Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles tilsyn på særskilte brannobjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles tilsyn på særskilte brannobjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles tilsyn på særskilte brannobjekt
Storbykonferanse i tilsyn, Tromsø 14. og 15 juni 2010 Felles tilsyn på særskilte brannobjekt

2 Rammebetingelser Hvorfor har Trondheim kommune valgt stedlig tilsyn med særskilte brannobjekt? Hendelse Politiske føringer: ”Byen må reddes fra storbranner”. Hvordan kan man forebygge? Kritikk fra allmennheten og granskningsutvalg Intet samarbeide mellom BS og TBRT Ingen erfaringsoverføring verken frem eller tilbake Kommunen må bli tøffere

3 Rammebetingelser Hvorfor har Trondheim kommune valgt stedlig tilsyn….forts. Administrativ ledelse ønsker fokus på selve byggeriet på grunn av byggefeilene Har foretakene gjort arbeidet som beskrevet i søknad om tillatelse? Hvordan er ansvarsrettene ivaretatt? Ønsker ikke å undergrave ansvarsrettssystemet Øke kompetansen på tilsynsmedarbeidere - være tilstede på byggeplass - synlig

4 Rammebetingelser, forts.
Hvorfor har Trondheim kommune valgt stedlig tilsyn…forts. Administrative valg Finne tilsynsform som gir størst effekt når ressurser er begrenset Saksbehandling skal skilles fra tilsyn Saksbehandler skal få være med på tilsyn Samarbeide BS –TBRT IKS Erfaringsoverføring til bruksfasen Vise-versa Tett trehusbebyggelse – vernet og fredede bygn.

5 Oppstart felles stedlig tilsyn
BS (tilsynet) møter TBRT IKS Formelle møter Uformelle møter Avklaring av roller pbl - brannlovgivningen Utarbeidelse av prosedyrer for tilsyn Pilotprosjekt – NOVA KINO Gode verktøy som ikke er byråkratisk Prosesser: fra ”Varsel om tilsyn” til ”Ferdigattest” Tilsynsrapporter

6 Prosess – søknad til ferdigattest
Forhåndskonferanse Avsnitt fra referat: saksbehandler Særskilt brannobjekt Avklares med brannvesenet. Tilsyn etter plan- og bygningsloven må påregnes før ferdigattest gis.

7 Prosess.. Søknad om tillatelse til tiltak
Vedtak, saksbehandler Rammetillatelse Igangsettingstillatelser Endringstillatelser Anmodning om midlertidig brukstillatelse Vedtak eller vent? saksbehandler Saken overføres til tilsynet

8

9

10 Prosess.. Formøte med TBRT, tilsynet
Gjennomgang av prosjekteringsforutsetninger Brannkonsept Anser kommunen at prosjektering og kontroll er dokumentert tilfredsstillende Husk: Vi skal stille spørsmål, ikke gi løsninger og svar Branntegninger Samsvarer tegninger med forutsetninger i brannkonseptet Gjennomgang og forberedelse til selve befaringen

11 Prosess.. Stedlig tilsyn Formøte
La ansvarlig prosjekterende og kontrollerende beskrive hvordan oppgaven er løst i forhold til krav i TEK. Tilsynet stiller spørsmål TBRT har mulighet til å supplere spørsmålene så lenge som de er rettet mot krav i TEK innenfor rammen av plan- og bygningsloven. Det skal ikke stilles spørsmål relatert til spesifikke krav etter brannlovgivningen. Men, FDV dokumentasjonen skal være på plass ved mbt, så det er naturlig at brannmester retter en del spørsmål til verneleder på bygget.

12 Prosess.. Befaring Vi tar runden på bygget
Er det bygd som foretakene nettopp redegjorde for? Avdekkes mangler, avvik etc? Kontroll av sjekklister? Hvordan dokumenterer KUT kontroll?

13 Prosess.. Avslutning av tilsyn, tilsynet
Kan kommunen gi midlertidig brukstillatelse etter pbl §99 nr. 2? Tilsynsrapport skrives på stedet og ansvarlig søker mottar kopi umiddelbart, - hvis det ikke er anmerkninger.

14 Eksempel på stedlig tilsyn med brukbarhet og brann på SPA – avdeling ved Britannia Hotell

15 Eksempel Forberedelse til tilsyn, gjennomgang av tiltaket mht brukbarhet

16 Eksempel Forberedelse til tilsyn, gjennomgang av tiltaket mht brann

17 Eksempel Tilsynsrapport, utdrag

18 Eksempel Forberedelse til tilsyn, gjennomgang av tiltaket mhp brann

19 Prosess -tilsyn Foretakene redegjør for tiltaket etter tilsynets anmerkninger og spørsmål Krav om nye kontrollerklæringer? Kommunen gir mbt Kommunen gir ferdigattest Tilsynet oversender brev til TBRT om at saken er avsluttet og at deres tilsyn etter brannlovgivningen kan begynne.

20 Avslutningsvis TBRT foretar egne tilsyn +++
Melder fra om tiltak som ”skulle vært” omsøkt etter pbl Ulovlighetsoppfølging – juristene - etter hvilke lovverk? Utfordring for TBRT ---- Følger prosessen etter pbl. Hva skjer når TBRT ikke er enige i at dokumentasjonen og sporbarhet er tilfredsstillende ivaretatt? Ikke gå rundt grøten – samarbeidet må pleies godt.

21 For… Det er byggesakskontoret som forvalter plan- og bygningsloven.

22 Hva kommer 1.7.2010? Byggesaksforskriften §15-3 a)
..skal se til at det foreligger tilstrekkelig sluttdokumentasjon for tiltaket, herunder samsvarserklæringer, kontrollerklæringer, oversikt over avvik og at dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold er overlevert til eier. Vi fortsetter som før bare med utvidet dokumentkontroll ved stedlig tilsyn

23 ”Det skal lønne seg å følge loven…”


Laste ned ppt "Felles tilsyn på særskilte brannobjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google