Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny OfTP: «Kan Erna klare det Jens ikke klarte i 2009?» Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Oslo, 11. januar 2016

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny OfTP: «Kan Erna klare det Jens ikke klarte i 2009?» Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Oslo, 11. januar 2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny OfTP: «Kan Erna klare det Jens ikke klarte i 2009?» Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Oslo, 11. januar 2016 www.unio.no

2 2 Synes avklart i rapport Ny OfTP Påslagsordning: Ny FT + Ny AFP + Ny TP Alle år gir opptjening, nøytralitet Kjønns- og aldersnøytrale premier Opptjente rettigheter reguleres med lønnsvekst Livsvarig Ny AFP som privat AFP pluss noe mer Beholdningsmodell for Ny AFP og ny TP Flere gå på gammel ordning (1963-kullet 62 i 2025) Ny TP: Flat sats pluss komp for inntekt > 7,1G

3 3 Drøftes i rapport Ny OfTP «Forsikret AFP» for de som ikke får full AFP «Seniortillegg» for de som går tidlig «Delt beregning» for å sikre grunnlovsvern av opptjente rettigheter før 2011 Sluttlønn vs gjennomsnittslønn, «3-6 pst» Nøytralitetsstopp 70 år, «hindre for høye nivåer» Økt fleks gammel ordning (forholdstall 1 og 15000) Uklarhet om regulering av oppsatte rettigheter Uklarhet om 18,1 pst kompensasjon for lønn > 7,1G

4 Hva må til for å selge dette? 4 30 - 65 - 66 Sluttlønn God AFP 62 Særaldersgrenser ? (x) x

5 Mye har skjedd siden 2009 Disse satt ikke i Unio-styret i 2009 Alfred Sørbø

6 6 Mye har skjedd siden 2009 (og siden 1985) Lav rente = høy premie = gretne arbeidsgivere 3-mndr. NIBOR 10 år stat

7 Mye har skjedd siden 2009 (og siden 2000) 2000- 2013 Store bytteforholdsgevinster og høy økonomisk vekst Importert lav prisvekst og lave renter, svært lav realrente Rekordhøy reallønnsvekst Avkastningen ikke dekket mer enn grunnlagsrenta Sammenfall av høy reallønnsvekst og fallende rente økt kostnadene Etter oljeprisfallet Lønnsveksten raskt tilpasset Men renta fortsatt lav og fallende Kina og OfTP

8 8 DN 30. aug. 2015 Mye har skjedd siden 2009

9 9 Bjellesauen Statoil valgte IP Statoil valgte innskuddspensjon og privat AFP IP: 7 pst inntil 7,1 G og 22 pst 7,1-12G Skjerming i 15 år pluss overgangsordning 37-51 år Ingeniør 27 år med 10 G i sluttlønn og 20 pst karrierelønnsvekst vil fra 67 år få en livsvarig pensjon på 55 pst av sluttlønn før levealdersjustering 7 pst karrierelønnsvekst: 66 pst før levealdersjustering Først og fremst skuffelse i privat sektor, få bruker hybriden Øker presset på offentlig sektor

10 10 Mye har skjedd siden 2009 Økt avgangsalder alderspensjon/AFP og redusert uføretidspunkt i kommunen Nesten ett års økt avgangsalder på fire år fra før Pensjonsreformen til 2014 Kilde: KLP

11 11 15 pst nedgang i bruken av OfAFP ved 62 år fra før Pensjonsreformen til 2014 (tilsvarer 3 prosentpoeng) Over 18 pst nedgang ved 65 år (tilsv. 9 prosentpoeng) Kilde: KLP Mye har skjedd siden 2009 Uttak av OfAFP går ned

12 12 Mye har skjedd siden 2009 Stortinget med snublesteiner i 2010 Storting avviste våre forslag til bedre opptjenings- regler etter 67 år for de med «full pensjon», inkonsistent med innføring av levealdersjustering Stortinget innførte ulogisk avkorting i oppsatte rettigheter i OfTP for de som får privat AFP Stortingspensjonene lagt om til allår og påslag Ingen partier vil videreutvikle bruttoordningen Ingen arbeidsgivere forsvarer bruttoordningen … og få arbeidstakerorganisasjoner

13 13 Dagens bruttoordning 30-65-«66» 6267 Pensjon i pst av sluttlønn 65 Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 65 år gitt 30 års opptjening (tjeneste- pensjonsberegnet AFP), ingen laj. Fra 67 år samordningsfordeler, levealdersjustering og individuell garanti AFP 62-64/66 år, folketrygdberegnet pluss 20.400 kr, vilkår som i HTA, ingen laj. Alder 66 pst Kan kompensere for laj. ved å stå i arbeid etter 67 år, men maks 66 pst

14 14 Økt pensjon i allårsmodell av å stå lenger i arbeid Økning i prosent av pensjon ved 62 år for 1954-kullet

15 15 OfTP - hva betyr «30 år»? OpptjeningsårOpptjeningsbrøkOppsatt rett (20) 27-67 år40-deler 30-67 år37-deler40-deler 37 (47)-67 år30-deler33-deler >30 års opptjening ved 67 år gir i dagens OfTP ingen opptjeningseffekt ved å stå lenger i arbeid, kun uttakseffekt Stor variasjon i opptjeningstid mellom yrkesgrupper og kjønn, og mellom stat, skole og kommune <30 års opptjening ved 67 år gir dobbel effekt av å stå lenger, både nye 30-deler og uttakseffekt

16 16 Lenger tid å kompensere for levealdersjustering Antall år i arbeid etter 67 år for å kompensere (det er ikke tatt hensyn til grunnlovsvern for 63- og 73-kullet)

17 17 Bruttoordningen vs en alleårsordning Prinsippskisse med ny folketrygd, privat AFP, ny TP OfTP

18 18 Brutto vs Ny OfTP (rapport) 1983-kullet, 35 år i FT og TP ved 62 år, 6 G flat lønn

19 19 Privat sektor AFP ikke god nok, store mangler «Privat AFP» i bunn, de som kvalifiserer får full privat AFP Back-up-AFP: «Tjenestepensjons-AFP» eller «forsikret AFP» Pensjonsgrunnlag «Fulle rettigheter» for de første kullene eller opptjening? Gis de som ikke kvalifiserer pga. for lav inntekt Gis som oppsatt rett ved overgang til privat sektor, men samordnes mot evt. privat AFP Gis uføre som går over på alderspensjon fra 67 år Gis særalderspensjonister ved overgang til alderspensjon Ny OfAFP med romsligere kvalifikasjonskrav

20 20 Seniortillegget i Kombinasjonsalternativet «Seniortillegg» på 0,25G fra 65 år for de som går ved 62 år: Livsvarig 57 pst fra 65 år ved yrkesstart 25 år (53-kullet) Livsvarig 60 pst fra 65 år ved yrkesstart 23 år (53-kullet) 4 pst for en gjennomsnittsinntekt, strengt kvalifikasjonskrav, minst 30 års opptjening før 62 år Ikke ferdig utredet Sikre god kompensasjon ved tidligpensjon AFP, yngre årskull og 62 år Krav for å sikre MP fra FT v/67 år: Uttak FT 62 år krever 5,5-6 G i 35 år Uttak FT 63 år krever 5-5,5 G i 36 år Uttak 62 år 83-kullet, 6G i 35 år gir: FT = 28,7 pst eller 1,7 G Minstepensjon ved 67 år er 1,6 G FT + AFP = 35,4 pst eller 2,1 G Lite å leve av, «62 år» under press ASD vurderer å levealdersjustere tidligste avgangsmulighet AFP 62 år avtalefesta fra 1997

21 21 Tidligpensjonstillegg 62-63-64 Prinsippskisse med tillegg (fra 65 år) for de som går tidlig Økning i samlet pensjon fra 62 til 63, 64 og 65 år er om lag 3,1 pst, 3,2 pst 3,7 pst. Setter grenser for utformingen av en modell. 0,4 G laj ved 62 år gir 5 ½ prosentpoeng pensjonsløft for 63-kullet.

22 22 Stoppe opptjenings- eller uttakseffekten? ASD-rapporten bekymret for «for høye pensjonsnivåer» Arbeidsgivere i privat- og offentlig sektor leter etter måter å gjøre eldre arbeidskraft billigere … åpner for å diskutere stopp av opptjenings- og uttakseffekter, ref. privat AFP Opptjeningseffektens relative betydning avtar, om lag 33 pst ved 70 år Må ikke stoppe arbeidstaker i å kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig, strider mot utgangspunktet for hele rapporten

23 Grunnlovsvern og delt beregning Unio: Opptjening før 2011 skal ikke levealdersjusteres Grunnlovsvern for yngre årskull sikres best ved delt beregning, vernet gjelder bruttogarantien (66 pst) Arb.dep. des 2012: 4 års utfasing av individuelle garanti (siste 1962-kullet), født i 1963 kan ha 25 år før 2011 Grunnlovsvernet bedre ivaretatt for stortingsrepresentanter og i Kombinasjonsalternativet Ikke en «kostnad» på 17 mrd, men et eventuelt tap av opptjente rettigheter på 17 mrd. ASDs rapport: Se grunnlovsvern i sammenheng med overgangsordningene

24 Overgangsordninger og samordning Velge pragmatisk tilnærming Mye taler for at mange årskull går ut på gammel ordning Må gis større fleksibilitet «Forholdstall 1» må endres så eldre årskull med full opptjening oppmuntres til å jobbe lenger enn 67 år «15.000» kroner må økes for de på gammel AFP Samordningsmodell av 2012 for de som går ut på gammel ordning Ny opptjening og ny AFP fra 1963-kullet? Komplekst: Grunnlovsvern, gammel opptjening, ny AFP, ny TP samt sikring av gode livsvarige nivåer for de som går tidlig

25 Dimensjonering ASD: 35 år i FT og TP ved 62 år, 5 pst TP, flat lønn Kilde: ASD rapport Ny OfTP des 2015 Før levealdersjustering

26 Alternative modeller til OfTP (se Unios notatserie nr. 6/2014 ) Tabell 3: Offentlig tjenestepensjon vs ny stortingspensjon Tabell 4: Offentlig tjenestepensjon vs kombinasjonsalternativet

27 Prosessen har startet 27 God AFP-ordning, ta hensyn til yrkesmønstrene og virkninger for kjønn og likestilling Tett hullene i privat AFP, lav lønn, oppsatte, særalder, uføre Godt livsvarig nivå for de som går tidlig Grunnlovsvern av opptjente rettigheter Ingen levealdersjustering av rettigheter opptjent før 2011 Nivå ved 65 år Verdien av samordningsfordelene må videreføres Kompensasjon for sluttlønn Forhandlinger, samlet vurdering, samlet arbeidstakerside 2016 og 2017: Pensjon kan bli tema i privat- og offentlig sektor

28 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening Over 330.000 medlemmer! 28


Laste ned ppt "Ny OfTP: «Kan Erna klare det Jens ikke klarte i 2009?» Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Oslo, 11. januar 2016"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google