Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Store kontroversielle kraftliner Alvar Melvær Sogn og Fjordane Turlag/ FNF Sogn og Fjordane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Store kontroversielle kraftliner Alvar Melvær Sogn og Fjordane Turlag/ FNF Sogn og Fjordane."— Utskrift av presentasjonen:

1 Store kontroversielle kraftliner Alvar Melvær Sogn og Fjordane Turlag/ FNF Sogn og Fjordane

2 Evje/Skåreheia – Holen i Aust- Agder 420 kV-line, 100 km lang, gjennom kom- munane Birkenes, Froland, Åmli, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder fylke. Konsesjon frå NVE i 1999, men framleis til klagehandsaming i OED. OED skal ha synfaring 17.10.2006.

3 Sima – Samnanger på nordsida av Hardangerfjorden i Hordaland. 420 kV-line, 90 km lang, svært kontrover- siell trase langs Hardangerfjorden. Under konsesjonshandsaming. Folkeaksjon for å få lagt lina i sjøkabel, og litt av den i landkabel. Dette er teknisk fullt mogeleg, men dyrare enn luftline.

4 Fardal i Sogn – Ørskog på Sunnmøre 420 kV-line, 250 – 300 km lang. Høgt konfliktnivå på ei heil rekkje område. Berører 14 kommunar i Sogn og Fjordane og 6 kommunar i Møre og Romsdal. Tidleg sakshandsamingsfase. Meldinga har vore på høyring. Folkeaksjon mot lina er starta i nord.

5

6

7

8

9

10

11 Kvifor ny line? Hovudgrunn: Hydro trappar ned aluminium- produksjonen i Årdal og Høyanger der det er rikeleg kraft og trappar kraftig opp på Sunndalsøra der det er mangel på kraft. Dessutan: Ormen Lange-feltet og Steinbrot i Fræna. Sum: For lite kraft i Møre og Romsdal/ Midt-Noreg.

12 Tidsproblem: Kraftmangelen i Møre og Romsdal kjem for alvor i slutten av 2007. (Oppstart Ormen Lange.) Kraftlina Fardal – Ørskog vert ikkje ferdig før i 2012.

13 Alternativ til kraftlina: Sitat frå meldinga: ”Dersom det bygges ett gasskraftverk på 800 MW i Midt-Norge, og dette settes i drift før en ny ledning kan stå ferdig, viser Statnetts foreløpige vurderinger at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ny 420 kV-ledning Ørskog – Fardal nå.” Sjøkabel, likestraum. (Som utanlandskablane.) Kan kombinerast med straum til oljeplattformer. Alternativ energi og energisparing.

14 Konfliktområde: Store landskapsinngrep. Svært arealkrevjande. (Ca. 60 km2.) Strålingsfare av ukjent omfang og faregrad. Konflikt med busetnad/planlagd busetnad. Konflikt med dyreliv, særleg fugl/villrein. Konflikt med friluftsliv. Konflikt med reiseliv og anna næringsutvikling. Konflikt med verneområde, kulturminne etc etc. Ei 420 kV-line genererer trong for andre liner.

15 Nokre moment i arbeidet: Arbeid fleire ilag for å få fram idear og kunnskap. Gå grundig inn i saka. Ta ikkje alt som står for ”god fisk”!!! Legg vekt på å få fram alternativ til lina. Prøv å finne nye vinklingar og ny kunnskap. ”Grav og spør”. Diskuter med både tilhengarar og motstandarar. Ikkje ver ”fundamentalistisk”!

16 Døme på FNF-arbeid: Bygg og bruk nettverk med alle aktuelle organisasjonar og styresmakter. Skaff og sprei informasjon og synspunkt. Formidl kontakt mellom ulike aktørar. Skap ”møteplassar”. Også med politikarar. Legg til rette for ”idemyldring”. Skaff midlar til utgiftsdekning.


Laste ned ppt "Store kontroversielle kraftliner Alvar Melvær Sogn og Fjordane Turlag/ FNF Sogn og Fjordane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google