Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen - COREP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen - COREP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen - COREP
Heidi Holwech Informasjonsmøte COREP 16. – 24. april 2008

2 Veiledning - COREP Veiledningen er lagt ut på Kredittilsynets hjemmeside (http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?d=6457) Overordnede prinsipper Veiledningens innhold/struktur

3 Veiledning - COREP Overordnede prinsipper
Veiledningen er i hovedsak en veiledning til rapporteringen og ikke til forskriften Veiledningen må leses i sammenheng med: Kapitalkravsforskriften ( nr. 1506) Beregningsforskriften ( nr. 435) Konsolideringsforskriften ( nr. 121) Kapitaldekningsoppgaven (COREP) Veiledningen bygges ut etter hvert med nye problemstillinger (f.eks. som kommer fra rapportørene)

4 Veiledning – innhold/struktur
To hoveddeler Del I: Innføring til rapporteringen Del II: Veiledning til postene Hjemmelsgrunnlag Rapportør og rapportøransvar Rapporteringstidspunkter mv. Ikke-konsolidert, konsolidert Ingen endring i tidsfrister Kan komme endring i tidsfrister for rapportering som følge av CEBS høring om harmonisering av tidsfrister for rapportering (jf. høring av 19. desember Høringsfrist 19. april 2008

5 Veiledning – innhold/struktur
Overordnet beskrivelse av rapporteringen Rapporteringen består av 4 hoveddeler Felles ark: ansvarlig kapital, konsoliderte selskaper, oppgjørsrisiko og operasjonell risiko Kredittrisiko - standardmetoden Kredittrisiko - IRB Markedsrisiko Nærmere om rapporteringen - teknologi Valgmuligheter XBRL eller excel Innsendelse Kontaktinformasjon Mulig at det blir egen separat veiledning innenfor teknologi

6 Veiledning – innhold/struktur
Del II: Veiledning til postene Hvert av skjemaene er beskrevet i et eget kapittel Veiledningen inneholder beskrivelse av kolonner og rader Arkfane i spesifikasjonen CA: Ansvarlig kapital og kapitalkrav Group Solvency Details: Konsoliderte selskaper CR SA: Kredittrisiko: Standardmetoden CR IRB: Kredittrisiko: CR EQU IRB: Kredittrisiko egenkapital CR SEC SA: Kreditrisiko: Verdipapirisering –standardmetoden CR SEC IRB: Kreditrisiko: Verdipapirisering – IRB CR TB SET: Oppgjørsrisiko MKR SA TDI: Markedsrisiko: Standardmetode for posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter MKR SA EQU: Markedsrisiko: Standardmetode for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter MKR SA FX: Markedsrisiko: Standardmetode for valuta MKR SA COM: Markedsrisiko: Standardmetode for varer MKR IM: Markedsrisiko interne modeller (VaR modeller) OPR: Operasjonell risiko

7 COREP -veiledning Ansvarlig kapital og kapitalkrav (kapittel 6.)
Informasjon om institusjonens ansvarlig kapital og oppsummering av kapitalkravet Netto ansvarlig kapital Denne delen av skjemaet beregner netto ansvarlig kapital fordelt på kjernekapital, tilleggskapital og fradrag Kjernekapital omfatter postene under 1.1 Tilleggskapital kapital omfatter postene under 1.2 Fradrag omfatter postene 1.3 Avstemming mot ORBOF Oppsummering av kapitalkravet Omfatter postene 2.1 – 2.8 Kontrollmuligheter mot andre regneark

8 COREP -veiledning Konsoliderte selskaper (kapittel 7)
Skjema merket ”Group Solvency Details” benyttes i forbindelse med oppgaven på konsolidert basis Følgende informasjon skal fylles ut i skjemaet: Organisasjonsnummer Navn på selskap Kapitalkrav Samlet ansvarlig kapital Overskudd (+) / Underskudd (-) av ansvarlig kapital Overskudd (+) / Underskudd (-) av ansvarlig kapital etter tilsynsmessig oppfølging Eierandel i prosent Kapitaldekning i prosent

9 COREP -veiledning Motpartsrisiko (kapittel 8) Ikke eget skjema
Tatt hensyn til i egne kolonner i hhv. skjema for kredittrisiko standardmetoden og IRB Fire metoder for beregning av mortpartsrisiko Markedsverdimetoden Opprinnelig engasjementmetoden Standardisert metode IMM (bruk av egne modeller). Bruk av IMM krever tillatelse fra Kredittilsynet. Veiledning er ikke ferdig

10 COREP -veiledning Kredittrisiko – standardmetoden (kapittel 9)
Beregner kapitalkravet for kreditt- og motpartsrisiko i standardmetoden (CR SA) Skjemaet fylles ut for hver av engasjementene i kapitalkravsforskriftens kapittel 5 Unntak: engasjementer med pant i bolig- og næringseiendom rapporteres i samme ark Spesifikasjon av engasjementene: Balanseposter Poster utenom balansen Gjenkjøpsavtaler mv. Derivater Risikovekt Avstemming mot ORBOF Sum balanseposter Drøfting om engasjementskategorier Høringsnotat (http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=16625)

11 COREP -veiledning Kredittrisiko – IRB (kapittel 10)
Veiledningens kapittel 10 inneholder beskrivelse av postene i skjemaet for kreditt- og motpartsrisiko (CR IRB) og skjemaet for egenkapitalposisjoner (CR EQU IRB) ved bruk av IRB-metode Et separat skjema skal brukes for engasjementene i hver av IRB- kategoriene Beregning av kapitalkrav for unntaksengasjementene Benytter skjemaet for standardmetoden Følger IRB-kategoriene Spesifikasjon av engasjementene: Balanseposter Poster utenom balansen Gjenkjøpsavtaler mv. Derivater Risikoklasser Risikovekt (kun for SL i sjablongmetoden)

12 COREP -veiledning Verdipapirisering (kapittel 11 og 12)
Eget skjema for kredittrisiko ved verdipapirisering I standardmetoden (CR SEC SA) I IRB (CR SEC IRB)

13 COREP -veiledning Markedsrisiko (kapittel 13 og 14)
6 rapporteringsskjema relatert til markedsrisiko Forskjell fra tidligere rapportering av kapitaldekningsoppgaven er at man ikke krever alle mellomregninger rapportert Oppgjørsrisiko (kapittel 13) I skjemaet rapporteres markedsrisiko for uoppgjorte transaksjoner i handelsporteføljen (CR TB SETT) Standardmetode for posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter (kapittel 14.1) Skjemaet beregner kapitalkrav for markedsrisiko for gjeldsinstrumenter i handelsporteføljen (MKR SA TDI)

14 COREP -veiledning Markedsrisiko (kapittel 13 og 14)
Standardmetode for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter (kapittel 14.2) Skjemaet beregner kapitalkrav for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter som inngår i handelsporteføljen (MKR SA EQU”) Standardmetode for valuta (kapittel 14.3) I dette skjemaet rapporteres sum lange og korte nettoposisjoner i utenlandsk valuta (MKR SA FX) Standardmetode for varer (kapittel 14.4) Dette skjemaet beregner kapitalkrav for markedsrisiko for varer og derivater basert på varer (MKR SA COM) Interne modeller (VaR-metode) (kapittel 14.5) I dette skjemaet rapporteres markedsrisiko for interne modeller (MKR IM)

15 COREP -veiledning Operasjonell risiko (kapittel 15)
Alle beregningsmetoder for operasjonell risiko skjer i dette skjemaet (OPR) Kolonne 9 – 13 gjelder kun ved bruk av AMA (avansert metode for operasjonell risiko).

16 COREP -veiledning Gjenstående arbeid med veiledningene
Teknisk veiledning Motpartsrisiko Markedsrisiko – nærmere beskrivelse av mellomregninger Beskrivelse av sammenhenger/kontroller i og mellom skjemaene


Laste ned ppt "Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen - COREP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google