Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering søknadsplikt – forskriftskrav Byggesaksseminar Tromsø 16. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering søknadsplikt – forskriftskrav Byggesaksseminar Tromsø 16. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering søknadsplikt – forskriftskrav Byggesaksseminar Tromsø 16. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver

2 Rehabilitering: Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring Forskriftskrav På det aktuelle tiltaket På resten av byggverket

3 Plan- og bygningsloven § 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse: a)oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg b)vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a c)fasadeendring d)bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a e)riving av tiltak som nevnt i bokstav a f)oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner g)oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig h)…….

4 Plan- og bygningsloven § 20-2 Unntak fra krav om bruk av foretak med ansvarsrett Ellers full søknadsplikt, med krav om tillatelse og ferdigattest/brukstillatelse

5 Plan- og bygningsloven § 20-3 Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse, dersom disse er i samsvar med plan a)… b)… c)mindre tiltak i eksisterende byggverk d)… e)fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse f)andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.

6 Byggesaksforskriften § 4-1 Mindre tiltak unntatt søknad og tillatelse: b) 1.ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde 2.installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle 3.reinstallering og reparasjon av ildsted

7 Byggesaksforskriften § 4-1 Mindre tiltak unntatt søknad og tillatelse: c) 5 og 6: mindre forstøtningsmurer og terrengoppfyllinger 7 og 8: graving for kabler, lokal drenering, reparasjon ved rørbrudd

8 Søknadsplikt for våtrom Byggesaksforskriften § 2-2 Våtrom er søknadspliktig etter pbl § 20-1, og krever bruk av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Dette gjelder også for våtrom i tiltak som for øvrig behandles etter pbl § 20-2,med unntak av våtrom i alminnelige driftsbygninger i landbruket. Tekniske krav: § 13-20 i byggteknisk forskrift Veilederen: Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl).

9 Søknadsplikt for våtrom, unntak: Unntak fra søknad for mange vanninstallasjoner: Alle tiltak er imidlertid ikke søknadspliktig. Det er gjort unntak for enkle installasjoner – det vil si tiltak som ikke bryter skillet mot naboene og som ikke bryter membran som skal hindre vann i å lage skade. Melding fra BE 2.november 2010, www.be.no - Nordlys 15.11.10

10 Bruksendring Byggesaksforskriften § 2-1: Bruksendring er søknadspliktig dersom a)byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk, b)endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser, eller c)tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt.

11 Forskriftskrav ved rehabilitering Krav til byggverket – Byggteknisk forskrift TEK10 Hovedregel i pbl § 31-2 første ledd: Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen.

12 Forskriftskrav ved rehabilitering Kommunen kan stille krav, pbl § 31-2 andre ledd: Kommunen kan sette som vilkår for å tillate tiltak etter § 20-1 at også andre deler av byggverket enn det tiltaket gjelder settes i forsvarlig stand i samsvar med relevante tekniske krav. Dette kan gjøres når kommunen finner at byggverket er i så dårlig stand at det av hensyn til helse, miljø eller sikkerhet ellers ikke vil være tilrådelig å gjennomføre det omsøkte tiltaket.

13 Forskriftskrav ved rehabilitering Kommunen kan tillate fravik, pbl § 31-2 fjerde ledd: Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.

14 Oppgradering av brannsikkerhet - FOBTOT § 2-1 Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.

15 Hvordan følge opp disse reglene? Ikke et mål at kommunen skal kontrollere hjemmene til folk Vanskelig å følge opp tiltak på eksisterende bygg/private boliger Avhengig av aktører som respekterer reglene Tilsyn med at foretakene følger reglene Krav om dokumentasjon av brannsikkerhet ved tilsyn Krav om ferdigattest ved omsetning av boliger Også for nyoppussede våtrom


Laste ned ppt "Rehabilitering søknadsplikt – forskriftskrav Byggesaksseminar Tromsø 16. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google