Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Røyken alene? Eller sammen med en eller flere nabokommuner? Kommunereformen - folkemøter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Røyken alene? Eller sammen med en eller flere nabokommuner? Kommunereformen - folkemøter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Røyken alene? Eller sammen med en eller flere nabokommuner? Kommunereformen - folkemøter

2 Hvorfor kommunereform? Regjeringen vil flytte mer oppgaver, makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kan få nye oppgaver som tannhelse, psykiatri og barnevern. Målene med kommunereformen er: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

3 Kommunens oppdrag Stortinget har pålagt alle kommuner en utredningsplikt. De skal formelt ta stilling til spørsmålet om kommunestruktur innen 30.juni 2016. Folke- møter april 2016 Innbygger under- søkelse uke 15-17 2016 Vedtak kommune styret 16. juni Stortinget vedtak 2017 Sammen- slåing 2020

4 Alternativene Røyken kommune utreder fire alternativer: Røyken, alene som i dag Røyken og Hurum Røyken, Asker og Hurum Røyken, Asker, Bærum og Hurum

5 Kunnskapsgrunnlaget 19.juni 2015: Innbyggerundersøkelse. Trønderlag forskning og utvikling. 5.september 2015: «Konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur». Agenda Kaupang. Februar 2016 temanotater: Lokal identitet og demokrati Areal, transport og miljø Næringsliv og næringsutvikling Nye oppgaver og forholdet til stat og folkevalgt region Samfunnsmessige vurderinger Virksomhetsøkonomiske konsekvenser Uke 15-17 2016: Ny innbyggerundersøkelse om alternativene. 4. mai 2016: Ny rapport om Asker, Røyken og Hurum.

6 Milepæler frem til 30.juni DatoBehandlingFormål 31.mars – 1.aprilSeminar med formannskapene Kunnskap 4.maiOffentliggjøring resultater innbyggerundersøkelsen Kunnskap 4.maiOffentliggjøring av resultater fra rapport Asker, Røyken og Hurum Kunnskap 19.maiFormannskapsmøte – legges på høring Alternativ(er) og avtale 16.juniFormannskapsmøte – behandling og innstilling Alternativ(er) og avtale 16.juniKommunestyre – endelig behandling Alternativ(er) og avtale

7 Sammenslåing - hvordan ser det ut i Norge og lokalt Rundt 270 av landets 428 kommuner har enten søkt om sammenslåing, inngått avtale, forhandler eller har vedtatt å forhandle. (Kommunal Rapport) Lier: Vedtatt at de står alene. Åpner opp for eventuelt Drammen/fjordbykommune. Drammen og Svelvik: Har inngått intensjonsavtale, ønsker fjordkommune. Eiker-kommunene: Sonderer Sammenslåing.

8 NØKKELTALL / INNBYGGERTALL / DEMOGRAFI KommuneRøykenAskerBærumHurum Areal113130,96216,71260,71 Innbyggere21038595711206859365 Brutto budsjett 1.05 MNKR3.07 MNKR6.3 MNKR0,46 MNKR Kommune- styre repr. 27475129 Antall innbyggere bak hver politiker 77912672366323

9 Økonomi - driftsresultat

10 Økonomi - reserver

11 Økonomi - gjeld

12 Reformstøtte En sammenslått kommune med Hurum, Røyken, Asker og Bærum vil få 30 millioner kroner i reformstøtte (15 år + 5 år nedtrapping) og 55 millioner kroner i dekning av engangskostnader. En sammenslått kommune med Hurum, Røyken og Asker vil få 30 millioner kroner i reformstøtte (15 år + 5 år nedtrapping) og 40 millioner kroner i dekning av engangskostnader. En sammenslått kommune med Røyken og Hurum vil få 25 millioner kroner i reformstøtte (15 år + 5 år nedtrapping) og 25 millioner kroner i dekning av engangskostnader.

13 Fylkesgrenser - betyr det noe? For Røykens innbyggere som pendler eller reiser mot Asker og Oslo hver dag påvirker grensene forhold som billettpriser og tilbud på buss, tog og båt. Det påvirker kommunens mulighet til å påvirke samfunnsmessige forhold rundt areal og samferdselspolitikk. Eksempelvis deltar ikke Røyken i Oslopakke 3 (er med å finansier, men får ikke tilbake). Ungdom får begrensning på utdanningsmulighet (videregående skole). Fylkesgrenser kan bli endret – det pågår også utredning om større fylker / regioner. Regjeringen legger frem regionmelding i disse dager.

14 Mer om innbyggerundersøkelse Starter opp i uke 15 og sluttføres i uke 17. Det skal gjennomføres 800 intervjuer. Innbyggere mellom 16-100 år vil bli ringt opp. Spørsmål som blir stilt: Røyken alene, Røyken + Hurum, Røyken + Asker + Hurum, Røyken + Asker + Bærum + Hurum, Vet ikke Svar/rapport vil foreligge i begynnelsen av mai. Svarene fra undersøkelsen vil være rådgivende for politikerne i Røyken.

15 Slik svarte innbyggerne våren 2015

16 Kommunestørrelse – betyr det noe? Røyken alene vil kunne levere gode tjenester og ta ansvar for nye tjenester. Er en vekstkommune. Kan få utfordringer på areal og samferdsel, noe mindre fagmiljøer og litt sårbar økonomisk. Røyken sammen med Hurum – blir en robust kommune med over 30.000 innbyggere. Får litt større fagmiljøer, kan få utfordringer på areal og samferdsel og noe mindre økonomisk handlingsrom. Røyken sammen med Hurum og Asker (90.000 innbyggere) blir blant landets ti største kommuner. Får store kompetente fagmiljøer, sterkere økonomi, stor påvirkningsaktør innen areal og samferdsel. Røyken sammen med Asker, Bærum og Hurum (215.000 innbyggere) blir landets tredje største kommune. Betydningsfull kommune med kompetente fagmiljø. For stor?

17 Lokaldemokrati Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil ifølge regjeringen kunne gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov, ifølge regjeringen.

18 Lokaldemokrati - identitet Lokal identitet handler for mange om følelser og tilknytning. For noen betyr tettsted og nærhet mye mens det for andre kan være mer urbane faktorer og storsamfunn som har betydning. Utdanning, jobb og livsfase vil være faktorer som spiller inn på opplevelsen og betydningen av den lokale identiteten. I en større kommune vil det være viktig å legges til rette for nærdemokratiske ordninger, som f.eks. lokaldemokratiutvalg (mandat fra kommunestyre, samarbeid med lag/foreninger o.a, administrasjon og politikk (erfaringer fra Danmark)).

19 Innbyggernes tilhørighet

20 Spørsmål fra salen – si din mening Administrasjonen vil nå svare på spørsmål. Sitter du igjen med spørsmål, ta kontakt med kommunen via e-post: postmottak@rkn.no


Laste ned ppt "Røyken alene? Eller sammen med en eller flere nabokommuner? Kommunereformen - folkemøter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google