Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten -utarbeidelse av pilotprosjekter Torunn Janbu, Helsedirektoratet Samspillkonferansen 2015 Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten -utarbeidelse av pilotprosjekter Torunn Janbu, Helsedirektoratet Samspillkonferansen 2015 Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten -utarbeidelse av pilotprosjekter Torunn Janbu, Helsedirektoratet Samspillkonferansen 2015 Bergen

2 Helsedirektoratets mål for personellområdet «Helsedirektoratet skal bidra til god personell- og kompetanseutvikling i helse- og omsorgssektoren, som sikrer befolkningen tilstrekkelig tilgang på kvalifisert og kompetent personell, og god utnyttelse av personellressursene» Strategi for kompetanse og personell 27.10.20152

3 Hva er «oppgavedeling»? Kartlegging avdekket at det ikke er uten betydning hvilket begrep man velger å bruke. Oppgavedeling innebærer at arbeidsoppgaver som tidligere har vært tilknyttet en særskilt profesjon, også skal kunne utføres av andre yrkesgrupper for bedre utnyttelse av samlet kompetanse og ressurser. Vertikal og horisontal oppgavedeling 27.10.20153

4 WHO 2008 - Task shifting: Global recommendations and guidelines - for raskt å bedre tilgang til helsetjenester - særlig for behandling av HIV. “The recommendations and guidelines identify and define the key elements that must be in place if the approach is to prove safe, efficient, effective, equitable and sustainable. They cover the need for consultation, situation analysis and national endorsement, and for an enabling regulatory framework. They specify the quality assurance mechanisms, including standardized training, supportive supervision, and certification and assessment, that will be important to ensure quality of care. “

5 Nytt?? Bare legen tok blodprøve - Glass-sprøyte legekontor: Strid mellom legespesialister i 1930: Radiologene mente at dersom turberkulose-spesialistene skulle få bruke røntgen, kunne det neste bli at også indremedisinere fikk lov – og ”tilslut blir det intet igjen som ikke er tillatt!”

6 Paramedics i Uganda opplært i Ponseti-metoden for behandling av klumpfot 2008: 28 mill innb., 1500 barn født med klumpfot årlig 20 ortopeder – fleste jobbet med traumer i Kampala

7 Hva er vi enige om 27.10.2015 Tilstrekkelig antall og optimal sammensetning av helsepersonellet er avgjørende for kvalitet og kapasitet og for å sikre fremtidig bærekraft Vi må være handlekraftige og nytenkende med hensyn til dagens og fremtidens ressursknapphet på helsepersonell Vi behøver evne og vilje til omstilling i et samfunn der endringstakten er høy 7

8 Oppgavedeling kan bidra til…. – hensiktsmessig bruk av ressurser – frigjøre tid til mer spesialiserte oppgaver samt fjerne flaskehalser og gi mer effektiv pasientbehandling – kompetanseheving – økt jobbtilfredshet – utvikling av omstillingsdyktig helsepersonell – ….. 27.10.20158

9 Endret oppgavedeling – én av flere løsninger 27.10.20159 …..one method of strengthening and expanding the health workforce to rapidly increase access ….(WHO 2008) …..task shifting should be implemented alongside other strategies that are designed to increase the total numbers of health workers in all cadres” (WHO 2008) Oppgavedeling – én av flere løsninger på ressursbehov og kapasitetsbrist

10 WHO 27.10.201510 WHO sin strategi – OPTIMALISERE – FORUTSE – STYRKE kapasitet – STYRKE datagrunnlaget Norge anses som et foregangsland

11 Historikk Kartlegging av erfaring og utredning av effekt Etablere og lede arbeidsgrupper - utarbeide opplegg for pilotprosjekter Sørge for at pilotprosjekter blir iverksatt 27.10.201511 Oppdrag 2013Oppdrag 2014Oppdrag 2015

12 Hva fant vi - kartlegging av oppgavedeling 2013 27.10.201512 Spørreundersøkelse: 90 av 122 enheter hadde gjennomført oppgavedelingsprosjekter Hvorfor? – Opplevde kapasitetsproblemer – Brukes i kontinuerlig forbedringsarbeid Opplevde effekter: – bedre arbeids-/pasientflyt – kortere ventetider – færre flaskehalser – frigjort tid / hensiktsmessig bruk av spesialisert kompetanse – økt jobbtilfredshet – økt pasienttilfredshet – bedre kvalitet

13 Hva fant vi - kartlegging av oppgavedeling 2013 27.10.201513 Tiltakene er forberedte og planlagte Opplevd motstand mot endringer Stort sett opplevd effekt - ikke dokumentert eller systematisk evaluert Erfaring fra Danmark: Hvorfor vil de oppgavedeling? «Vi vil have, at opgaverne bliver placered der, hvor de bliver løst bedst – både i forhold til kvalitet, ressourcer og hensyn til organiseringen. Opgaveglidning er med til at sikre, at medarbejdernes kompetencer og ressourcer bruges bedst mulig til fordel for patienterne.» (Danske Regioner)

14 Forutsetninger for å få til oppgavedeling (kommentarer fra kartleggingen) 27.10.201514 Samhandlingskompetanse – også i utdanningene Man må ha den/de «rette» personen(e) Systemet rundt må være tilrettelagt (prosedyrer etc.) Eierskap Endringsvilje

15 Oppdrag 2014 27.10.201515 Forberede iverksettelse av pilotprosjekt på følgende områder: o Bemanningssituasjonen på operasjonsstuer o Oppgavedeling mellom radiografer og radiologer o Oppgavedeling mellom patologassistenter og patologer o Oppgavedeling mellom sykepleiere og leger i forbindelse med skopiundersøkelser Etablere og lede fire arbeidsgrupper med representativ deltakelse. Arbeidsgruppene skal utarbeide opplegg for iverksetting av pilotprosjekter på områdene nevnt over. Det er viktig at pilotprosjektene bidrar til å gi gode svar på hvilken effekt oppgavedeling har, og det skal derfor legges til rette for forskning og evaluering.

16 Sjekkliste for evaluering 27.10.201516 Kunnskapssenteret utarbeidet verktøy: Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenesten Generell metodikk – kan benyttes ved evaluering av alle typer endringsprosjekter Gir godt grunnlag for evaluering og forskning på effekt av tiltak Kvalitetskontroll av protokollenes første- utkast (Kunnskapssenteret)

17 Sjekklistens ulike faser 27.10.201517 Forberede, organisere og forankre forbedringsarbeidet Planlegge tiltaket for forbedret eller endret praksis: Utføre / iverksette ny praksis Kontrollere og evaluere om målene om forbedring eller effekt er nådd Standardisere og videreføre ny praksis Identifisere problemet og formulere problemstilling Beskrive tiltaket Valg av studiedesign Valg av hva som skal måles, (utfall) Beskrive databehandlings- og analysemetode Informasjons- håndtering Nødvendig opplæring før oppstart Tydelig ansvarsfordeling Tids- og aktivitetsplan Infrastruktur Oppfølging fra ledelse

18 Hovedpunktene i sjekklisten Planlegg evalueringen av tiltaket før implementeringen av det Noe av det viktigste for en evaluering er en presis problemstilling og å velge det best egnede designet for å besvare problemstillingen For å undersøke om et tiltak er bedre enn et annet tiltak bør det gjennomføres et randomisert kontrollert forsøk. Hvis målsettingen er å undersøke om et tiltak er like godt eller ikke underlegent et annet tiltak, bør man benytte et randomisert kontrollert forsøk som kan påvise eventuell ekvivalens eller ikke-underlegenhet Hvis randomisering ikke lar seg gjennomføre er avbrutt tidsserieanalyse antagelig det beste alternativet for å undersøke effekten av et tiltak, men det forutsetter at en har gode tidsseriedata både før og etter intervensjonen. Når verken randomisering eller tidsserie er mulig, vil en måtte sammenligne enheter, for eksempel sykehus, der en har valgt å innføre det nye tiltaket, med enheter som ikke har valgt det. Det er mange feilkilder ved en slik tilnærming, men hvis virkningene av tiltaket er betydelige, kan også denne metoden være god nok Sørg for tilstrekkelig statistisk og metodologisk kompetanse til å kunne beregne nødvendig utvalgsstørrelse slik at studien har tilstrekkelig statistisk styrke til å påvise relevante forskjeller og til å kvalitetssikre forsøksprotokollen Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 27.10.201518

19 Vurderinger og konklusjon – oppdrag 2014 27.10.201519 Identifiserte ulike barrierer i prosessen o Interessemotsetninger mellom profesjonene o Ressursbehov for gjennomføring o Konsekvenser for leger i spesialisering? o Pasientsikkerhet og kvalitet o Etiske utfordringer Fagområdene er svært forskjellige – utfordringer, omfang og varighet

20 Oppdrag 2015 – oppfølging av opplegg for pilotprosjekter 27.10.201520 Helsedirektoratet skal sørge for at pilotprosjektene blir ferdigstilt og iverksettes Pilotprosjekt om skopier foreslås koblet til pågående tarmscreeningprosjekt i Helse Sør- Øst

21 Status pr. september 2015 Oppgavedeling mellom radiografer og radiologer: Helse Nord Endelig protokoll: 01.12.15 Oppstart pilotprosjekt: 01.02.16 Rapport: høsten 2016 Oppgavedeling mellom patolog-assistenter og patologer Helse Midt-Norge Endelig protokoll: 20.08.15 Oppstart pilotprosjekt: 01.09.15 Rapport: 15. juni 2016 Bemanningssituasjonen på operasjonsstuer Helse Sør-Øst Endelig protokoll: 01.11.15 Oppstart pilotprosjekt: Utsatt Rapport: Utsatt Oppgavedeling mellom sykepleiere og leger i forbindelse med skopi-undersøkelser Helse Vest/ Helse Sør-Øst/CRC-screening-prosjekt Endelig protokoll: september 2015 Oppstart pilotprosjekt: Ikke avklart Rapport: Ikke avklart 27.10.201521

22 Evaluering – et ledd i kontinuerlig forbedring 27.10.201522 Helsepersonelloven er tilnærmet profesjonsnøytral Helsepersonell har ansvar for at forsvarlighet og pasientsikkerhet er ivaretatt – HPL §4: Forsvarlighet – HPL §5: Bruk av medhjelpere Helsepersonell er forpliktet til å sørge for at oppgavene løses mest mulig hensiktsmessig og ressursbesparende – HPL §6: Ressursbruk Personalressurser er mangelvare Endringsprosesser er ressurskrevende Evaluering kan gi svar på – om endringen har hatt ønsket effekt, d.v.s. om målet er nådd – avdekke utilsiktede konsekvenser – om pasientsikkerhet og kvalitet er ivaretatt – øke tillit, respekt og trygghet mellom personellgrupper – bidra til optimal ressursbruk – om vi gjør de riktige tingene

23 Takk for oppmerksomheten! 27.10.201523 Kunnskapssenteret: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/sjekkliste-for-utarbeiding-av-protokoll-for-implementering-og- evaluering-av-tiltak-i-helsetjenesten Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppgavedeling-i-spesialisthelsetjenesten-utarbeidelse-av-opplegg-for- pilotprosjekter


Laste ned ppt "Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten -utarbeidelse av pilotprosjekter Torunn Janbu, Helsedirektoratet Samspillkonferansen 2015 Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google