Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rømt oppdrettslaks – hvilke konsekvenser får dette i fremtiden for laksefiske i elv og sjø?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rømt oppdrettslaks – hvilke konsekvenser får dette i fremtiden for laksefiske i elv og sjø?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rømt oppdrettslaks – hvilke konsekvenser får dette i fremtiden for laksefiske i elv og sjø?

2 Hordaland Fiske etter laks i sjøen Ingen fisketid etter villaks – kun fiske etter rømt oppdrettsfisk Svar – fremtiden er her:

3 Fisketid i elvene FISKETID Ikke åpnet for fiske etter laks Fisketi inntil 4 uker Fisketid inntil 6 uker Fisketid inntil 8 uker Fisketid inntil 10 uker Full fisketid Antall elver 2007 9 9 Antall elver 2008 10 125 Hovedtyngden av restriksjoner på laksefisket i elvene i Hordaland var allerede innført før denne reguleringen. Strenge kvoter i et par elver I ca seks av de åtte elvene hvor det fortsatt er åpent for fiske etter villaks, har rettighetshaverne utarbeidet en beredskapsplan for redusert eller tidligere avsluttet fiske i dårlige år. Noe utstyrsrestriksjoner og reduksjoner i fisket i oppvandringshindrende høler.

4 Hvorfor tror vi det? Forholdene i Hordaland vi spre seg til stadig større/nye områder langs kysten – vi ser allerede de samme tendensene i andre oppdrettsintensive områder slik som: Rogaland og Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland og deler av Troms – etter hvert som temperaturforholdene i havet vil endre seg vil oppdrettsproduksjon flyttes nordover.

5 Oppdrett og villaks – konsekvenser for fiske Rømt fisk og lakselus i fokus til nå! Utfordringene og påvirkningene øker med økt produksjon og større produksjonsenheter – driftsformer Antall oppdrettslaks på en lokalitet: mange ganger et samlet årlig innsig av vill laks til Norge (årlig utsett rundt 200 millioner fisk)

6 Lusepåslag på smolt gir økt dødelighet Selv om synkronisert avlusning gir resultater er lakselusproblemet på ingen måte løst eller under kontroll: Fremdeles svært høye påslag – eks i Hardangerfjorden og mer generelt i 2007 Evt resistens (mistanke 2007/08) og mangel på effektive avlusningsmidler Økt samlet oppdrettsproduksjon Rømt oppdrettsfisk som vert langs kysten Oppdrett og villaks – konsekvenser for fiske

7 Sannsynligheten for store og stadig større rømmingstilfeller øker Svinn/tap av fisk underveis i produksjonsprosessen sannsynligvis minst like stort eller større problem Oppdrett og villaks – konsekvenser for fiske Innblanding av rømt fisk i ville bestander utgjør sammen med GS de to mest alvorlige menneskeskapte truslene mot villaksens videre eksistens i Norge - har potensial til å ”utrydde” de ville bestandene – forsvinner ikke helt, men blir byttet ut (jevnlig mer enn 5% og 20% innslag), konsekvens:

8 Tap av genetisk mangfold (artens muligheter for tilpasning og overlevelse f eks i et klimaperspektiv, og videre utvikling av oppdrettsnæring) Dramatisk reduksjon i produktivitet og overlevelse Oppdrett og villaks – konsekvenser for fiske

9 Undersøkelser viser at oppdrettsavkom og ”blandingsfisk” har fra 2% og opp til kanskje 30-40% overlevelse gjennom livsløpet sammenlignet med den stedegne ville fisken – med tilhørende konsekvenser for villaksnæringen – lokalsamfunn, og friluftsliv Oppdrett og villaks – konsekvenser for fiske Overlevelsen til laksestammer i områder med mye oppdrettsvirksomhet halveres for hver laksegenerasjon sammenlignet med laksestammer fra områder uten oppdrettsvirksomhet

10 Oppdrett og villaks – konsekvenser for fiske Har alt dette allerede skjedd? I hvilken grad? Ja, dette har allerede skjedd og skjer igjen og igjen for hvert år som går. Det er bare spørsmål om tid før stadig større deler av landet vil bli påvirket. Så, hva vil vi gjøre og hva forventer vi blir gjort? Det finnes bare to muligheter: 1. Redusere antall rømt fisk og/eller gjøre den rømte fisken ”mindre farlig” 2. Styrke de ville bestandene for å bedre stå imot

11 Oppdrett og villaks Miljøvernmyndighetene: Redusere uttak av vill og øke uttak av rømt oppdrettsfisk – restriksjoner i fiske fiskeforsterkningstiltak – kultivering, trapper, biotopforbedring bevaringstiltak – genbank

12 Oppdrett og villaks Fiskerimyndighetene: Sørge for effektiv bekjempelse av lakselus, og (bekjempingsmidler og metoder) Sørge for å redusere rømming av fisk i tråd med visjon nullflukt Sørge for at et program med sikte på å utvikle en steril fisk settes i verk umiddelbart

13 Oppdrett og villaks Kjell Maroni, fagsjef for FoU, FHL, nyeste nummer av pH Status: ”Lakselus er under godkontroll i norsk oppdrettsnæring, og er ikke noe problem for laks i oppdrett” Aina Valland, direktør for miljø, FHL, Namdalsavis høsten 2007 ”Oppdrettsnæringen legger ikke skjul på at rømt oppdrettslaks kan være et problem for villaksen.” Det kanskje største problemet nå synes å være holdninger i næringen:


Laste ned ppt "Rømt oppdrettslaks – hvilke konsekvenser får dette i fremtiden for laksefiske i elv og sjø?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google