter Læringsledelse Skoleutvikling Relasjons- kompetanse Virksomhets plan Kompetanse- utviklingsplan Lærings plakaten Handlingsprogram Elevinsp ektørene Lærings- laben PULS Pedagogisk plattform Opplærings loven Lærende organisasjon

4 Resultater Faglig utfordringGrønn 1.5 Relevant opplæringGrønn 2.1 TrivselGrønn 2.2 Trygt miljøGrønn 3.1 Støtte fra lærerneGrønn 5.1 SkolehelsetjenestenGrønn 5.2 Rådgivning ungdomsskoleGrønn 5.3 Rådgivning Vg2 og Vg3Grønn T17 - Fysisk læringsmiljøGrønn 1.1 MotivasjonGul+ 1.3 MestringGul+ 2.3 Mobbing på skolenGul+ 2.4 KrenkelserGul+ 3.2 ArbeidsroGul+ 3.3 Elevdemokrati og medvirkningGul+ 3.4 Felles reglerGul+ 4.1 Vurdering for læringGul+ 6.1 Støtte hjemmefraGul

5 Foresattes viktige rolle ›Spør eleven om hvordan det går? ›Signaliser at utdanning er viktig. ›Etter 1.10 har elevene tatt ut ett år av retten til vgo.

6 Noen resultater til…. ›Ål vgs har i 4 år på rad hatt mindre enn 3% av elevene som har brutt av opplæringen etter den 1 oktober. ›Forrige skoleår var det 82,5% av elevene som fullførte og bestod alle fag.

7 Litt generell info… ›Altså de kjedelige rutinene.. ›Søknader om fri fra opplæringen? ›Skolen skal føre fravær når elever er borte. Det gis ikke «fri» i betydningen at fravær ikke føres, uten i helt spesielle tilfeller. ›Det er likevel viktig å «søke» fri, som en del av informasjon og dokumentasjon av fraværet

8 Skoledagen er endret fra og med 2009 ›Begrunnelsen for endringen er krav fra utdanningsdirektoratet ›Elever skal ha fullt timetall i alle fag ›Skolestart er derfor kl 0745 hver dag ›Skolen slutter 1445. ›Bussene går 1450. ›Fredag avsluttes undervisningen 1305. ›Skoleskyss er en utfordring.. (tenk litt på det)

9 Materielle forutsetninger for læring ›Elevene låner lærebøker Skadde eller ødelagte bøker må erstattes ›Elever må kjøpe bærbar PC Betaler noe over 900 kroner hvert år i 2 år Det er elevens ansvar å ta vare på PC`en og å erstatte den helt eller delvis hvis den ødelegges. Personlig anbefaler jeg at PC`en forsikres gjennom privat PC- forsikring Elevene er ansvarlig for skader de påfører eget eller andres utstyr.

10 Gode relasjoner – forutsetning for læring? ›Vi forventer at våre elever oppfører seg godt mot hverandre. Skolen har en egen tiltaksplan og innsatsgruppe mot krenkende atferd Krenkelser kan være vanskelig å avdekke Opplæringsloven har en egen bestemmelse om at alle elever har rett til et godt skolemiljø, fritt for mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller andre krenkende ord eller handlinger. Elevene har selv utviklet et sett av tolkinger som setter grenser for hva som er akseptabelt. Om dere oppdager noe, vær snille å si fra

11 § 20-4. Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring ›Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova § 1 gjennom heile opplæringsåret. ›Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. ›Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13.

12 § 20-4. Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring ›Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: ›a) varsling om eleven sitt fråvær ›b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. § 3-7 ›c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta ›d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving. ›Bruk av transponder – info og kontakt.

13 Valg ›Ingen foresatte skal velges til noe som helst. ›Elever er selv representert i de aktuelle råd og utvalg ved skolen ›Elevrådet ønsker en «samarbeidsgruppe» av foresatte for å samarbeide om bedre skyssordning

14 Samarbeid likevel ! ›Når noe ikke virker – ta kontakt. ›32084500 ›Vi kan love at vi skal forsøke alt vi makter å imøtekomme ønsker og behov. ›Vi tåler både kritikk og ros

15 Noe helt annet… ›Fjellfagskolen – tilbud om fagskoletilbud i ›Natur-og kulturbasert entreprenørskap ›Er godkjent hos NOKUT ›Studiestart 2016 ›Samlings-og nettbasert ›1 fagskoleår over 2 skoleår.

16 Velkommen til http://al.vgs.no


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090915."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google