Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solvensregulering fra 1. januar 2016 Aktuarkonsulenters Forum 5. november 2015 Runa Kristiane Sæther, Seksjon for forsikringstilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solvensregulering fra 1. januar 2016 Aktuarkonsulenters Forum 5. november 2015 Runa Kristiane Sæther, Seksjon for forsikringstilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solvensregulering fra 1. januar 2016 Aktuarkonsulenters Forum 5. november 2015 Runa Kristiane Sæther, Seksjon for forsikringstilsyn

2 Innhold 1.Soliditetsreguleringen fra 1.1.2016 – en oversikt 2.Om Solvens II o Kort om prosessen i EU og i Norge o Overgangsregler o Uavklarte problemstillinger o Kort om pilar 2 3.Forholdet mellom stresstestene og Solvens II 4.Regulering av pensjonskasser fra 1.1.2016 o Solvenskrav o Annen regulering o Utredningsoppdrag fra Finansdepartementet 5. Det nye tjenestepensjonsdirektivet 6. Noen spørsmål knyttet til stresstestene Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

3 1. Soliditetsreguleringen fra 1.1.2016 Basel ISolvens ISolvens IIRapportering av stresstester LivselskaperAvvikles InnføresAvvikles SkadeselskaperAvvikles InnføresAvvikles PensjonsforetakAvviklesVidereføresInnføres (foreløpig) ikke Videreføres Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

4 1. Soliditetsreguleringen fra 1.1.2016 Solvens II vs. gjeldende regelverk Generelt om gjeldende regelverk Solvensmarginregelverket bestemmes utelukkende av passivasiden –Kapitalkravet reflekterer størrelse mer enn risiko –Kapitalen avhenger av verdien av avsetningene, som ikke reflekterer oppdatert informasjon om avkastningsmuligheter (rente) og dødelighet Kapitaldekningsregelverket omfatter utelukkende risiko på aktivasiden –Kapitalkravet er primært innrettet mot kredittrisiko og er lite egnet til å måle andre markedsrisikoer –Kapitalen er avhengig av en verdivurdering av avsetningene som ikke reflekterer realistiske forutsetninger Samspillet mellom aktivasiden og passivasiden i form av renterisiko fanges ikke opp Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

5 1. Soliditetsreguleringen fra 1.1.2016 Solvens II vs. gjeldende regelverk - livsforsikring Solvenskapitalkravet er betydelige høyere enn gjeldende solvensmarginkrav Solvenskapitalen kan være høyere eller lavere enn gjeldende solvensmarginkapital Kapitalkravet og kapitalen vil være vesentlig mer volatile enn under gjeldende regelverk –Renteendringer påvirker avsetningene og kapitalen i betydelig grad (spesielt ettersom overgangsordningen fases ut) –Risikoreduserende effekt av avsetningene vil variere med buffernivå og rentenivå og bidra til variasjoner i kapitalkravet Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

6 1. Soliditetsreguleringen fra 1.1.2016 Solvens II vs. gjeldende regelverk - skadeforsikring Solvenskapitalkravet er samlet sett betydelig høyere enn gjeldende solvensmarginkrav Solvenskapitalen er også høyere enn gjeldende solvensmarginkapital, men dekningsprosenten faller Kapitalkravet og kapitalen vil være noe mer volatile enn under gjeldende regelverk –Renteendringer påvirker avsetningene og kapitalen til en viss grad –Renteendringer og symmetrisk justeringsmekanisme for aksjerisiko bidrar til fluktuasjoner i kapitalkravet Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

7 2. Om Solvens II  Solvens II trer i kraft 1.1.2016 – samtidig som i EU  Solvens II reflekterer i større grad enn gjeldende solvensregelverk forsikringsselskapenes reelle risiko  Forsikringsforpliktelsene fastsettes til markedsverdi; med dagens rentenivå innebærer dette en betydelig økning i verdien av forpliktelsene for mange livselskap  Solvens II innebærer også betydelig høyere kapitalkrav for mange selskap  Det er krav om at selskapene regelmessig gjennomfører en egenvurdering av risiko og kapitalbehov  Kravene til rapportering og offentliggjøring øker Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

8 2. Om Solvens II Prosessen i EU – nivåer på reguleringen Solvens II-direktivet (som ble vedtatt i 2009) er blitt endret gjennom det såkalte Omnibus II-direktivet (nivå 1) –Omnibus II-direktivet av 16. april 2014 ble publisert i Official Journal 22. mai 2014 Kommisjonen vedtok gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) 10. oktober 2014 –Publisert i Official Journal 17. januar 2015 Tekniske standarder fastsettes som forordninger (nivå 2,5) –Første sett fastsatt i mars 2015 –Andre sett oversendt fra EIOPA til Kommisjonen 6. juli 2015 Anbefalinger fra EIOPA (nivå 3) –Første sett offisielt publisert i alle EU-språk 2. februar 2015 –Andre sett publisert 14. september 2015 Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

9 2. Om Solvens II Prosessen i EU – informasjon om rentekurve og aksjerisikoberegning EIOPA publiserer månedlig den risikofrie rentekurven som skal benyttes i verdivurderingen av forsikringsforpliktelsene –Rentekurven og tilhørende teknisk dokumentasjon ble første gang publisert 28. februar 2015 EIOPA publiserer månedlig verdien av den symmetriske justeringsfaktoren som skal benyttes i beregningen av kapitalkrav for aksjerisiko –Justeringen kan være inntil pluss/minus 10 prosentpoeng ift. standard- faktorene på 39 pst. (for type 1-aksjer) og 49 pst. (for type 2-aksjer) Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

10 2. Om Solvens II Gjennomføringen i Norge Den nye finansforetaksloven som inkluderer Solvens II- bestemmelser ble vedtatt 10. april 2015 Solvens II-forskriften, som gjennomfører bestemmelser i Solvens II-direktivet, ble fastsatt 25. august 2015 –Finanstilsynets forskriftsforslag ble oversendt Finansdepartementet i desember 2014 Egen forskrift som gjennomfører Solvens II-forordningen (nivå 2) vil antakelig bli fastsatt i desember 2015 Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

11 2. Om Solvens II Nærmere om overgangsbestemmelsen for tekniske avsetninger Den generelle overgangsbestemmelsen med 16 års innfasing av økte tekniske avsetninger er noe endret i forhold til Finanstilsynets forslag Ordningen kan anvendes på utvalgte porteføljer, og ikke nødvendigvis på samlede forpliktelser Det er innført et gulv som innebærer at de samlede avsetningene med overgangsregel ikke kan bli lavere enn det laveste av avsetninger beregnet etter gjeldende regelverk og fulle Solvens II-avsetninger Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

12 2. Om Solvens II Overgangsregler som ikke er relatert til tekniske avsetninger Selskaper som ikke oppfyller solvenskapitalkravet i ved inngangen til 2016 skal legge frem en plan for oppfyllelse innen utgangen av 2017 Selskaper som ikke oppfyller minstekapitalkravet i ved inngangen til 2016 skal oppfylle kravet innen utgangen av 2016 Det er fastsatt en overgangsordning på 7 år for aksjeprissjokket, med gradvis opptrapping fra 22 prosent Det er fastsatt en overgangsregel over 4 år for statsobligasjoner utstedt i EØS-området, men i en annen EØS-valuta enn utsteders valuta Det er fastsatt overgangsregler på inntil 10 år for kapitalinstrumenter godkjent etter gjeldende regelverk Selskaper under avvikling kan fritas for kapitalkrav mv. dersom de blir endelig avviklet innen 1. januar 2019 Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

13 2. Om Solvens II Andre relevante prosesser Konsekvenser for regnskapsreglene –Finanstilsynets forslag ble sendt på høring 5. mai 2015 Konsekvenser for skatt –Finansdepartementet sendte forslag på høring 21. mai 2015 –Departementet har 31. august 2015 opplyst at det er behov for mer tid til å vurdere saken, og at det ikke blir endringer i skattereglene for 2016 Soliditetsregler for finansielle grupper –Finanstilsynets forslag ble sendt på høring 23. april 2015 Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

14 2. Om Solvens II Andre relevante prosesser Overgangsregler til finansforetaksloven Finanstilsynets forslag ble sendt på høring 3. juli 2015 Endring i instruks for naturskadefondet Justisdepartementet sendte forslag på høring 26. august 2015 Behandling av engasjementer med kommuner mv. Finanstilsynet har fått utredningsoppdrag fra Finansdepartementet i brev datert 19.10.2015 Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

15 2. Om Solvens II Kort om pilar 2 Krav til selskapenes system for risikostyring og internkontroll ("system of governance") Krav til selskapets kapitalforvaltning Forsvarlighetsprinsippet ("the prudent person principle") Krav til tilsynsmyndighetenes prosesser og metoder Tilsynets evalueringsprosess Mulighet til å fastsette økt kapitalkrav (kapitalkravstillegg) Krav til selskaper med svekket finansiell stilling Prosedyrer ved brudd på kapitalkravene Krav om utarbeidelse av egenvurdering av risiko og samlet kapitalbehov (ORSA) Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

16 2. Om Solvens II Finanstilsynets brev til foretakene om gjennomføringen av Solvens II I Finanstilsynets brev av 30. april 2015 ble det bl.a. angitt tidsfrister for søknader som ønskes avklart før regelverket trer i kraft 1. januar 2016 –Interne modeller: 1. juli –Overgangsregel for tekniske avsetninger i livsforsikring: 1. september –Supplerende kapital: 15. september –Øvrige bestemmelser som krever myndighetsgodkjenning: 1. oktober I tillegg ble livsforsikringsselskapene bedt om å sende inn dokumentasjon på beregninger av forsikringstekniske avsetninger innen 15. september 2015 –Inkl. beskrivelse av interne prosesser for beregning og validering, samt planer for videreutvikling Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

17 3. Forholdet mellom stresstest I og SII Finanstilsynets stresstest I er en forenklet versjon av Solvens II Full beregning for livselskapene krever stokastisk simulering av forpliktelsene –Muliggjør beregning av risikoreduserende effekt av dynamiske handlingsregler (risikoreduksjon i etterkant av negative scenarioer) –Fanger opp renterisikoen bedre enn den forenklede durasjonsbaserte tilnærmingen i stresstesten For skadeselskapene medregnes (i stresstesten) avsetning til naturskadefondet og garantiordningen i kapitalen –Gunstigere enn konklusjonen i tilsynets brev av 19. juni 2014 tilsier –Motvirkes i noen grad av at avsetningene sannsynligvis er høyere (mer konservative) enn de vil bli under Solvens II Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

18 3. Forholdet mellom stresstest I og SII Fradrag i kapitalen fremfor konsolidering –Gir for strenge resultater dersom datterselskaper har kapital utover kapitalkravet, og vice versa Enkelte mindre risikoer er utelatt i stresstesten Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

19 4. Regulering av pensjonskasser fra 1.1.2016 Finansforetaksloven gjelder generelt for pensjonskasser, men det er åpnet for unntak fra deler av loven. Forslag til overgangsregler til finansforetaksloven har vært på høring med frist 1. oktober 2015. I høringsnotatet foreslås det at: –Pensjonsforetak foreløpig unntas fra kravet om risikostyringsfunksjon Finanstilsynet vil imidlertid i sitt tilsynsarbeid ha en forventning om at pensjonsforetakene videreutvikler sine kontrollfunksjoner for å sikre helhetlig og uavhengig overvåking av foretakets risikoer. –Gjeldende krav om at pensjonsforetak med forvaltningskapital over 10 mrd. kr skal ha internrevisjon, videreføres –Pensjonsforetak unntas fra kravet om compliancefunksjon –Pensjonsforetak unntas fra kravet om aktuarfunksjon; krav om ansvarshavende aktuar videreføres Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

20 4. Regulering av pensjonskasser fra 1.1.2016 Pensjonsforetak unntas foreløpig fra kravet om at det jevnlig skal foretas en samlet vurdering av risiko og samlet kapitalbehov På overordnet nivå stilles tilsvarende krav i kaptalforvaltningsforskriften kapittel 2 og i risikostyringsforskriften. Finanstilsynet vil imidlertid i sitt tilsynsarbeid ha en forventning om at foretakene videreutvikler sine prosesser for samlet vurdering av alle vesentlige risikoer, herunder virkningen av et lavt rentenivå. Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

21 4. Regulering av pensjonskasser fra 1.1.2016  I høringsnotatet foreslås det videre at:  Solvensmarginforskriften og forskrift om beregning av ansvarlig kapital videreføres for pensjonsforetak (som følge av at Solvens I videreføres)  Regler om maksimal beregningsrente videreføres (bestemmelsen oppheves for livsforsikringsselskapene, men dette er knyttet til Solvens II)  Regler om avsetninger til dekning av særskilt avkastningsgaranti videreføres (for avtaler med særskilt investeringsportefølje) Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

22 4. Regulering av pensjonskasser fra 1.1.2016 Utredningsoppdrag fra Finansdepartementet Kapitalkrav for pensjonskasser som driver livsforsikringsvirksomhet Det bør på sikt innføres bindende kapitalkrav for pensjonskassene som sikrer mest mulig like rammebetingelser mellom livsforsikringsforetakene og pensjonskassene Solvens II-kravene kan helt eller delvis legges til grunn også for pensjonskasser FIN ber om Finanstilsynets vurdering av om, og ev. når, hjemmelen i finansforetaksloven bør tas i bruk Kapitaldekningskravet etter finansieringsvirksomhetsloven oppheves ved førstkommende årsskifte. FIN framhever at det er viktig at den ansvarlige kapitalen ikke svekkes som følge av denne regelendringen. Endringen øker pensjonskassenes samlede bufferkapital (stresstest II) med om lag 10 prosent (Finanstilsynets anslag) Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

23 4. Regulering av pensjonskasser fra 1.1.2016 Utredningsoppdrag fra Finansdepartementet Finanstilsynet viser til sin tilsynspraksis basert på analyse av faktisk finansiell stilling (stresstest I) og legger til grunn at regelverksendringen (ved at Basel I oppheves) ikke gir grunnlag for økt risikotaking Finanstilsynet har klar tilsynspraksis knyttet til vurdering av pensjonskassenes finansielle stilling Finanstilsynet baserer sine vurderinger på stresstest I som reflekterer underliggende risiko på en bedre måte enn gjeldende soliditetskrav, blant annet ved å vise hvordan verdiene av forpliktelsene påvirkes av lavt rentenivå Finanstilsynet forventer at pensjonskasser som har svak finansiell stilling gjennomfører tiltak Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

24 5. Det nye tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) EU-kommisjonen la frem forslag til nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) 27. mars 2014 –Rådet presenterte en revidert versjon 17. september 2014 –Planlagt dato for ikraftsettelse er 1. januar 2017, men nye bestemmelser om solvenskravet kommer senere EIOPA planlegger å oversende forslag til fremtidige solvenskrav for pensjonskasser i løpet av 1. kvartal 2016 –EIOPA gjennomfører en beregningsstudie i 2015 –Norge deltar ikke i denne, men deltok i første beregningsstudie i 2013 EIOPA gjennomfører en stresstest for pensjonskassene (IORPs) i 2015 –Her deltar de syv største norske pensjonskassene Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

25 6. Noen spørsmål knyttet til stresstestene Hvordan Finanstilsynet vurderer innrapporterte tall I hvilken grad Finanstilsynet tar hensyn til sponsors evne/vilje til å skyte inn kapital Pensjonskassenes tilpasning ved omdanning til innskuddspensjon og utstedelse av fripoliser Aktuarkonsulenters Forum 5.11.2015

26 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo www.finanstilsynet.no


Laste ned ppt "Solvensregulering fra 1. januar 2016 Aktuarkonsulenters Forum 5. november 2015 Runa Kristiane Sæther, Seksjon for forsikringstilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google