Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvarlig søkers oppgaver og funksjon Byggesaksseminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvarlig søkers oppgaver og funksjon Byggesaksseminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvarlig søkers oppgaver og funksjon Byggesaksseminar
Tromsø 5. nov 2009 Frank Bjørkum, rådgiver tilsyn

2 Plan- og bygningsloven § 93 b
Søknad for ethvert tiltak etter § 93 skal forestås av en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen.

3 Plan- og bygningsloven § 93 b
Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvorledes alle relevante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov skal oppfylles, hvis ikke annet fremkommer uttrykkelig i søknaden.

4 Plan- og bygningsloven § 93 b
Nr 2: Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden.

5 Saksbehandlingsforskriften § 29
Kontrollplan 1. Ansvarlig søker skal påse at kontrollplan blir utarbeidet etter denne bestemmelse og at de ansvarlige kontrollforetakene til enhver tid er kjent med gjeldende kontrollplan for tiltaket.

6 Saksbehandlingsforskriften § 29
3. Kontrollplanen for viktige og kritiske kontrollområder skal i nødvendig grad vise oppfyllelse av krav om helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet eller andre vesentlige forhold gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

7 Saksbehandlingsforskriften § 29
4. Kommunen kan i tillatelsen til tiltaket kreve kontrollplan endret eller utvidet. Etter at tillatelse er gitt, kan kommunen ved særskilt vedtak kreve kontrollplan endret.        Ansvarlig søker skal påse at kommunens krav til endringer blir innarbeidet i kontrollplanen og at den blir sendt de ansvarlige kontrollforetakene og kommunen.

8 Plan- og bygningsloven § 94
Nr 1: Søknad om tillatelse etter § 93 skal være skriftlig og gi de opplysninger som er nødvendig for at kommunen kan ta standpunkt til om vilkårene for å gi tillatelse er til stede.

9 Saksbehandlingsforskriften § 19
Opplysninger som skal gis ved søknad og melding Søknad om tillatelse etter pbl § 93 første ledd og § 95b skal inneholde opplysninger som er nevnt nedenfor i bokstavene a - p i den utstrekning de er nødvendige for kommunens behandling.       

10 Saksbehandlingsforskriften § 19
Opplysninger som skal gis ved søknad og melding Ved trinnvis søknadsbehandling må opplysninger som er nevnt i bokstavene n - p, foreligge senest ved søknad om igangsettingstillatelse dersom de ikke foreligger ved søknaden om rammetillatelse.

11 Saksbehandlingsforskriften § 19
Opplysninger som skal gis ved søknad og melding Søknad om dispensasjon etter pbl § 7 og § 88 skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan ta stilling til søknaden. Når det søkes dispensasjon etter pbl § 7, skal søknaden innholde opplysninger om hvilke særlige grunner som påberopes for dispensasjon.

12 Saksbehandlingsforskriften § 19
  Opplysningene ved søknad og melding gjelder: Tiltakshaver Eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket Forhåndskonferanse Forhold til plangrunnlaget Krav til estetikk og arkitektonisk utforming Tiltakets sikkerhet mot naturskade Nabovarsling

13 Saksbehandlingsforskriften § 19
h) Beskrivelse av tiltakets art i) Størrelse og grad av utnytting j) Atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning k) Minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, veimidte, vann- og avløpsledninger l) Tegninger og situasjonsplan m) Forhold til andre myndigheter, jf. pbl § 95

14 Saksbehandlingsforskriften § 19
n) Søknader om ansvarsrett o) Kontrollplaner for prosjektering og utførelse, og kontrollerklæringer for prosjekteringen p) Dispensasjon.

15

16 Plan- og bygningsloven § 94
Nr 2: Når arbeidet etter bestemmelser i lovgivningen er betinget av tillatelse eller samtykke også fra annen myndighet enn kommunen, eller når planer for arbeidet skal legges frem for slik myndighet, skal det opplyses i søknaden om saken har vært lagt frem for slik myndighet. Foreligger avgjerd eller uttalelse fra vedkommende instans, skal denne vedlegges søknaden.

17 Plan- og bygningsloven § 94
Nr 3: Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles hvis ikke disse skriftlig har sagt fra at de ikke har noe å merke til søknaden. I varslet skal gis melding om at mulige merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at varslet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig.

18 Plan- og bygningsloven § 94
Nr 3: Gjenpart av varselbrevene skal sendes kommunen samtidig med at naboer og gjenboere varsles, sammen med en oppgave over vedkommende eiendommer og deres eiere eller festere. Med søknaden skal følge kvittering for at varselbrevene er sendt, eventuelle merknader fra naboer eller gjenboere samt en kort redegjørelse fra ansvarlig søker eller tiltakshaver for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme disse.

19 Plan- og bygningsloven § 94
Nr 3: Kommunen kan frita søkeren for å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt i foregående ledd, skal varsles.

20 Plan- og bygningsloven § 94
Nr 3: Ved delt søknad skal det bare sendes nabovarsel for søknad som omfatter tiltak som nevnt i § 93 så langt det gjelder deling, tiltakets ytre rammer eller den virksomhet som skal drives, samt endringer i disse forhold.

21 Plan- og bygningsloven § 94
Nr 3: Gjelder søknaden arbeid som nevnt i § 93 første ledd bokstav d, skal søkeren varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen, og erklæring om at dette er gjort, skal følge saken.

22 Saksbehandlingsforskriften § 16
3. Innholdet i nabovarsel. Dispensasjon        Nabovarsel skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at naboer eller gjenboere kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Varsel skal inneholde de opplysninger om tiltaket som skal gis i søknad eller melding etter denne forskrift § 19. Når tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel inneholde opplysninger om tidligere bruk.

23

24 Krav til ansvarlig søker
Utdanning – Godkjenningsforskriften § 10 Tilt. klasse 1 og 2: Mesterbrev – teknisk fagskole Tilt. klasse 3: Sivilingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende I tillegg kommer krav til praksis/erfaring etter § 11, samt krav til relevant utdanning for faglig ledelse

25 Krav til ansvarlig søker
Generelle systemkrav – Godkjenningsforskriften § 6 Organisasjonsplan som viser ansvars- og oppgavefordeling, prosjektorganisering og leders kvalifikasjoner Identifikasjon av krav i lov og forskrift Avvikshåndtering Dokumentstyring

26 Krav til ansvarlig søker
Tilleggskrav til ansvarlig søkers system – Godkjenningsforskriften § 8 Samordning av oppgaver innen prosjektering og tilrettelegging for prosjekteringskontroll Sikre at søknad inneholder alle opplysninger Samordning av oppgaver innen utførelse og tilrettelegging for kontroll av utførelse Sikre at krav i prosjekteringen ivaretas under utførelsen

27 Fra hvilket tidspunkt gjelder ansvarsretten
Saksbehandlingsforskriften § 22 Godkjenning av ansvarsrett for ansvarlig søker skal behandles før rammetillatelsen

28 Fra hvilket tidspunkt gjelder ansvarsretten
Saksbehandlingsforskriften § 22 Godkjenning av ansvarsrett for ansvarlig søker skal behandles før rammetillatelsen Ansvaret for at søknaden oppfyller de lovbestemte kravene, gjelder fra ansvarlig søker sender inn søknaden

29 Fra hvilket tidspunkt gjelder ansvarsretten
Saksbehandlingsforskriften § 22 Godkjenning av ansvarsrett for ansvarlig søker skal behandles før rammetillatelsen Ansvaret for at søknaden oppfyller de lovbestemte kravene, gjelder fra ansvarlig søker sender inn søknaden Ufullstendige/mangelfulle søknader er ansvarlig søkers ansvar selv om ansvarsrett ikke er tildelt

30 Hvor lenge gjelder ansvarsretten
Gjennom hele byggeprosessen frem til ferdigattest er gitt Godkjenningsforskriften § 8: Samordne kontroll av prosjektering og utførelse gjennom hele byggeprosessen Saksbehandlingsforskriften § 33: Ta i mot kontrollerklæringer for prosjektering og utførelse

31 Hvor lenge gjelder ansvarsretten
Saksbehandlingsforskriften § 34: Kreve ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Identifisere gjenstående arbeid ved midlertidig brukstillatelse Angi tidspunkt for sluttføring Underrette kommunen om tiltakets plassering slik det er utført

32 Ansvarlig søkers ansvar for ulovligheter
Ikke ansvar for ulovlige forhold eller ulovlig arbeid som han/hun ikke er kjent med Må anses å ha en viss plikt til å undersøke forhold som det skal gis opplysning om i søknad om tillatelse og i anmodning om brukstillatelse Må melde fra i søknaden dersom det søkes om godkjenning av ulovlig utført tiltak – må undersøkes på stedet

33 Ansvarlig søkers ansvar for ulovligheter
Må håndtere og melde fra ved kunnskap om Ulovlig igangsetting Manglende ansvarsrett Ikke utført kontroll Fravik fra tillatelsen/vilkår i tillatelsen Bruk uten brukstillatelse/ferdigattest

34 Tilsyn under saksbehandlingen
Ved mangelfull søknad sendes tilsynsrapport med avviksmelding til ansvarlig søker Skriftlig tilbakemelding innen 2 uker med foretakets rapport om avvikshåndteringen Ved gjentatte avvik gis advarsel om at det ikke ansvarsrett som ansvarlig søker ved neste avvik

35 Gebyr ved tilsyn Gebyr etter medgått for tilsyn som følge av brudd på plan- og bygningslovgivningen Faktureres tiltakshaver, med mindre det er klart at ansvarlig foretak kan holdes ansvarlig Ved ufullstendig/mangelfull søknad, 2 x timesatsen, for tiden kr 1680

36 Gebyr ved tilsyn Dersom det sendes søknad om mindre tiltak eller enkle tiltak uten at vilkårene er oppfylt, 3 x timesatsen, kr 2520 Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest uten at vilkårene er oppfylt Ved anmodning om ferdigattest mer enn 3 år etter at tiltaket er tatt i bruk


Laste ned ppt "Ansvarlig søkers oppgaver og funksjon Byggesaksseminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google