Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø kommunes hemmelige tjenester….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø kommunes hemmelige tjenester…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø kommunes hemmelige tjenester….
Anne Helen Hansen Kommuneoverlege Tromsø kommune Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

2 Kommuneoverlegen i Tromsø
Anton Giæver, overlege akuttmedisin/legevakt Charlotte Goll, overlege forebyggende barne- og ungdomsmedisin Anne Helen Hansen, kommuneoverlege Inger Hilde Trandem, overlege sosialmedisin Bernt Stueland, overlege psykisk helse Glenn Severinsen, overlege smittevern Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

3 Tromsø kommunes hemmelige tjenester….
Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen er myndighet Forebyggende helsetjenester er saksbehandler Kommunens MHV-gruppe Et tverrfaglig fag Langsiktig arbeid (5-50 år +++) Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

4 Kommunehelsetjenesteloven § 4a
§ 4a – 1: Definisjon Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen Biologiske, kjemiske, fysiske, sosiale Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

5 Miljørettet helsevern, arbeidsområder
Drikkevann Avløpsvann Avfall og renovasjon Forurensning av grunnen Luftforurensning Helseforhold ved boliger, offentlige bygninger, institusjoner Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

6 Miljørettet helsevern, arbeidsområder
Støy Forebygging av ulykker Stråling Helseaspekt i planlegging Sosiale miljøfaktorer Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

7 Miljørettet helsevern, arbeidsområder
Vektorkontroll Offentlig rekreasjon og turisme Sanitære tiltak i forbindelse med epidemier, katastrofer mv Omgivelses-hygiene Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

8 Miljørettet helsevern, arbeid og virkemidler
Holde oversikt over positive og negative faktorer i miljøet Vurdere faktorenes innvirkning på helsa Komme med forslag til tiltak som er helsefremmende, forebyggende eller avbøtende Behandle klager fra publikum Rådgivning Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

9 Miljørettet helsevern, arbeid og virkemidler
Tilsyn (skoler, barnehager, solarier, anløpende skip, svømmeanlegg mv) Adressat for meldingsplikt (frisører, kjøletårn, solarier, campingplasser mv) Gi godkjenning (boblebad, svømmeanlegg, barnehager, skoler, barneparker mv) Kreve konsekvensutredning Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

10 Miljørettet helsevern, arbeid og virkemidler
Pålegge opplysningsplikt Kreve granskning Pålegge retting Ilegge tvangsmulkt Stansing Begjæring om offentlig påtale mtp straff (bøter eller fengsel) Klage på vedtak skal til fylkesmannen Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

11 Miljørettet helsevern
Virksomhet og avgjørelser skal være i tråd med helsetjenestens formål: Fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke og forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte (Khtjl § 1-2) Forholdsmessighet Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

12 Miljørettet helsevern er kvalitetssikring
DEMINGS SIRKEL Korrigere Planlegge Kontrollere Utføre

13 Miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern (1. juli 2003) Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

14 Miljørettet helsevern-barnehager og skoler
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

15 Miljørettet helsevern–barnehager og skoler
er barnas og de unges arbeidstilsyn Godkjenning av alle barnehager etter forskriften Tilsyn med at forskriften overholdes Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

16 Miljørettet helsevern–barnehager og skoler
22 familiebarnehager 2 barneparker 42 grunnskoler 7 videregående skoler Alle skal godkjennes Alle skal ha tilsyn, helst hvert 2. eller 3. år Ikke tilsyn i 2002, 2003, 2004 Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

17 Miljørettet helsevern – badeanlegg mv
Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu mv Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

18 Miljørettet helsevern – badeanlegg mv
§ 6 Meldeplikt og dokumentasjon ”Før badeanlegg tas i bruk, og ved endringer i driften, skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget. Meldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse.” Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

19 Miljørettet helsevern – badeanlegg mv
Kommunale svømmeanlegg (9?) Andre svømmeanlegg (2?) Friluftsbad (1?) Boblebad (antall?) Alle skal godkjennes Alle skal ha tilsyn, boblebad helst hvert 2. år og svømmeanlegg hvert 3. år Ikke tilsyn i 2002, 2003, 2004 Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

20 Miljørettet helsevern – hud og hår
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomhet Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

21 Miljørettet helsevern - hud og hår
Piercing/tatovering skal godkjennes, og helst ha tilsyn årlig Hudpleie- og frisørsalonger har meldeplikt, tilsyn bare etter klage Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

22 Miljørettet helsevern - hud og hår
Frisørsalonger (39) Hudpleie (antall?) Tatoveringstilbud Hulltakingstilbud Ingen tilsyn i 2002, 2003, 2004 Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

23 Miljørettet helsevern - røyk
Lov om vern mot tobakkskader mv, sist endret 1. juni 2004 Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

24 Miljørettet helsevern - røyk
Informasjonsarbeid Samarbeid med Byutvikling, skjenkekontrollen, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen, Universitetet mv Kvalitetsarbeid 36 tilsyn i 2004 Ingen tilsyn i 2002, 2003 Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

25 Miljørettet helsevern – Tromsøbrua
Sikring av Tromsø-brua mot selvmords-hopping Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

26 Miljørettet helsevern - ulykkesforebygging
Sikring av skolevegene Seminaret ”Trygg skoleveg” 22.november.04 Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

27 Miljørettet helsevern - støy
Trafikkstøy Subjektiv og objektiv støy Søvnforstyrrelser Ikke over 55 db ute Ikke over 35 db inne God planlegging foran skjerming Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

28 Miljørettet helsevern – vann og avløp
Forskrift om vannforsyning og drikkevann Forskrift om utslipp av avløpsvann Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

29 Miljørettet helsevern – vann og avløp
Mattilsynet gir godkjenning av vannverk etter å ha innhentet uttalelse fra kommuneoverlegen vedr miljørettet helsevern Kommunen og Mattilsynet har felles tilsyn med drikkevannet Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

30 Miljørettet helsevern – vann og avløp
Forskrift om utslipp av avløpsvann gir miljørettet helsevern anledning til å Nekte utslipp Påby rensing eller desinfeksjon Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

31 Miljørettet helsevern - radon
Informasjon Samarbeid med Byutvikling Radon må bli et tema også ved kjøp og salg av boliger der det er påvist radon i grunnen Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

32 Miljørettet helsevern - solarier
Statens stråleverns tilsynsmyndighet er delegert til kommunene fra Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

33 Miljørettet helsevern - solarier
Usikkert hvor mange solarier i Tromsø Meldepliktig virksomhet Tilsyn anbefales hvert 3. år Ett tilsyn i 2005 Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

34 Miljørettet helsevern - skadedyr
Forskrift om skadedyrbekjempelse Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

35 Miljørettet helsevern - skadedyr
Avtale med skadedyrfirma inngått i 2004 Kan gi pålegg om forebyggende tiltak Kan gi pålegg om utrydding Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

36 Miljørettet helsevern - skadedyr
Kommuneoverlegen i Tromsø utsteder sertifikat om fritakelse for rotteutrydding om bord i skip Inspeksjon foretas av skadedyrfirma 29 sertifikater i 2004 Virksomheten finansieres av rederiene r. Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

37 Miljørettet helsevern
…asylmottak, hospits, kjøletårn… …et enormt fag i en spennede by… … angår alle sektorer, alle politiske utvalg... Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

38 Miljørettet helsevern – ikke så hemmelig lenger
Kommunehelsetjenesteloven § 3-5: ”Kommunelegens tilråding og begrunnelse skal alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet helsevern…” Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

39 Miljørettet helsevern
”Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø” Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø

40 Miljørettet helsevern
En moderne kommune Samarbeid Kvalitet Langsiktighet Anne Helen Hansen, kommuneoverlege i Tromsø


Laste ned ppt "Tromsø kommunes hemmelige tjenester…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google