Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UDIR-prosjektet: Utvikling av barnehagen som lærande organisasjon og arena for kompetanseheving for tilsette og studentar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UDIR-prosjektet: Utvikling av barnehagen som lærande organisasjon og arena for kompetanseheving for tilsette og studentar."— Utskrift av presentasjonen:

1 UDIR-prosjektet: Utvikling av barnehagen som lærande organisasjon og arena for kompetanseheving for tilsette og studentar

2 Udir prosjekt – kva skjer? Nye tiltak Går inn i eksisterande tiltak Nye tiltak vert skapt

3 Samarbeid på fylkesnivå Høgskulen i Sogn og Fjordane har ein lang tradisjon med samarbeid med barnehagane, eigarane og leiinga i barnehagane  Forum for barnehage- og skuleutvikling. Dette er eit formalisert samarbeid mellom dei skule- og barnehagefagleg ansvarlege i dei fire regionane i fylket, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, representant frå rådmannsutvalet, Utdanningsforbundet, Skuleleiarforbundet, KS og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

4 Samarbeid på fylkesnivå  Høgskulen drøfta pilotsøknaden med dei ovanemnde. Alle partane såg nytten av eit slikt prosjekt og ville vere både støttespelarar og pådrivarar. Høgskulen fekk oversendt kommunane/ regionane sine søknader om kompetansemidlar frå Fylkesmannen. Desse danna eit godt grunnlag når vi skulle gå inn i samarbeidet i kommunane/ regionane.

5 Leiestjerna for lærande organisasjonar Den raude sirkelen indikerer hovudsatsingsområde for å byggje barnehagane som lærande organisasjonar.

6 Fagnettverk som utviklingsverktøy Fagområde barnehageAnsvar kommune Etikk, religion og filosofi, 25 deltakarar Luster Bjørg Tvetene Sæter/Anne Grethe Sønsthagen Kunnskapsgr.leiar og faglærar i SRLE Natur, miljø og teknikk, 25 deltakararBalestrand. Jostein Sanderud – faglærar NHR Kommunikasjon, språk og tekst, 25- deltakarar Leikanger – Lillian Pedersen - Kunnskapsgruppeleiar BULL Nærmijø og samfunn, 25 deltakarar Sogndal – Sigrid Bøyum – Kunnskapsgruppeleiar LSU (og lærar SRLE) Kropp, rørsle og helse, 25 deltakararÅrdal – Kjersti Johannessen - Kunnskapsgruppeleiar NHR Kunst, kultur og kreativitet, 25 deltakarar Vik – Berit Slåttum - lærar KKK Tal, rom og form, 25 deltakarar 25 deltakarar Lærdal/Aurland – Tom Rune Kongelf/Solbjørg Urnes Johnson - Kunnskapsgruppeleiar og faglærar STM Styrarnettverk, alle styrarane i Indre Sogn Indre Sogn region – Hege Fimreite/Merete Nornes – Leiar for bachelor og lærar i LSU

7 Fagnettverka – ei unik mulegheit for HiSF  Sogn regionråd har ein god struktur og ei god organisering for kompetanseheving og fagleg utvikling for barnehagesektoren  Den nye barnehagelærarutdanninga skal vere nær kopla mot barnehagekvardagen  Fagnettverka ligg nær opp til kunnskapsområda som HiSF skal utvikla  Instituttleiar for barnehagelærarutdanninga såg og på samarbeidet med Sogn regionråd som ei mulegheit for ein «VINN VINN»- situasjon

8 Styrarnettverk Styrarar i barnehagar i 7 kommunar er samla på 3 – 4 årlege nettverkssamlingar. Fagtilsette ved Høgskulen deltek aktivt i styrarnettverket; 3 - 4 årlege samlingar med fokus på fag og kvalitetsutvikling Springbrett til samarbeid mellom Høgskule og barnehage. FOU arbeid, deltaking på kvarandre sine arenaer mm

9 Visjonen i Sogn: Alle er med  Fagtilsette i dei nye kunnskapsområda i barnehagelærarutdanninga er direkte kopla mot fagnettverka og deltek på dei lokale fagsamlingane som likeverdige partar i nettverket.  Studentane på Høgskulen. Den koplinga vi planlegg å gjere no, er at vi fordelar studentane i 3. klasse på barnehagelærarlinja på dei respektive nettverka. Då blir 3 – 5 studentar med på kvart nettverk i regionen. Fokus for studentane vil vera leiing og kompetanseutvikling i barnehagen..

10 «Alle er med» For 3. klasse studentane kan deltaking i fagnettverk bidra til:  konkretisere fagleg innhald – fagområda i barnehagen  å få kunnskap om arbeidsmetodikk for å bli ein lærande organisasjon.  Kunnskap om korleis drive kompetanseutvikling i barnehagen  Nettverka vil også føre studentane inn i spennande nettverk av dyktige, engasjerte og erfarne tilsette frå barnehagane.

11 Sunnfjord og Hafs- regionane I samarbeid med regionleiarane i Sunnfjord og Hafs vart me einige om at satsinga der skulle iverksetjast frå 2014/ 2015 Utvikling av ei ny utdanning: PUB 2 og KOMPASS (Kompass: studiepoeng for dei som har studiekompetanse, etterutdanning for dei andre) Målgruppe: Heile arbeidsplassen Undervisning: Fysiske samlingar, nettundervisning og rettleiing på arbeidsplassen Leiing i framtidas barnehage. 35 barnehagestyrarar har i juni 2013 gjennomført 30 studiepoeng i «leiing i framtida barnehage». For Høgskulen og kommunane i Sunnfjord og HAFS er det her ein utruleg viktig kompetanse som vi vil prøve å nytte for å heve kompetansen for dei tilsette i alle desse barnehagane.

12 Høgskulepraksisbarnehage: Kriterium  Utviklingsorienterte barnehagar, plukka ut frå dei faste praksisbarnehagane  Praksislærarar må ha 15 stp eller aller helst 30 stp rettleiing  Svært stor søknad på både 15 stp haust 2014 og påbygging 15 stp vår 2015. Vidare satsing haust 2015 og vår 2016  Barnehagen må delta i høgskulen sine FOU-prosjekt og vere aktive utviklarar i høve til praksis-organisering og innhald for studentane ved Høgskulen  Høgskulepraksisbarnehagane skal spegle fylket sitt mangfald når det gjeld ulike barnehagar og det er eit mål å ha Høgskulepraksisbarnehagar i fleire av regionane

13 Samarbeid, fou-arbeid mm  Dei høgskuletilsette gjennomfører FOU arbeid i barnehage  Døme: fou-arbeid knytt til temaet rettleiing  Høgskulen nyttar barnehagetilsette i undervising i høve ulike fagområde og tema  Kjennskap og erfaringar om praksisfeltet og om Høgskulen kan påverke arbeidsmåtar på begge arenaer

14 Samarbeid Høgskulebarnehage - 3 BLU  Barnehagen får undervisningsplanen til 3BLU. Pedagogiske leiarar får tilbod om å delta på delar av undervisning/temadagar.  Styrar deltek i undervisning tre dagar i løpet av våren, på følgjande tema: Eksterne samarbeidspartnarar, konfliktløysing og samarbeid med foreldre. I tillegg vert det gitt i oppgåve til studentane å orientere seg på studentbarnehagen sine heimesider med tanke på kva dei finn av leiingsoppgåver her.  Barnehagen melder frå om behov når det gjeld innlegg på personal- eller foreldremøter frå fagpersonar v/HiSF  HiSF orienterer studentar om aktivitetar i barnehagen som kan vere retta mot emne i fordjuping og prosjekt.  Både studentar og tilsette er hjarteleg velkomne til å delta på barnehagen sine møter. Faglærar har fått plan.  Langs med går FOU prosjekt om rettleiing som studentbarnehagen er del av.

15 Samarbeid Høgskulebarnehage og 1 BLU  Hospitering av faglærarar (vinter-vår 2015)  Deltek på praksisoppsummering  Danse førestelling for barna (vinter-vår 2015)  Aktivitetsdag i parken ved barnehagen (vår 2015)  Styrar held føredrag for nye 1 BLU studentar om å være barnehagelærar og leiar(haust 2015)  Praksisoppgåver (haust 2015 )

16 HiSF sitt bidrag til faste praksisbarnehagar:  Praksisbarnehagen er saman med studentane i undervisingstimar på HiSF  Faglærarar på HiSF stiller seg til disposisjon for deltaking på personal/foreldremøter mm.  Praksisbarnehagen vert nytta i HiSF sitt FOU – arbeid  Praksisbarnehagen deltek i studentar sine bachlor - og prosjektarbeid  Praksisbarnehagen kan nytte kompetansen til HiSF sitt bibliotek  Praksisbarnehagen kan bruke/låne rom og utstyr av HiSF  Anna samarbeid mellom praksisbarnehagen og HiSF etter avtale


Laste ned ppt "UDIR-prosjektet: Utvikling av barnehagen som lærande organisasjon og arena for kompetanseheving for tilsette og studentar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google