Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støy – hvem har ansvar? STØY I ET JURIDISK PERPEKTIV = PLAGE/ULEMPE SOM OVERSTIGER TÅLEGRENSEN STØYEIER (KILDEN) ALLTID DEN PRIMÆRT ANSVARLIGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støy – hvem har ansvar? STØY I ET JURIDISK PERPEKTIV = PLAGE/ULEMPE SOM OVERSTIGER TÅLEGRENSEN STØYEIER (KILDEN) ALLTID DEN PRIMÆRT ANSVARLIGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støy – hvem har ansvar? STØY I ET JURIDISK PERPEKTIV = PLAGE/ULEMPE SOM OVERSTIGER TÅLEGRENSEN STØYEIER (KILDEN) ALLTID DEN PRIMÆRT ANSVARLIGE

2 Tålegrense?

3 Tålegrense - typeeksempler Veistøy Ny vei: Grenseverdi 55 db (ute), 30 db (inne) Etablert vei: Døgnekvivalent >41 db innendørs = krav på støybegrensende tiltak Skytebane Ny bane: Konsesjonskrav. Retningslinjer i T-1442 ”Gammel bane”: Konsesjonsbehandling dersom økning på 3 dB ”Nabostøy” Minstekrav for nye boliger: Plan og bygningsloven: 32 dBA inne hos nabo, eller utestøy (40 dBA utenfor naboens vindu om kvelden) Etablert bolig: Hva er tålegrensen? Generelle bestemmelser – ”tålegrense” T-1442 Miljøverndepartementets retningslinjer… Grannelova § 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Straffeloven § 350. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a)den alminnelige fred og orden, b)den lovlige ferdsel, c)omgivelsenes nattero eller… bøter eller fengsel inntil to måneder, jf Forurensningsloven § 78. (straffansvar for forurensning)

4 Klageinstanser 1.Støykilden 2.”Innvilgende” organ. Eks kommune, huseier, politi 3.Tilsynsorgan Eks kommune, kommunelege, fylkesmann 4.Overordnet Eks SFT, departement 5.Domstolene De lege lata vs De lege ferenda

5 Ikke alltid tilstrekkelig kunnskap hos tilsynsorgan/klageinstans..

6 Men det kan nytte å klage.. (å resignere gir intet resultat)

7 Fylkesmannen fant blant annet.. Feil i forvaltningens behandling, etter Lov om kommunehelsetjenesten Forvaltningsloven

8 Eksempel på begrensende vedtak fra Fylkesmannen ”Saken vurderes i forhold til bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven Kap 4a og forskrift om miljørettet helsevern, se særlig: § 9. Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til miljøfaktorer overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres: a) Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.”

9 Når klagemuligheter er utprøvd Erstatning for støyulemper Grannelova og T-1442 sentralt Litt rettspraksis – ”lydhøre dommer” HR 02.05.06 - Gardermoen flyplass HR 12.09.02 - Estetiske ulemper må tas med i vurderingen (i tillegg til støy m.v). Det er de samlede ulemper som er en følge av anlegget, som vil være avgjørende for om tålegrensen i naboloven § 2 er overskredet HR 21.06.06 – vurderingen av støyulempene må skje på bakgrunn av gjeldende retningslinjer på bedømmelsestidspunktet (utbygging av havneanlegg) HR 12.11.91 Ikke ”bare” erstatning, men også mulig å få dom på avbøtende tiltak (her vindmøller)

10 WWW.STOYFORENINGEN.NO JKMA.NO Jan.arhaug@jkma.no


Laste ned ppt "Støy – hvem har ansvar? STØY I ET JURIDISK PERPEKTIV = PLAGE/ULEMPE SOM OVERSTIGER TÅLEGRENSEN STØYEIER (KILDEN) ALLTID DEN PRIMÆRT ANSVARLIGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google