Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 10.trinn 4.februar 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 10.trinn 4.februar 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 10.trinn 4.februar 2015
Om eksamen og søknad til vgs.

2 Hva kommer vi inn på Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler for fritak/tilpasset eksamen Klage på standpunktkarakter/eksamenskarakter Føring av Vitnemål

3 Skriftlig eksamen Onsdag 13.mai: Trekkfag
Mandag 18.mai: forberedelse Engelsk Tirsdag 19.mai: Eksamen Engelsk Onsdag 20.mai: Eksamen Matematikk og Forberedelse Norsk Torsdag 21.mai: Eksamen Norsk hovedmål Fredag 22.mai: Eksamen Norsk sidemål

4 Muntlig eksamen Kannik skole har muntlig eksamen fredag 5.juni og fredag 12.juni. Elevene trekker fag 48 timer før prøven Eleven får utdelt tema og får veiledning 24 timer før prøven

5 Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering

6 Varsling § 3-7.Varsling Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd.

7 FRITAK FRA vurdering med karakter
§3-20 Fritak for vurdering med karakter for elever med IOP §3-21 Fritak for vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge §3-22 Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål §3-23 Fritak for vurdering med karakter i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring §3-24 Fritak fra eksamen

8 Tilpasset eksamen § 3-32.Særskild tilrettelegging av eksamen
Elevar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget. Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen.

9 Klage på standpunktkarakter
Klage på standpunktkarakter må være skriftlig og underskrevet av elev/foresatt (15 år) Klagen må være skolen i hende innen 10 dager fra standpunktkarakteren er gjort kjent for eleven/foresatte Klagegang: Rådfør deg med faglærer og få en begrunnelse for karakteren. Klagefristen stopper inntil du får begrunnelsen av faglærer. Ny klagefrist på 10 dager. Lever klagen på skolen innen klagefrist. I klagen må du oppgi hvilken karakter du klager på og hvorfor. Husk å sette opp privatadresse i klageskrivet. Det er Fylkesmannen i Rogaland som er ankeinstans. Fylkesmannen vil i sitt svar gi klager medhold og be om at skolen gjør en ny vurdering eller klager får ikke medhold. Fylkesmannen setter ikke ny karakter.

10 Klage på eksamenskarakter
Elev/foresatt kan klage på eksamenskarakter innen 10 dager fra eksamensresultatet er kjent for elev/foresatt. Elev anbefales å be om faglærers vurdering før han/hun klager Ved klage blir elevens besvarelse sendt til ny vurdering med andre sensorer, det vil med andre ord foreligge en helt ny vurdering. Det er ikke ankemulighet når det er gjort ny vurdering.

11 Klage på eksamen (annullering)
Eksamen kan annulleres dersom det er gjort formelle feil ved gjennomføring av eksamen. Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør om eksamen skal annulleres. (jfr. sak på Hinna ungd.skole i fjor) Eksamen kan annulleres dersom eleven har fusket eller har forsøkt å fuske. Det er rektor som avgjør om eksamen skal annulleres. Avgjørelsen er et enkeltvedtak med klagerett. Dersom elev får eksamen annullert pga fusk eller forsøk på fusk faller standpunktkarakteren i det angjeldende faget bort.

12 Om Vitnemålet Vitnemålsutdeling torsdag 18.juni Koder på Vitnemålet
IV = Ikke Vurdert (skal varsles m/klagefrist – faget blir regnet med i snittet med karakteren 0) F = Fritatt (krever enkeltvedtak og faget teller ikke med i karaktersnittet) D = Deltatt (typisk Utdanningsvalg)

13 UTDANNINGSDIREKTORATET


Laste ned ppt "Foreldremøte 10.trinn 4.februar 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google