Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frederic Ottesen 23. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frederic Ottesen 23. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frederic Ottesen 23. september 2011
Lav rente – solid system - nye kapitalkrav – konsekvenser for pensjonsordningene Frederic Ottesen 23. september 2011

2 Solvens II – Viktigste prinsipielle endringer
Kapitalkrav som gjenspeiler reell risikotagning Forsikringsrisiko, markedsrisiko, motpartsrisiko og operasjonell risiko Gir samsvar mellom regulatorisk og økonomisk kapitalbinding Bruk av markedsverdiprinsippet på begge sider av balansen - Virkelig verdi også av forsikringsforpliktelser Stringente krav til hva som er god virksomhetsstyring - Økt vekt på styring og kontroll Solvens II-reguleringen er veldig omfattende og det er allerede tusenvis av sider med detaljerte krav på en rekke områder. Jeg syns likevel at de tre punktene jeg har trukket fram på dette bildet fanger de viktigste prinsipielle endringene fra dagens solvens I-regelverk. Den første endringen er at kapitalkravet vil gjenspeile reell risikotagning og favne alle vesentlige risikoer for virksomheten. Vi ser positivt på dette, fordi det gir mye bedre samsvar mellom regulatorisk og økonomisk kapitalbinding. Det andre punktet er bruk av markedsverdiprinsippet på begge sider av balansen. For oss innebærer dette små endringer på eiendelssiden, men for vår norske virksomhet er det en stor endring at det skal beregnes virkelig verdi også av forsikringsforpliktelsene. Dette er også en endring vi hilser velkommen, selv om det vil stille stor krav til oss i forhold til forsikringsdata og beregninger. SPP er allerede underlagt et markedsregime på begge sider av balansen, og det kan gi noe mulighet for erfaringsoverføring mellom selskapene. Mitt tredje hovedpunkt er knyttet til pilar II og at det stilles stringente krav til hva som er god virksomhetsstyring. Man kan si at det generelle kravet løftes opp til det som i dag blir sett på som en ”beste praksis” i bransjen. Også dette er noe vi hilser velkommen og føler vi er godt istand til å møte, men det vil stille krav til oss på en del områder som jeg vil komme tilbake til.

3 Beregning av kapitalkravet
Kapitalkravet (SCR) skal dekke reduksjon i solvenskapital som følge av negative utslag (stress) i 199 av 200 år, samlet for Finansmarkedsrisiko Forsikringsrisiko Motpartsrisiko Operasjonell risiko Basert på samtidig endring i markedsverdi både av eiendeler og forsikringsforpliktelser Kapitalkravet skal beregnes både brutto og netto Brutto: Samlet stress for eier og kunde Netto: Eiers andel av stressen = kapitalkrav (SCR) Tar hensyn til kundebuffere og effekten av fremtidig overskuddsdeling Eiendeler til virkelig verdi Solvenskapital Stress Forsikrings-forpliktelser til virkelig verdi Stress

4 Lav rente og Solvens II krever endringer i norsk regelverk for livsforsikring
Rentenivå nær eller lavere enn avkastningsgarantien Årlig avkastningsgaranti Ikke symmetri mellom mulighet for fortjeneste og risiko for tap Endringer i norsk regelverk for livsforsikring nødvendig for å sikre et robust pensjonssystem NOK 10 år stat Garantert avkastning (snitt) Garanti ved nytegning har vært 3 % siden 1994 og 2,75 prosent siden 2006

5 Solvens II – fripoliser mest utfordrende
Fripoliser utgjør en viktig del av arbeidstakernes pensjonsformue (ca 140 mrd kr i reserver) Fripoliser er et produkt i vekst (jobbskifter, konvertering fra ytelses- til innskuddspensjon) og bidrar sterkt til kapitalkravet under Solvens-II To hovedutfordringer: Håndtere dagens bestand av fripoliser under Solvens-II Håndtere en potensielt massiv overgang til innskuddspensjon med tilhørende utstedelse av fripoliser Innskuddspensjon Godt tilpasset Solvens II Lave kapitalkrav Ytelsespensjon Årlig prising av rentegaranti Isolert sett håndterbart under Solvens II, men økt kostnad for rentegarantien ved fallende rente kan gi konvertering til innskuddspensjon som utløser fripoliser Fripoliser Høy rentefølsomhet (lang durasjon) God risikostyring under Solvens II tilsier høy rentefølsomhet på investeringene – men høy risiko for årets resultat/garanti Høyt kapitalkrav fra renterisiko som ikke har motpost i høyere forventet avkastning

6 Norsk regelverk og Solvens II ikke forenlig
Samlet forsikringsregelverk etter innføring av Solvens II Norsk regelverk Solvens II Hovedmål: Avkastning over årlig garanti Rasjonell tilpasning til regelverket Investere med lav rentefølsomhet Små svingninger i årlig avkastning Relativt lav investeringsrisiko Konsekvens av Solvens II: Høyt kapitalkrav for mismatch av renterisiko* gir økte pensjonskostnader for bedrifter og kommuner Raskt fallende solvenskapital ved fallende rentenivå Hovedmål: Sluttverdi høyere enn garantert ytelse Rasjonell tilpasning til regelverket Investere med rentefølsomhet lik lange forpliktelser Aksepterer svingninger i årlig avkastning Kan ta høyere investeringsrisiko for å øke langsiktig avkastning Konsekvens av norsk regelverk: Uakseptabelt høy risiko for at årets avkastning kommer under garanti Uforenlig * Renterisiko fra durasjonsavvik

7 Konsekvenser for pensjonsmarkedet
Tilpasning til Solvens II under gjeldende regelverk Lavere risikobærende evne – lavere avkastning Lavere pensjon (fripoliser) Høyere pensjonskostnader (ytelsespensjon) Avvikling av ytelsesordninger – stort omfang av nye fripoliser Pensjonsleverandør Redusere risiko i pensjonsporteføljene Lavere avkastning – ikke overskudd utover garanti Arbeidstakere Overtar risiko for avkastning og langt liv i innskuddsordninger Ikke overskudd/ regulering av fripoliser Lavere pensjon Arbeidsgivere Lavere avkastning = økte pensjons-kostnader Konvertering til innskuddspensjon – avvikling

8 En helhetlig løsning er nødvendig
Et helhetlig løsning er nødvendig for å sikre et robust pensjonssystem: Lavere garantinivå på produktene Lenger garantiperiode (5-års garanti/sluttgaranti) Mer bufferbygging og mer fleksibel bruk av kundebuffer Tilgang på lang durasjon for å matche aktiva/passiva


Laste ned ppt "Frederic Ottesen 23. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google