Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Klima eller naturvern? 420 kV ledning Ørskog – Fardal i et større perspektiv Konferansen ”Energi, miljø og industri” Førde, 16. november 2007 Tor Inge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Klima eller naturvern? 420 kV ledning Ørskog – Fardal i et større perspektiv Konferansen ”Energi, miljø og industri” Førde, 16. november 2007 Tor Inge."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Klima eller naturvern? 420 kV ledning Ørskog – Fardal i et større perspektiv Konferansen ”Energi, miljø og industri” Førde, 16. november 2007 Tor Inge Akselsen kommunikasjonsdirektør

2 2 Oppgaver •Ivareta forsyningssikkerheten –kort sikt: løpende balansere produksjon og forbruk –lang sikt: utvikle sentralnettet –etablere virkemidler for håndtering av svært anstrengte kraftsituasjoner •Sikre lik tilgang for alle •Ikke ansvar for energidekningen

3 3 Hovedtall 2006 i mill. kr. Driftsinntekter6 661 Driftsresultat529 Resultat før skatter353 Årsoverskudd261 Totalkapital13 539 Utbytte til eier152 Ca 700 ansatte - ca. 10 000 km ledning

4 4 Nye kraftledninger – to hovedgrunner

5 5 Forsyningssikkerhet •Avhengigheten av elektrisitet øker •Strømbruddet på Sunnmøre og i Nordfjord ville ikke skjedd med Fardal – Ørskog i drift

6 6 Klima

7 7 Offshore kraftsystem – grønt hjørne i Europa •Posisjonere Norge som et fremtidig Europas ”grønne hjørne” –Betydelig potensiale for offshore vindkraft •Redusere utslippet av klimagasser –Økt utbygging av vindkraft og annen miljøvennlig produksjon –Elektrifisering av plattformer i Nordsjøen •Øke verdien av norsk vannkraft gjennom reguleringsytelser •Teknologi- og næringsutvikling i Norge •Positivt bidrag til forsyningssikkerheten i Norge

8 8 EU-perspektivet •EU-mål 2020: 20 % fornybar energi –Småkraft sentralt –530 TWh vindkraft –200 TWh i Nordsjøen? •Kraftoverføring til land fra flere vindkraftparker offshore Kart: Airtricity

9 9 Masket nett offshore Illustrativt HVDC AC Oljeinstallasjon Vindkraftpark

10 10 Norge og Statnett bør bidra •Vi utvikler et robust nett på land tilpasset et fremtidig offshore kraftnett •Vi gjennomfører en konseptstudie for et fremtidsrettet kraftnett i Nordsjøen –En innledende studie –For å avdekke muligheter og utfordringer –I tett samarbeid med norske fagmiljøer

11 11 Store investeringer nødvendig

12 12 Prinsipper for nett-utvikling •Vurdere bedre utnyttelse av dagens nett –Nye ”duppeditter” og avtaler •Temperaturoppgradering av ledninger •Kompenseringsanlegg •Systemvern • Investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter

13 13 •Samle inngrep •Unngå nærføring til boliger •Unngå nærføring til støler/hytter •Unngå inngrepsfrie naturområder •…men tekniske forhold kan begrense mulighetene Miljømessige kriterier

14 14 •Topografiske og klimatiske forhold –Snømengde (snø-sig/skred) –Vind –Is •Tilgjengelighet - reparasjon/vedlikehold Tekniske kriterier og personsikkerhet

15 15 Sum prosjekter i 10-års plan

16 16 Observasjon •Kostnadene i sentralnettet dekkes av forbrukerne i Norge •Kostnadene i regionalnettet dekkes av forbrukerne i regionen •Kostnadene i lokalt nett dekkes av forbrukerne i det lokale området

17 17

18 18

19 19

20 20 Fardal - Ørskog

21 21 Ledning Ørskog – Fardal viktig •For Midt-Norge -Kraftunderskudd -Fare for forsyningssvikt •For Sogn og Fjordane -Kraftoverskudd -Stort potensial for ny kraftutbygging -Meget svakt ledningsnett

22 22 Midt-Norge •Stort kraftunderskudd som følge av veksten i forbruket •For lite lokal kraftproduksjon –Nye kraftverk uteblitt •Nettet har ikke kapasitet til å overføre nok kraft med akseptabel leveringssikkerhet

23 23 Sikrer kraftforsyningen i Midt-Norge •Ørskog – Fardal gir –God forsyningssikkerhet –Kraftpris som for resten av landet

24 24 Sikrere forsyning av Sunnmøre og Sogn og Fjordane •Ørskog - Fardal sikrer tosidig forsyning av Sunnmøre •Ørskog – Fardal bedrer forsyningssikkerheten i Sogn og Fjordane

25 25 Utfordring Sogn og Fjordane •Kraftoverskudd •Mange planer om ny kraftproduksjon •Nettet er for svakt •Ny ledning Ørskog-Fardal vil gjøre ny kraft tilgjengelig og dekke opp underskuddet i Midt-Norge •Sjøkabel på hele strekning Fardal – Ørskog vil ikke løse noen av de regionale behov i Sogn og Fjordane –Da må det regionale nettet bygges ut og kostnadene dekkes av regionen selv

26 26 Potensial for småkraftverk under 10 MW Kilde: SFE

27 27 Søknad om konsesjon Mars 2007

28 28 Prosessen •Start planleggingnov 2005 •Melding med høringmars 2006 •Konsesjonssøknad m/utredninger og høringfeb 2007 •Tilleggssøknad til NVEjan 2008 •Vedtak NVE(antatt)2008 •Vedtak OED (antatt)2009 •Byggestart2010 •Ledning settes i drift2012

29 29 Luftledning eller kabel?

30 30 Gjeldende policy for kabling: St.prp. Nr. 19 (200-2001): •”For 132 og 66 kV blir normalt luftleidning valt. I spesielle tilfelle med sterke verneinteresser eller store estetiske ulemper, kan ein velje kabling på kortare strekk” •”420/300 kV vert bygd som luftleidning. Berre i heilt spesielle unntakstilfelle med særs sterke miljøomsyn, bør kabling vurderast.” •Alternative miljøtiltak er billigere og må undersøkes først •Nytten må vurderes mot kostnaden i hvert tilfelle

31 31 Luftledning – Høyspenning vekselstrømoverføringer (AC) •Det tradisjonelle og normale •Luftledninger: Robust, enkelt og lave vedlikeholdskostnader •Overføringskapasitet 420 kV ledning: Ca 2 500 MW •Kabel (420 kV): Koster ca. 8 ganger mer enn luftledninger

32 32 Tradisjonell likestrøm (HVDC classic) •Punkt til punkt forbindelser – ikke masket nett •Avstander større enn ca 600 km (luftledning) –Økonomisk begrunnet •Avstander større enn ca 50-100 km (kabel) –Teknisk begrunnet

33 33 Ny høyspenning likestrømsteknologi •Bare ABB har levert løsninger (HVDC Light) •Siemens ser ut til å være på gang (HVDC Plus) •ABBs viktigste referanseprosjekter

34 34 Større kapasitet og lavere kostnader •Rapport fra ABB skisserer nye resultater –Mener å kunne oppnå en kapasitet på 1100 MW –Kan klare en eller to terminaler mellom endepunktene –Hevder å kunne komme ned mot ca 2 - 4 ganger kostnaden for 420 kV kraftledning

35 35 Statnett vil bidra til teknologiutvikling •Ikke i mål: –Anlegg med så høy kapasitet og lave kostnader finnes bare på papiret –Teknologien må kvalifiseres for å kunne tas i bruk –Kapasiteten er fortsatt lav og kostnadene høye –Virkningen av denne type anlegg i et masket vekselstrøm-nett må analyseres •Samarbeider med ABB og Siemens om den nye teknologien

36 36 •En sikker og stabil strømfor-syning er målet •Samfunnet må selv avgjøre hva man er villig til å betale for å slippe å se luftledninger •Omfattende kabling er teknisk mulig –men svært dyrt –betyr store inngrep •Ny teknologi ikke klar ennå –flere år før den kan benyttes i masket nett på land Oppsummering kabling

37 37 Viktig veivalg •Ny kraftledning er et betydelig inngrep –selv om Statnett tar miljøhensyn •Ny overføringskapasitet er nødvendig –av hensyn til forsyningssikkerheten i en viktig del av landet –og for å møte klima- utfordringene


Laste ned ppt "1 Klima eller naturvern? 420 kV ledning Ørskog – Fardal i et større perspektiv Konferansen ”Energi, miljø og industri” Førde, 16. november 2007 Tor Inge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google