Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSYN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSYN."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSYN

2 SIKRING AV KVALITET I TILTAKET
Saksbehandling Effektiv prosess Kontroll med ytre rammer Kontroll Kontroll med ytre og indre rammer i prosjektering Kontroll med at tekniske løsninger tilfredsstiller fastsatte ytelser Kontroll med utførelse Tilsyn Tilsyn med gitte pålegg Tilsyn med indre (og ytre rammer i tiltaket) Tilsyn med sluttkontroll Tilsyn med at det er gjennomført kvalitetssikring og at denne er dokumentert Tilsyn med at det er gjennomført kontroll og at denne er

3 PBL § TILSYN ◊ Lovens § 25-1 første ledd fastsetter en tilsynsplikt uten å fastsette klare kriterier for omfanget av tilsynet, da dette vil være avhengig av kommunens ressurser og kompetanse. ◊ Omfanget av tilsyn er beskrevet i andre ledd ved at tilsynet skal kunne avdekke regelbrudd. Loven skiller ikke klart mellom tilsyn og oppfølging av ulovligheter, noe som fremkommer av § 25-1 andre ledd hvor det heter at kommunen også har plikt til å følge opp ulovligheter.

4 PBL § 25-2. TILSYNETS INNHOLD
◊ Lovens § 25-2 presiserer i første ledd at kommunen står fritt i å avgjøre tilsynsmetode, omfang og intensitet. ◊ Kommunen kan føre tilsyn med alle tiltak som omfattes av loven både tiltak etter §§ 20-1, 20-2 og 20-3. ◊ Andre ledd angir at tilsynet gjelder byggesaken men at det kan utføres inntil fem år etter at ferdigattest er gitt. ◊ Etter bestemmelsens andre ledd skal kommunen utarbeide tilsynsrapport for hvert tilsyn som er gjennomført. ◊ Bestemmelsens tredje ledd er ny og fastsetter at departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om tilsynets omfang. Kommunens plikter i tilsynet er utdypet i byggesaksforskriften § 15.

5 BYGGESAK § 15-1. STRATEGI FOR TILSYN
◊ § 15-1 i byggesaksforskriften pålegger kommunen å utarbeide en strategiplan for tilsynet, ved å ta stilling til mål, rutiner, organisering, kompetansebehov, ressursbehov, finansiering, prioritering av fagområder, sakstyper m.v.

6 Grunnlag for å utarbeide strategiplan for kommunens tilsyn

7 BYGGESAK § 15-2. TILSYNSRAPPORT
◊ § 15-2 i byggesaksforskriften pålegger kommunen å utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak, samtidig som det gjøres unntak fra krav om tilsynsrapport ved innhenting av supplerende opplysninger og ved enkle tilsyn. ◊ Enkle tilsyn kan være at kommunen bare ønsker å føre tilsyn med at plassering og utforming av tiltaket er i overensstemmelse med tillatelsen uten at det foretas nøyaktig påvisninger i terrenget, eller ”tematilsyn”, der man ønsker å se om særskilte forhold er ivaretatt, til at sikringstiltak er utført mv. ◊ Det kan lages fellesrapport ved flere enkle tilsyn (månedsvis, kvartalvis, årsrapport)

8 BYGGESAK § 15-2. TILSYNSRAPPORT
§ 15-2 Tilsynsrapporter Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Rapporten skal, i den grad det er relevant, gi opplysninger om a) faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket b) foretak og ansvar i byggesaken c) observasjoner under tilsynet d) bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt e) fremlagt dokumentasjon f) kommunens vurdering av forholdet g) sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen h) frist for lukking av avvik. Rapporten sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i byggesaken. Dersom tilsynsrapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett, skal kopi av rapporten sendes til Statens bygningstekniske etat. Tilsynsrapport er ikke nødvendig ved innhenting av supplerende opplysninger i forbindelse med søknadsbehandling. Det kan lages fellesrapport ved flere enkle tilsyn.

9 BYGGESAK § 15-3. TIDSAVGRENSEDE KRAV OM TILSYN
◊ § 15-3 i byggesaksforskriften har bestemmelser om tidsavgrenset tilsyn. Kommunen skal i en periode på 2 år fra ikrafttredelse føre tilsyn med: - at det foreligger tilstrekkelig sluttdokumentasjon for tiltaket, herunder samsvarserklæringer, kontrollerklæringer, oversikt over avvik og at dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold er overlevert til eier - at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges ◊ Kommunen skal ved utløpet av perioden i en ny periode på 2 år prioritere tilsyns med: - at krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket - at krav til energibruk er oppfylt i tiltaket.

10 VERIFIKASJON OG DOKUMENTASJON
Rammer og ytelser Arkitektur Betong Ventilasjon Elektro Trearbeider Betongarbeider Ventilasjon/varme El.installasjoner Forvatning, drift, vedlikehold og utvikling Fastsette rammer Omsette ytelser til løsniger Produksjon i samsvar med dokumenterte løsniger Idefase Utviklingsfase Produksjonsfase FVDU

11 TILSYN MED YTRE RAMMER FASTSATT I PLAN
TILSYN FORPROSJEKT ◊ Formål og bruk ◊ Tiltakets plassering ◊ Tiltakets størrelse, høyde, grad av utnytting ◊ Avstander til annen bebyggelse, nabogrense, tiltak i grunn, luftstrekk ◊ Tiltakets visuelle og arkitektoniske kvalitet ◊ Sikkerhet mot naturpåkjenning ◊ Atkomst og parkering ◊ Avløp og vannforsyning ◊ Universell utforming (byggverk skal være universelt utformet slik at en person kan bo lengst mulig i egen bolig), valg av verifikasjonsmodell ◊ Energi, valg av verifikasjonsmodell ◊ Brann, valg av verifikasjonsmodell

12 TILSYN MED INDRE RAMMER FASTSATT I FORSKRIFT- TILSYN FORPROSJEKT
◊ Universell utforming , energitiltak eller energiramme ◊ Planløsning, krav til planløsning, de enkelte rom og bygningsdeler og komponenter, ◊ Luftkvalitet, luftmengder (ytelser i forskrift m3/hm2) ◊ Lys og utsyn (ytelser i veiledning, dagslysfaktor) ◊ Fukt (ytelser dels i byggeforskrift dels i veiledning, sluk,fall) ◊ Radon (ytelser i byggeforskrift, bq/ m3) ◊ Lydforhold og vibrasjoner (ytelser i NS 8175) ◊ Brann (ytelser i forskrift men hovedsakelig i veiledning, avstand m, brannklasse) ◊ Ytre miljø (ytelser i NS 3059) ◊ Installasjoner og anlegg (ytelser forskrift og veiledning)

13 TIDSAVEGRENSET TILSYN
Tidsavgrenset tilsyn ◊ at det foreligger tilstrekkelig sluttdokumentasjon for tiltaket, herunder samsvarserklæringer kontrollerklæringer, oversikt over avvik og at dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold er overlevert til eier ◊ at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges Tidsbegrenset tilsyn ◊ at krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket ◊ at krav til energibruk er oppfylt i tiltaket.

14 Pbl § 31-7 TILSYN MED EKSISTERENDE BYGGVERK OG AREALER
◊ Plan- og bygningsloven § 31-7 åpner for at kommunen kan føre tilsyn med eksisterende tiltak for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold som kan føre til fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. ◊ Bestemmelsen må sees i sammenheng med bestemmelsen om tilsyn etter kap. 25. ◊ Bestemmelsen forutsetter en indikasjon og kan dermed ikke benyttes som en generell hjemmel for å kunne drive tilsyn rettet mot eksisterende tiltak.


Laste ned ppt "TILSYN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google