Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støysonekartleggingen i Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støysonekartleggingen i Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Støysonekartleggingen i Trondheim
Støyseminar Støysonekartleggingen i Trondheim VSTØY-beregninger Støysonekart ihht. T 1442 Ivar Arne Devik/Tore Berg

2 Etablering av rød/gul sone
Retningslinjen T-1442 angir en veiledende grenseverdi for utendørs støynivå for nybygg. NS 8175 setter krav til et maksimalt innendørs støynivå ved nybygg. I henhold til de nye retningslinjene MD’s T-1442, skal det beregnes for Lden,frittfelt som er en ekvivalent maksimalt støynivå frittfelt med ulik vekting over døgnet. Trafikk om kveld og natt vektes strengere enn om dagen. Når det gjelder maksimalt innendørs støynivå ved nybygg er det krav i henhold til NS 8175, ”lydforhold i bygninger” som er gjeldende. Disse grensene går fram av tabellen nedenfor: Tabell 1: Grenseverdier for utendørs og innendørs støynivå, døgngjennomsnitt

3 Etablering av rød/gul sone – Når?
Trondheim ferdig 2012. Trondheim Stamvegnettet, ÅDT >16000.

4 Støyseminar 06.03.2008 – eks. beregninger
Hva har kommunen gjort: VSTØY-beregninger er gjort langs hovedvegnettet i Trondheim, dvs. vegnett basert på utvalgskriterier gjort av kommunen tidlig på 1990-tallet. Ambisjonen var da å registrere alle boliger med utendørs støynivå over 60 I dag er det Vegkontoret som foretar justerte beregninger. Trafikktall hentes fra trafikkberegningsmodell TASS. Hastighet utfra skiltet hastighet. Tungtrafikkandelen er antatt utfra type veg. Varierer i Trondheim mellom 6 – 12%.

5 Til sammen 5800 Bygninger er registrert
VSTØY-beregninger Til sammen 5800 Bygninger er registrert Beregningene viser: 5100 over 55 dBA 3600 over 60 dBA 1330 over 65 dBA 170 over 70 dBA

6 VSTØY-beregninger

7 Forutsetninger støysonekart
Det er utført støyberegninger langs hovedvegnettet med ÅDT > 8000 kjt./døgn. Beregningene er utført vha. NOVAPOINT-STØY, (TSTØY) av AsplanViak AS Digitalt kartgrunnlag (5 m koter, veglinjer, støyskjermer, bygninger). Trafikk, tungtrafikkandel og hastighet hentet fra VSTØY, dvs. TASS-modell. Beregninger så langt er grove beregninger.

8 Eksempel Moholdt Eksempel Selsbakk TSTØY-beregninger

9 Støysoner- Moholt

10 Støysoner Selsbakk

11 TSTØY-beregninger

12 NorStøy-beregninger

13 NorStøy-beregninger

14 Fasadeisolering – beregning av innendørsverdier
Eksempelsamling på dempningsverdier for ulike veggkonstruksjoner, vinduer,tak og ventiler. Eget regneark for beregning av innendørsverdier er vedlagt.

15 Fasadeisolering - veileder
Innhold Arkitektur og bygningsvern Byggetekniske løsninger vinduer, vegg, tak Ventilasjon Skjerming av uteplasser Planlegging,prosjektering og gennomføring Lover,forskrifter og retningslinjer

16 Støyskjerm - veileder Veileder for Trondheim (97):
Ulike former for støyskjerm Utforming av støyskjermer Krav til teknisk utførelse Fasadetiltak Hvordan gå frem når en ønsker støyskjerm

17 Registrering av støytiltak - database

18 Forvaltningspraksis Kommuneplanen (strategidel,arealdel)
Reguleringsplaner (NS 8175 / T1442) Ikke innarbeidet regime der støysoneberegningene fra private utbyggere blir arkivert og registert(GIS) Transportplan Innen skal anleggseiere kartlegge innendørs støynivå ned til 35 dBLpAeq,24h fra vei, jernbane, flyplasser, industri, havner og terminaler for eksisterende helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Innen skal det også utarbeides støykart som viser situasjonen i 2006 for bl.a. veger med mer enn 6 millioner kjøretøypasseringer pr år (ÅDT > ca kjøretøy) og jernbane med mer enn togpasseringer pr. år. Kravene til kartlegging skjerpes ytterligere fra Innenfor byområdet er kommunen ansvarlig for å sammenstille kartleggingen, samt utarbeide handlingsplan for støytiltak. Skoler og barnehager: Støy blir også ivaretatt gjennom Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager I hht. Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 er det beregnet nye støysoner langs hovedvegnettet i Trondheim som har årsdøgntrafikk > 8000 kjt. Beregningene er gjort på et overordnet nivå. For detaljvurderinger må det utføres mer detaljerte beregninger. T-1442 anbefaler at det beregnes to støysoner. Rød sone skal som hovedregel støyfølsom bebyggelse inngås Gul sone er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold

19 Utfordringer Fortetting Bolig/næring, andre støykilder,økonomi
Ny aktivitet medfører mer trafikk /økt støy for eksisterende boområder. PBL – kontroll av utførelse Bygge- og anleggsstøy


Laste ned ppt "Støysonekartleggingen i Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google