Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 20.3.2012.  Går du med byggeplaner til sommeren? Vi inviterer til et enkelt ”søkerkurs” på ca 2,5 timer 20. mars og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 20.3.2012.  Går du med byggeplaner til sommeren? Vi inviterer til et enkelt ”søkerkurs” på ca 2,5 timer 20. mars og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 20.3.2012

2  Går du med byggeplaner til sommeren? Vi inviterer til et enkelt ”søkerkurs” på ca 2,5 timer 20. mars og 24. april på brannstasjonen i Røyken fra kl 17.00 til 19.30 Kurset er for deg som skal søke kommunen om tillatelse til oppføring av mindre byggetiltak.  Du kan selv stå som søker for mindre tiltak jfr plan og bygningsloven § 20-2, søknad om tiltak uten ansvarsrett. Med mindre tiltak menes blant annet:  Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.  En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.  Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.   Program:  Enkel servering  Felles opplæring  Individuell hjelp til utfylling av søknadsskjema   Ta med (hvis du har):  Kartutsnitt av tomt/situasjonskart  Enkle tegninger av tiltaket  Bestemmelser som gjelder for din tomt 

3 Agenda  Velkommen  Plan- og bygningsloven med forskrifter – særlig forståelsen av § 20-2  Søknadens innhold  Plan  Dispensasjon  Kontroll og tilsyn  Veiledning

4 Plan- og bygningsloven

5 Forventninger til kurset?

6 Lovens hovedinndeling Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel Tredje del: Gjennomføring Fjerde del: Byggesaksdel Femte del: Håndheving- og gebyrregler Sjette del: Sluttbestemmelser

7 § 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

8 Grunnstruktur og hovedstruktur  Et spor – søknad med og uten ansvarlig søker § 20-1 og § 20-2  Mer logisk og oversiktlig  Bedre tilrettelagt for IKT  Følger byggesakens gang

9 Søknadssystemet Fire kategorier: 1. Søknadsplikt med krav om ansvarlige foretak - § 20-1 2. Søknadsplikt uten krav om ansvarlige foretak - § 20-2 3. Unntak fra krav om søknad og tillatelse - § 20-3 4. Tiltak som behandles tilstrekkelig etter annet regelverk - § 20-4

10 Pbl § 20-2 § 20-2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver  Følgende tiltak som er søknadspliktige etter § 20-1, er unntatt fra reglene i § 20-1 andre ledd: a) mindre tiltak på bebygd eiendom b) alminnelige driftsbygninger i landbruket c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20- 1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. Departementet gir forskrift om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.

11 SAK10 kapittel 3 – tiltak som kan forstås av tiltakshaver § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom  Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd: a) et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m 2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. b) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m 2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. c) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. d) Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m 2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade. e) Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

12 § 3-2. Alminnelige driftsbygninger i landbruket  Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.  Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav b om alminnelige driftsbygninger i landbruket, er:  a) Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m 2 bruksareal (BRA). b) Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m 2 bruksareal (BRA).

13 Søknadens innhold – SAK kapittel 5  Hva skal søknaden inneholde:  Situasjonskart  Tegninger  Nabovarsling  Gjennomgang søknadsskjema, www.dibk.nowww.dibk.no  Grad av utnytting

14 Plansystemet  Kommuneplanen  Kommunedelplan  Områderegulering  Detaljregulering  Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter har generelle regler om bygging.  Kommuneplanen har bestemmelser som gjelder for bygging i vår kommune.  Kommunedelplan, områdereguleringsplan og detaljregulering har bestemmelser som gjelder for det aktuelle området de er gjeldende for.

15 Dispensasjon pbl kapittel 19 § 19-2. Dispensasjonsvedtaket  Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker.

16 Hva kan det søkes dispensasjon fra  Plan- og bygningslovens bestemmelser, ikke saksbehandlingsreglene  Teknisk forskrift – ikke målereglene  Arealplaner og bestemmelsene til disse  Det kan ikke dispenseres fra andre lovverk  Eksempler:  Formål – for eksempel påbygg hytte i område regulert eller avsatt til bolig.  Utnyttelsesgrad (BYA) – det er ikke anledning til å søke i fra parkeringsbestemmelsene da disse ikke er vedtatt i hht Plan og bygningsloven.  Høydebestemmelser i plan eller lov – det er ikke anledning til å søke dispensasjon fra beregningsmåte.  Tak-form  Plassering – mot vei eller nabogrense. Ved bygging nærmere nabo enn 4 m vil nabosamtykke i de fleste saker være tilstrekkelig.  Byggetiltak innenfor byggeforbudssone til sjø og vassdrag  Byggetiltak innenfor markagrensa

17 Kontroll og tilsyn  Kommunen kan kreve:  Uavhengig kontroll, pbl kapittel 24  Tilsyn, pbl kapittel 25

18 Veiledning


Laste ned ppt "Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 20.3.2012.  Går du med byggeplaner til sommeren? Vi inviterer til et enkelt ”søkerkurs” på ca 2,5 timer 20. mars og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google