Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEREFORMEN Presentasjon for Aurskog-Høland KrF januar 2015 Rådmann Siri Hovde Kilde: distriktssenteret.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEREFORMEN Presentasjon for Aurskog-Høland KrF januar 2015 Rådmann Siri Hovde Kilde: distriktssenteret.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEREFORMEN Presentasjon for Aurskog-Høland KrF januar 2015 Rådmann Siri Hovde Kilde: distriktssenteret.no

2 «Målene for reformen er gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati.» Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

3 Utfordringen i å diskutere hvem når vi ikke vet hva: Rømskog Sørum og Fet Nedre Romerike kommune Eidskog Øst-for-Glomma kommune Nes og Rømskog Nes, Sørum, Fet og Rømskog Trøgstad Romerike kommune Aurskog-Høland Nes, Sørum og Fet Akershus kommune StorOslo kommune

4 Kilde: http://akkuratherog.no/content/akershus-fylkehttp://akkuratherog.no/content/akershus-fylke

5 Rømskogs vedtak: 1. Kommunestyret ønsker en utredning om: a) Rømskog som fortsatt egen kommune med nødvendig interkommunalt samarbeid b) Kommunesammenslåing med grensekommune/Indre Østfold c) Kommunesammenslåing med Aurskog-Høland/Nedre Romerike d) Evt andre løsninger Eidskogs vedtak: 1.Det gjennomføres utredning av fremtidig kommunestruktur i Glåmdals-regionen hvor følgende alternativer utredes: 7 kommuner 5 kommuner (alle kommuner unntatt Åsnes og Våler) 3 kommuner i Glåmdalen Kongsvinger, Grue og Eidskog Sør-Odal og Nord-Odal Våler og Åsnes Dagens kommunestruktur (0-alternativet) I tillegg til alternativene listet opp i innstilling til vedtak ønskes følgende utredet: Eidskog og Aurskog-Høland. Kilde: norgeskart.no

6 . Nes Sørum FetAurskog- Høland Trøgstad Nes: Det foreligger ingen vedtak om geografiske retningsvalg så langt. Sørum: Det foreligger ingen vedtak om geografiske retningsvalg så langt utover at utredningsarbeidet forutsettes gjennomført i samarbeid med andre kommuner på Romerike. (17.12.2014) Fet: Det foreligger ingen vedtak om geografiske retningsvalg så langt utover at utredninger fortrinnsvis skal skje i samarbeid med andre kommuner på Nedre Romerike og i regi av SNR. Trøgstad: Det foreligger ingen vedtak om geografiske retningsvalg så langt.

7 Hvor er vi? Snart 50 år siden sist. Er tiden inne? Kommunene er generalistkommuner: –Pålagt samme oppgaver gjennom lov –Samme finansieringssystem for alle –Lovgiving gir rammer for organisering og styring Lokalt selvstyre versus interkommunalt samarbeid Tilflyttingstruet hovedstadsregion Kilde: amfi.no

8 Dagens kommunestruktur Oslo og Akershus

9 350.000 flere innbyggere i hovedstadsregionen i 2040

10 Akershuskommunene i areal

11 Hvor skal vi? Hvilke nye oppgaver kommer? Kommunens fire roller: - tjenesteyter - myndighetsutøver - samfunnsutvikler - demokratisk arena Ekspertutvalgets ti kriterier, tre anbefalinger og tre modeller Hva krever dette av oss ? Hvem kan slås sammen med hvem? Kilde: peanuts.com

12 Mai 2014: Kommuneproposisjonen med rammer for kommunereformen Høst 2014: Prosessen starter i kommunene. Mars 2015: Stortingsmelding om nye oppgaver. Vedtak før sommeren. Vår 2016: Siste frist for tilbakemeldi ng fra kommunene. Vår 2017: Proposisjon med forslag til ny helhetlig kommunestruktur og samlet lovproposisjon om nye oppgaver. Vedtak før sommeren. Høst 2019: Valg til nye kommunestyre r. 1. januar 2020 Alle sammenslåinger skal ha tredd i kraft.

13 Kommunereformen i Oslo og Akershus Fase 3: Beslutte Vedtak om kommune- sammenslåing Fase 2: Vurdere Faktainnhenting - mulighetsbildet Fase 1: Igangsette Forankre - medvirkning Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

14 Økonomiske virkemidler Engangskostnader etter standardisert modell Reformstøtte Inndelingstilskudd Inntektssystemet Kilde: dinside.no

15 Kommunereformen - et politisk arbeid Prosessen må være politisk styrt. Sørge for god informasjon til formannskap og kommunestyre. Involvere politikerne i planlegging av prosessen. Sikre politisk forankring av kommunale mål med reformen. Skape grunnlag for lokal debatt: - utredninger offentliggjøres fortløpende - debattmøter - bruk av sosiale medier og lokalavisen - spørreundersøkelser blant innbyggerne - rådgivende folkeavstemning Endelig beslutning tas av kommunestyret. Kilde: indre.no, nrk.no

16

17 Prosessen i Aurskog-Høland: Orientering i formannskapet 13. oktober 2014 Kommunereform - oppstartsak i kommunestyret 13.11.2014 Kommunereform - rammer og prosess til kommunestyret 23.2.2015 Naboprat med andre kommuner våren 2015 Rapport om samfunnsmessige utfordringer fram mot 2050 april/mai 2015 Rapport om kommunens oppgaveportefølje august 2015 Sluttrapport om alternativene til framtidig kommunestruktur desember 2015 Innbyggerhøring januar-mars 2016 Endelig vedtak i kommunestyret før sommeren 2016

18 Innbyggerhøring Åpent folkemøte med gruppearbeid – samfunnsmessige utfordringer Fulldistribusjon informasjonsbrosjyre Rapport om alternativer til framtidig kommunestruktur - høring - folkemøter - politikerbenk Egen høring av barn og unge

19 Viktig å huske: Utredningsplikt Politisk styrt prosess Aktiv dialog med innbyggerne Alle endringer trer i kraft senest 1. januar 2020 Kilde: touchofart.no Aktuelle nettsider: www.nykommune.no www.kommunereform.no http://fylkesmannen.no/Oslo-og- Akershus/Kommunal- styring/Kommunereformen/


Laste ned ppt "KOMMUNEREFORMEN Presentasjon for Aurskog-Høland KrF januar 2015 Rådmann Siri Hovde Kilde: distriktssenteret.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google