Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Presentasjon i Fredrikstad rådhus 11. desember 2015 Henrik Høidahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Presentasjon i Fredrikstad rådhus 11. desember 2015 Henrik Høidahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Presentasjon i Fredrikstad rådhus 11. desember 2015 Henrik Høidahl | hh@opinion.no

2 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 2 11. desember 2015 Formål Metode Representativitet Kvalitetskontroll Kontrollrutiner Utvalg Feilmarginer Resultater Kort oppsummering Kilde: http://www.ostfoldanalyse.nohttp://www.ostfoldanalyse.no

3 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Om undersøkelsen 3 Formål:  Gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet  Identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing i Nedre Glomma og hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, man mener at kommunen bør slå seg sammen med  Gi kommunereformen økt oppmerksomhet  Heve innbyggernes engasjement om reformen Datainnsamling: Telefon Målgruppe: Representativt utvalg, 18 år+ Antall intervju: Til sammen 1800 intervju Feltperiode: 2. – 12. november 2015 Kilde: http://www.ostfoldanalyse.no/http://www.ostfoldanalyse.no/

4 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Målgruppe og representativitet 4 Høringens målgruppe er kommunens innbyggere 18 år+ 1.Målgruppen kan identifiseres i sentralt befolkningsregister 2.I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt  Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår 3.Vi trekker utvalg på postnummer – og videre vekter vi på kjønn og alder  Da er vi sikre på at alle blir godt representert 4.Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging 5.Respondentens bosted dobbeltsjekkes i intervjuet

5 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kvalitetskontroll 5 o Opinion utøver streng kvalitetskontroll på sine prosjekter For et kvantitativt prosjekt innebærer dette: 1.Kontroll av utvalg 2.Briefing av intervjuere for å sikre at alle spørsmål og formål med undersøkelsen er forstått 3.Testing av spørreskjema. Dette blir testet før oppstart av et prosjekt – samt at man sjekker topline etter første dags intervju 4.Kontroll av datafiler før rapportering

6 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kontrollrutiner ifm datainnsamling 6 o Opinions partner på datainnsamling - Norstat Norge AS - har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen Disse rutinene inkluderer: 1.Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere 2.Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3.Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid 4.Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på avvik i svargivning 5.Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter

7 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Feil-marginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosent- resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. 7 Prosentresultat 5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %45,0 %50,0 % Utvalgsstørrelse 258,5 %11,8 %14,0 %15,7 %17,0 %18,0 %18,7 %19,2 %19,5 %19,6 % 506,0 %8,3 %9,9 %11,1 %12,0 %12,7 %13,2 %13,6 %13,8 %13,9 % 754,9 %6,8 %8,1 %9,1 %9,8 %10,4 %10,8 %11,1 %11,3 % 1004,3 %5,9 %7,0 %7,8 %8,5 %9,0 %9,3 %9,6 %9,8 % 1503,5 %4,8 %5,7 %6,4 %6,9 %7,3 %7,6 %7,8 %8,0 % 2003,0 %4,2 %4,9 %5,5 %6,0 %6,4 %6,6 %6,8 %6,9 % 2502,7 %3,7 %4,4 %5,0 %5,4 %5,7 %5,9 %6,1 %6,2 % 3002,5 %3,4 %4,0 %4,5 %4,9 %5,2 %5,4 %5,5 %5,6 %5,7 % 4002,1 %2,9 %3,5 %3,9 %4,2 %4,5 %4,7 %4,8 %4,9 % 5001,9 %2,6 %3,1 %3,5 %3,8 %4,0 %4,2 %4,3 %4,4 % 6001,7 %2,4 %2,9 %3,2 %3,5 %3,7 %3,8 %3,9 %4,0 % 7001,6 %2,2 %2,6 %3,0 %3,2 %3,4 %3,5 %3,6 %3,7 % 8001,5 %2,1 %2,5 %2,8 %3,0 %3,2 %3,3 %3,4 % 3,5 % 9001,4 %2,0 %2,3 %2,6 %2,8 %3,0 %3,1 %3,2 %3,3 % 10001,4 %1,9 %2,2 %2,5 %2,7 %2,8 %3,0 % 3,1 %

8 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS November 2015

9 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Utvalget: Innbyggere i Fredrikstad, Hvaler og Råde, 18 år+ 9 Fredrikstad, n=1000 Hvaler, n=400 Råde, n=400

10 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS November 2015

11 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 1. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til kommunen [kommunenavn settes inn], vil du si…. ? Tilknytning/tilhørighet: Kommune 11 4,24,43,9 Gjennomsnitt 1,0=svært liten 5,0=svært stor Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svært liten, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor (3,00 er midtpunktet)

12 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 2. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til regionen de bor i. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til Nedre Glomma? Vil du si…. ? Tilknytning/tilhørighet: Region 12 Gjennomsnitt 1,0=svært liten 5,0=svært stor 3,63,73,2 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svært liten, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor (3,00 er midtpunktet)

13 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 3. Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Riktig å slå sammen kommuner Nedre Glomma? 13 JA NEI JA NEI JA NEI Råde: Signifikant flere svarer nei enn ja Hvaler: Signifikant flere svarer nei enn ja Fredrikstad: Ikke signifikant forskjell

14 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Fredrikstad bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Fredrikstad, n=407: Hvaler og Sarpsborg på topp 14 Ja Nei

15 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Hvaler bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Hvaler, n=142: Fredrikstad på topp 15 Ja Nei

16 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Råde bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Nedre Glomma er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Råde, n=122: Fredrikstad på topp 16 Ja Nei Moss: 10 % Rygge: 8 % Våler: 3 %

17 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvilke kommuner bør man slå seg sammen med? 17 KommuneFredrikstadHvalerRåde BASE407142122 Fredrikstad-96%56% Hvaler70%- 9% Råde33%10%- Sarpsborg66%14%19% Andre kommuner3%1%21% Vet ikke2%1%7% Ønsker ikke sammenslåing1%3%9% 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at [kommune] bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Nedre Glomma er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma?

18 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 10 årene? 18 5. Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? 6. Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 10 årene? I Fredrikstad er det omtrent like mange som svarer ja som nei på spørsmålet (forskjellen mellom ja og nei er ikke statistisk signifikant). På Hvaler er det signifikant flere som svarer nei enn ja. Det er signifikant flere både i Fredrikstad og på Hvaler som svarer ja enn nei På Hvaler svarer tre av fire innbyggere ja.

19 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Viktigheten av spørsmålet om kommunesammenslåing 19 7. På en skala 1-5: Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? Det er signifikant flere i begge kommuner som mener at spørsmålet er viktig enn uviktig. «Verken eller»-andelen er på 36 % i Fredrikstad og 31 % på Hvaler. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Fredrikstad: 3,1 poeng Hvaler: 3,6 poeng

20 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Fem områder: Hvilket samfunnsområde er viktigst? 20 8. Om du skulle velge ett samfunnsområde, hvilket av følgende områder er da viktigst for deg? Skole og helse kommer på topp i begge kommuner: Halvparten av kommunenes innbyggere har oppgitt at skole og helse er viktigst. Det er et sprang ned til næringsutvikling og nærmiljø: Det er signifikant flere i Fredrikstad enn på Hvaler på oppgir næringsutvikling, -når det gjelder nærmiljø er forskjellen ikke statistisk signifikant. Det er derimot signifikant flere på Hvaler enn i Fredrikstad som oppgir lokaldemokrati.

21 Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg?

22 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Fredrikstad: Viktigheten av tjenester 22 Tall i prosent, n=1000 Sortert på Viktig – Mindre viktig

23 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvaler: Viktigheten av tjenester 23 Tall i prosent, n=400 Sortert på Viktig – Mindre viktig 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg?

24 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg? 24 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Mindre viktig

25 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune?

26 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 10. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Fredrikstad Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 26 Tall i prosent, n=1000 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» 3,6 3,4 3,5 3,2 Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere – 5 mye bedre) 2,9 2,7 2,5 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet)

27 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 10. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Hvaler Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 27 3,3 3,0 3,2 3,1 Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere – 5 mye bedre) 2,8 2,7 2,5 2,2 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet)

28 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 10. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Råde Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 28 3,2 2,9 Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere – 5 mye bedre) 3,1 2,7 2,6 2,2 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet)

29 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 10. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 29 Bedre (verdi 4+5) Dårligere (verdi 1+2)

30 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 10. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 30 Områder FredrikstadHvalerRåde Næringsutvikling / arbeidsplasser3,63,33,2 Samferdsel3,53,33,2 Helhetlig samfunnsutvikling3,43,2 Kommuneøkonomi3,23,02,9 Miljø og klima3,23,1 Samfunnssikkerhet / beredskap3,2 Kvalitet på de kommunale tjenestene2,92,82,9 Lokalsamfunn/gode møteplasser2,92,7 Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene2,72,52,6 Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati2,52,2 Gjennomsnitt av 10 områder3,112,932,92 Gjennomsnittverdier: 1=mye dårligere, 5=mye bedre

31 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?

32 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 11. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Fredrikstad Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? 32 Tall i prosent, n=1000 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» 3,2 3,0 3,1 3,2 3,0 Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere – 5 mye bedre) 2,8 3,1 3,0 2,8 2,9 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet)

33 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 11. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Hvaler Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? 33 3,2 3,1 2,9 3,1 2,9 Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere – 5 mye bedre) 2,8 2,9 2,6 2,7 2,8 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet)

34 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 11. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Råde Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? 34 3,2 3,0 2,9 3,0 2,9 Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere – 5 mye bedre) 3,1 2,8 3,0 2,7 2,9 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet)

35 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? 35 Bedre (verdi 4+5) Dårligere (verdi 1+2) 11. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES)

36 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? 36 Områder FredrikstadHvalerRåde Vei, vann, renovasjon3,2 Kultur, idrett og fritid3,23,1 Barnehage3,12,9 Skole og skolefritidsordning3,12,93,0 Helsetjenester3,02,93,0 Pleie og omsorg i institusjon3,02,82,9 Barnevern3,03,13,2 Byggesak3,03,12,9 Servicetorg2,92,83,0 Pleie og omsorg i hjemmet2,82,62,7 NAV2,82,72,8 Gjennomsnitt av 11 tjenesteområder3,012,922,97 11. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 – 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: 1=mye dårligere, 5=mye bedre

37 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?

38 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 12. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Fredrikstad Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 38 Tall i prosent, n=1000 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller» 4,3 3,9 3,6 3,8 3,1 2,8 2,9 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig – 5 svært viktig)

39 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 12. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Hvaler Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 39 4,1 3,9 3,6 3,8 3,4 3,6 2,9 2,8 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller» Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig – 5 svært viktig)

40 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 12. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Råde Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 40 Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig – 5 svært viktig) 3,7 4,0 3,6 3,7 3,6 3,0 3,1 3,2 2,9 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller» Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet)

41 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 41 Viktig (verdi 4+5) Uviktig (verdi 1+2) 12. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES)

42 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 12. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 42 Avstand til tjenester FredrikstadHvalerRåde Helsetjenester4,34,14,0 Pleie og omsorg i hjemmet3,9 3,7 Pleie og omsorg i institusjon3,8 3,6 NAV2,8 2,9 Barnevern3,12,93,0 Barnehage3,63,43,6 Skole og skolefritidsordning3,93,63,7 Byggesak2,9 3,1 Kultur, idrett og fritid3,83,63,7 Rådhuset/servicetorg2,8 3,2 Gjennomsnitt av 10 tjenester3,493,383,45 Gjennomsnittverdier: 1=svært uviktig, 5=svært viktig

43 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 13. Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? 43 Innbyggerne på Hvaler er utenfor bosteds- kommunen sin oftere enn innbyggerne i Fredrikstad. Mens 38 % av innbyggerne på Hvaler er utenfor kommunen daglig, er andelen 24 % for innbyggerne i Fredrikstad (forskjellen er statistisk signifikant). Og mens 28 % av innbyggerne i Fredrikstad er utenfor kommunen sin kun månedlig eller sjeldnere enn månedlig, er andelen 8 % for innbyggerne på Hvaler (forskjellen er statistisk signifikant).

44 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Oppsummert: Holdning til kommunesammenslåing i Nedre Glomma 44 Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at [kommune] bør slå seg sammen med? JA n=407 JA n=142 JA n=122 JA NEI JA NEI JA Vet ikke NEI Vet ikke Moss: 10 % Rygge: 8 % Våler: 3 %

45 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: 21 300 400 E: post@opinion.no Takk for oppmerksomheten! Lykke til i det videre arbeidet! Henrik Høidahl hh@opinion.no


Laste ned ppt "Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Presentasjon i Fredrikstad rådhus 11. desember 2015 Henrik Høidahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google