Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 24. februar 2014 www.unio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 24. februar 2014 www.unio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 24. februar 2014 www.unio.no

2 2 Solidaritet Før skulle vi være litt likere som pensjonister enn som lønnstakere Heretter vil forskjellene øke Påslagstanken legger mindre vekt på fordelingshensyn og mer vekt på effektivitetshensyn Aktuarielle prinsipper på kollisjonskurs med AFP som tidligpensjonsordning Sliterne i offentlig sektor vil tape

3 3 Avkorting ved tidliguttak rammer sosialt skjevt Klar sammenheng mellom type yrke, bruk av AFP/tidliguttak og tidlig død Alleårsregel og aktuariell avkorting rammer sosialt skjevt, og den rammer kvinner hardere enn menn Matematisk rettferdighet er ikke det samme som sosial rettferdighet 60 pst av medianinntekt for hush. 2012: 267 000 10 pst av hush. under denne grensen (EUs fattigdomsgrense) Minstepensjon enslig 162 615 kr

4 4 Yrkesmønstre i offentlig sektor 2/3 har høyere utdanning (og kortere opptjening) 2/3 er kvinner Halvparten i kommune/sykehus jobber deltid Gjennomsnittsalder lavere grad 27,5 år, høyere grad 30 år 2008-oppgjøret: Unio fikk henvisning i RMM til «yrkes- mønstrene i offentlig sektor». Viktig for 2009-oppgjøret, store forskjeller mellom offentlig og privat sektor Alleårsregel passer ikke like bra, trenger andre opptjeningsregler Privat AFP gitt store tap, trenger andre uttaksregler for tidligpensjon, videreført AFP uten laj er en god ordning

5 5 Forutsetninger: Yrkesstart 25 år, går av ved 62 år. Den videreførte bruttomodellen (brutto) sammenliknet med regjeringens kombinasjonsmodell (påslag). Det er forutsatt 37 år i folketrygden og 30 år i tjenestepensjonsordningen ved 62 år, gjennomsnittslønn 378.200 kroner (5G) og 7 pst høyere sluttlønn. Samordningsfordel 0,25G. 1953-kullet. To år tidligere yrkesstart, dvs ved 23 år: Påslagsmodellen ville gitt 11.400 kroner mer i livsvarig pensjon (forutsatt uttak ved 62 år). Kilde: SPK Inntekt 5 G Født 1953 slutter å jobbe ved 62 år, pensjon fra... 62 år65 år67 år og livet ut Brutto227 00056,2 %267 00066,0 %271 00067,0 % Påslag213 00052,7 %232 00057,4 %232 00057,4 % Differanse14 0003,4 pp35 0008,6 pp39 0009,6 pp Brutto vs påslag (1)

6 6 Forutsetninger: Yrkesstart 25 år, går av ved 65 og 67 år. Den videreførte bruttomodellen (brutto) sammenliknet med regjeringens kombinasjonsmodell (påslag). Det er forutsatt 37 år i folketrygden og 30 år i tjenestepensjonsordningen ved 62 år, gjennomsnittslønn 529.500 kroner (7G) og 7 pst høyere sluttlønn. Samordningsfordel 0,25G. 1953-kullet. Kilde: SPK Inntekt 7G Født i 1986 slutter i jobb ved 65 år, pensjon fra... Født i 1986 slutter 67 år 65 år67 år og livet ut67 år Brutto374 00066,0 %315 00055,6 %315 00055,6 % Påslag292 00051,5 %292 00051,5 %332 00058,6 % Differanse82 00014,5 pp23 0004,1 pp-17 000-3,0 pp Brutto vs påslag (2)

7 7 Fugleperspektiv 62 AFP i offentlig sektor Egen tidligpensjonsordning med romslige kvalifikasjonskrav Ingen levealdersjustering Fortsatt opptjening i alderspensjonen til 65/67 år AFP i privat sektor Strenge kvalifikasjonskrav både til opptjening og medlemskap Betinget påslag til folketrygden og aktuariell utforming Hvis AFP-privat for kommunalt ansatte: 37 pst av kvinnene ville ikke kvalifisere til fullt uttak ved 62 år (reduseres til 5 pst for 1965-kullet) Folketrygden alene ville frata 70-80 pst av kvinnene i kommunal sektor muligheten til å gå ved 62 år til «evig tid»

8 8 Fleksibilitet fra 62 år offentlig sektor Romslige kvalifikasjonskrav, særlig positivt for kvinner Kombinere del-AFP og deltid, reduserer ikke ap fra 67 år Antall 63 åringer på AFP (KLP) ned 15 pst fra 2010 til 2012 AFP-delpensjon reduserer ikke alderspensjonen fra 67 år AFP-delpensjon brukes i stor utstrekning, strekker yrkeskarrieren lenger enn den ellers ville blitt Ta ut FT ved 62 år og jobb videre? Er 220.000 kr. ekstra i 5 år (62-66 år) bedre enn 60.000/30.000 mindre i 16 år (67-83 år)?

9 9 Fleksibilitet fra 62 år i privat sektor Mange kvinner har ikke nok opptjening til uttak 50.000 menn tatt ut FT 62-66 år og jobber fullt ved siden av Var dette meningen med fleksibiliteten? Individuell tilpasning: Menn som tror de dør tidlig, tror de forvalter pengene best selv. Mild utgave av system hvor pensjonsbeholdningen utbetales «lump sum» Kollektiv tilpasning: All pensjon bør være livsvarig, sette grenser for fleksibiliteten, kun til nedtrapping av arbeidsinnsats Stort overgangsproblem, folketrygden økt med 9 mrd kr! Kan gi økt fattigdom blant de eldste eldre, og økte offentlige utgifter (bostøtte, betaling sykehjem mv.)

10 10 Tariffavtalen 2009: AFP og OfTP for ansatte i offentlig sektor ” videreføres med nødvendige tilpasninger” 6267 Pensjon i pst av sluttlønn 65 Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 65 år gitt 30 års opptjening (tjeneste- pensjonsberegnet AFP), ingen laj. Fra 67 år ”samordningsfordeler”, leve- aldersjustering og individuell garanti AFP 62-64/66 år, folketrygdberegnet pluss 20.400 kr, vilkår som i HTA, ingen laj. Alder 66 pst Kan komp. laj. ved å stå lenger etter 67 år, men maks 66 pst

11 11 Tariffavtalen 2009: «Det avtales ikke endringer i gjeldende særaldersgrenser», «videreføres med nødvendige tilpasninger» 576765 Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 57/60/62 år (hvis alder pluss tjenestetid er 85-år), gitt 30 års opptjening ved uttak, ingen levealdersjustering Fra 67 år ”samordningsfordeler”, leve- aldersjustering og individuell garanti Alder 66 pst Kan komp. laj. ved å stå lenger etter 67 år, men maks 66 pst Pensjon i pst av sluttlønn

12 12 Ny uførepensjon i OfTP fra 2015 Netto påslag til uføretrygd i FT, skatt som lønn, lønnsregulering, «tjenestetid» til 67 år (< 30 år gir avkorting) 3 pst opp til 6 G, 69 pst 6-12 G, pluss et fastbeløp på 0,25 G maksimert til 6 pst av pensjonsgrunnlaget (ikke nok for å kompenserer for skatteomlegging og samordningsfordeler) Barnetillegget kuttes fra 6,6 til 4 pst av lønna, maks 3 barn, skatt som lønn, avkortes mot arbeidsinntekt Overgang til alderspensjon senkes fra 70 til 67 år (rammer 10 pst, opp til 3 års tjenestetidstap/10 pst lavere alderspensjon) 20 pst uføregrad (differansepensjoner/terskelvirkninger) Virkning for kommunene: 5 mrd. kroner tilbakeføres premiefond, 1/3 lavere premie framover

13 13 Uopplyst OfTP-kritikk Avtalen er ”tilpasset”, indeksering og laj fra 2011 Antall 63 åringer på AFP (KLP) gått ned med 15 pst fra 2010-2012, siste 5 år økt avgangsalder med ½ år Gode incentiver til å stå lenger enn 67 år etter hvert som laj slår inn Pensjonistavlønning i Staten og KS fra 67 år Kombinere arbeid og pensjon fra 62 år Mobilitetsproblemet overdrevet, mest kritisk internt i privat sektor Privat AFP ville gitt store tap, videreført AFP uten laj er en god ordning

14 14 Videreføring krever nye samordningsregler og sikring av grunnlovsvernet Nye samordningsregler, enklere, ivareta profilen Sikre den samlede verdien av samordningsfordelene fra 2011 Den individuelle garantien gjelder til og med 1958-kullet Overgangsordning må sikre grunnlovsvernet av opptjente rettigheter i OfTP før 2011 Fikk «tilbud» om 4 års utfasing i desember 2012 1963-årgangen kan ha 25 års opptjening før 2011 Grunnlovsvernet må ivaretas uavhengig av modell

15 15 Hva vil Solberg-regjeringen? Antakelig hybrid og allårsopptjening av tjenestepensjonsbeholdning og fullt aktuarielle regler Reguleringsspørsmålet viktig Eventuell ny modell må: Sikre «65-30-66» Sikre alternativ til dagens AFP for offentlig ansatte Ta hensyn til de spesielle yrkesmønstrene i offentlig sektor Ta hensyn til at 2/3 av de ansatte i off. sektor er kvinner Kompensere for lang utdanning og kort opptjening Kompensere for sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn Kompensere for 30 års krav til full opptjening

16 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening Over 320.000 medlemmer! 16


Laste ned ppt "Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 24. februar 2014 www.unio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google