Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Vibeke Opheim Prosjektleder NIFU Presentasjon av prosjektet juni 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Vibeke Opheim Prosjektleder NIFU Presentasjon av prosjektet juni 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Vibeke Opheim Prosjektleder NIFU Presentasjon av prosjektet juni 2016

2 Agenda 1+1: Prosjektledelse og forskergruppe Informasjon om prosjektet –Bakgrunn, innhold, mål med prosjektet –Utvalg av skoler: Forsøksskoler og sammenligningsskoler –Klassetrinn per skoleår Årlige datainnsamlinger ved alle deltakerskoler Håndbok for 1+1 prosjektet Resultater og oppsummering 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

3 Forskergruppen Prosjektleder: Vibeke Opheim, NIFU Prosjektledelse: Hans Bonesrønning, SØF Pål Schøne, ISF Prosjektmedarbeidere, NIFU: –Kari Vea Salvanes –Astrid Sandsør –Jørgen Sjaastad –Idunn Seland Prosjektmedarbeidere, SØF: –Jon Marius Vaag Iversen –Ole Henning Nyhus Prosjektmedarbeidere, ISF: –Henning Finseraas –Ines Hardoy Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet Colin Green, Lancaster University 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

4 1+1 prosjektet: Hva er det? Målgruppe: Elever på småskoletrinnet Hvor: Asker, Bærum, Bodø, Drammen, Sandefjord, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund Tidsramme: Fire skoleår, fra høsten 2016 til våren 2020 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover Hensikt: Å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer i faget som brukes til å gi elever undervisning i smågrupper.

5 1+1 prosjektet Hvorfor er dette et viktig prosjekt? Gode ferdigheter i matematikk har stor betydning for barn og unges muligheter senere i livet –Matematikk som både et nyttefag og et dannelsesfag –Matematisk kunnskap er nødvendig for å kunne fungere i et moderne samfunn og delta i demokratiet (KD, 2014). Tidlig innsats viktig for utvikling av elevenes ferdigheter Hvordan øke elevenes læringsutbytte? –Økt lærertetthet: mer tilpasset opplæring –Flere lærere eller færre elever per lærer? –Forskning har vist varierende effekter Hvordan utnytte ressursene best mulig? 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover FerdigheterForståelseAnvendelse

6 1+1 prosjektet Tidligere forskning har vist at for at økt lærtetthet skal være effektivt bør det følges av flere retningslinjer: –Bruk av smågrupper som trekkes ut fra ordinær undervisning («pull-out strategy») –Smågrupper: Alle elever aktive, begge lærere aktive –Smågruppeundervisning over en viss tid, før gruppen endres (4-6 uker) –Tett koordinering med undervisningen i «hovedklassen»: gjennom tett samarbeid mellom hovedlærer og ekstralærer –Tett oppfølging av elevenes faglige utvikling (tilbakemelding til elev) –Aktiv medvirkning fra skoleleder 1+1 prosjektet bygger på disse retningslinjene –Empirisk spørsmål: Gir dette en bedre utnyttelse av ekstra lærerressurser sammenlignet med tolærersystem eller andre ordninger? 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

7 1+1 prosjektet Metodisk fremgangsmåte: Randomisert kontrollert studie Hvor mange skoler: Til sammen 160 skoler tilfeldig fordelt i to grupper: –Forsøksgruppe (80 skoler): Får et ekstra lærerårsverk per skole i fire år –Sammenligningsgruppe (80 skoler): Fortsetter som før Grunnlag for randomiseringen –Tidligere resultater fra nasjonale prøver i regning –Randomisering skjer innenfor hver skolekommune 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

8 1+1 prosjektet 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover Skoleår Kohort 2016/172017/182018/192019/20 Varighet: 2008X (trinn 3)X (trinn 4)  2 år 2009X (trinn 2)X (trinn 3)X (trinn 4)  3 år 2010 X (trinn 4)  1 år 2011 X (trinn 2)X (trinn 3)  2 år Figur 1: Klassetrinn per skoleår (X=deltakende trinn).

9 1+1 prosjektet: Innhenting av samtykke ved alle 160 skoler Innhenting av aktivt samtykke fra foreldre til elever på trinn som inngår i prosjektet (alderskull 2008,09,10,11) –Foreldre må samtykke til at resultater fra prøvene i begynnelsen og slutten av skoleåret kobles sammen. –Foreldre trenger ikke å samtykke til at deres barn deltar i smågruppeundervisning eller kartlegging/prøver. Det er skolen som bestemmer vurderingsformer og organisering av undervisningen. –Skolen samler inn og registrerer samtykke fra foreldrene. Tiltak for å bidra til høy svarprosent –Informasjon om prosjektet, inkludert samtykkeerklæring, gis til hver elev første skoledag etter sommerferien. –Lærer minner om samtykkeerklæring på sms/epost til foreldrene. –Lærer har med kopi av samtykkeerklæring ved foreldresamtale, til foreldre som har mistet eller gått glipp av tidligere informasjon. 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

10 Datainnsamling ved samtlige deltakerskoler og ved forsøksskolene 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

11 1+1 prosjektet: Årlig datainnsamling ved alle 160 skoler Kjernen i prosjektet: Lærer elevene mer matematikk gjennom å delta i smågruppeundervisning? Dette forutsetter: –Et mål på utviklingen i elevenes matematikkferdigheter som er likt for alle 150 skoler som deltar i prosjektet –Det vil si: Vi må måle elevenes matematikkferdigheter ved begynnelsen og ved utgangen av hvert skoleår Kjernen del II: Hvis ja: Hvorfor? Hvis nei: Hvorfor ikke? Vi må vite hva som foregår ved begge grupper av skoler –Idealet: Å være til stede selv –Løsning: Årlig spørreundersøkelse til lærere og skoleleder –Tillegg: Besøk ved enkelte skoler (casestudier) 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

12 1+1 prosjektet: Årlig datainnsamling ved alle 160 skoler Måling av elevenes ferdigheter i regning ved begynnelsen av skoleåret –Enkel prøve i de grunnleggende regnetypene som inngår i læreplanen i matematikk for 1-4 trinn. Prøven er ment som et pedagogisk verktøy som vil gi læreren informasjon om elevenes kompetansenivå. Lærere ved forsøksskolene vil bruke prøven til å trekke ut elever til smågruppeundervisning, og til å følge utviklingen til hver av elevene i løpet av skoleåret. Gjennomføres elektronisk. Måling av elevenes ferdigheter i regning ved utgangen av skoleåret –Enkel prøve i de grunnleggende regnetypene som inngår i læreplanen i matematikk for 1-4 trinn. Vil også inneholde enkelte spørsmål om elevenes læringsmiljø. Gjennomføres elektronisk. –For elever på 4. trinn vil målingen av deres regneferdigheter ved utgangen av skoleåret gjennomføres i form av den nasjonale prøven i regning på 5. trinn. Spørreundersøkelse til lærere og skoleleder –Denne gjennomføres årlig, mot slutten av skoleåret (mars-april). –Spørreundersøkelsen til lærere vil inneholde spørsmål om gjennomføring og organisering av undervisningen, arbeid med vurdering og læringsmål, samarbeid mellom lærere (ved forsøksskolene: samarbeid mellom hovedlærer og ekstralærer i matematikk), lærerens motivasjon og vurdering av egen undervisning. Dette er viktig for å kartlegge likheter og forskjeller mellom forsøks- og tiltaksskolene, og for å følge utviklingen over tid gjennom hele prosjektperioden. –Spørreundersøkelsen til skoleledere vil inneholde spørsmål om budsjett og ressursbruk ved skolen, bruk av vikarer, organisering av undervisningen både i matematikkfaget, men også i andre fag. Besøk ved skolene (casestudier) –Besøkene vil avtales med den enkelte skole. Hvert case vil inneholde to besøk i løpet av et skoleår (ett per semester). Besøkene vil inneholde intervju med matematikklærere på småskoletrinnet, observasjon av undervisning, og intervju med skolens ledelse. Det vil gjennomføres fire casestudier per skoleår, til sammen 16 skoler i løpet av prosjektperioden. 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

13 1+1 prosjektet Gjennomføring ved forsøksskolene (80): Smågruppeundervisning –På forsøksskolene vil små grupper av elever (4-6) få undervisning i matematikk i eget klasserom. Gruppen vil variere i løpet av skoleåret. Det er viktig at alle elever får minst en periode, helst to og gjerne tre, med smågruppeundervisning i løpet av et skoleår. Denne typen smågruppeundervisning vil gi ekstralæreren den nødvendige fleksibiliteten til å tilpasse undervisningen til elevene. –Smågruppeundervisningen vil foregå parallelt med den ordinære matematikkundervisningen og bestå av korte sesjoner (skoletimer) hvor elevene møtes tre ganger eller mer hver uke. Hver samlet periode med smågruppeundervisning vil vare i om lag 4-6 uker. Undervisningen i smågruppene skal knyttes nært opp til det som foregår i faget i regi av hovedlæreren. Registrering av elevenes deltakelse i smågruppeundervisning –Manuell registrering av hvilke elever i hver klasse som blir plukket ut til smågruppeundervisning i hver undervisningstime vil gjøres av den ekstra tilsatte læreren som gjennomfører smågruppeundervisningen. Registeringen gjøres elektronisk, enten direkte som innlogget på prosjektets nettsider eller i eget excel-dokument. Registreringen sendes månedlig til prosjektansvarlig. Dette er en svært viktig del av prosjektet, og avgjørende for analysene. Håndbok –Målgruppen for håndboken er matematikklærerne på barnetrinnet, både hovedlærere og ekstralærer. Håndboken vil informere om gjennomføringen av prosjektet. –Håndboken vil inneholde retningslinjer for effektiv organisering av smågruppeundervisning, basert på resultater fra tidligere forskning. Håndboken vil sammenfatte hva vi vet om matematikkundervisning som gir godt læringsutbytte for ulike elevgrupper. 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

14 1+1 prosjektet Tidsbruk for ekstralærer i matematikk –Hovedoppgaver: 1) Smågruppeundervisning 2) Rapportering til prosjektet 3) Planlegging av undervisning, samarbeid med hovedlærere –‘Frikjøp’ av planleggingstid for hovedlærere (hvis det er behov for dette) –Annen planlegging/samarbeid mellom lærere Det er utformet arbeidsavtale med 1+1-lærer ved hver enkelt skole, med utgangspunkt i tariffavtalen 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover NB: Spesialundervisning, bruk av assistentlærere eller annen ressursbruk ved skolen skal ikke endres som følge av at skolen er med i dette prosjektet. Andre tiltak for økt lærertetthet på trinn 1-4 påvirkes ikke av 1+1 prosjektet

15 Håndbok for 1+1 prosjektet Informasjon om gjennomføring – særlig til ekstralærer –Hva er 1+1 prosjektet? –Organisering av smågruppene Rollefordeling mellom hovedlærer, ekstralærer og skoleledelse De største utfordringene –Undervisningspraksis Undervisning for grupper med lavt presterende elever Undervisning for grupper med høyt presterende elever Undervisning for grupper med middels presterende elever Hvilke elever bør først ut? –Forpliktelser og anbefalinger –Referanser – utdypende litteratur 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

16 1+1 prosjektet: Aktiviteter vår/sommer 2016 Informasjon til lærere –Informasjon om datainnsamlinger, anonymitet, frivilling deltakelse –Laget avtale om bruk av det ekstra lærerårsverket –Taushetserklæring for 1+1-lærere Informasjon til foreldre –Samtykke til å koble sammen data om elevene fra flere kilder –Høy deltakelse viktig for kvaliteten på resultatene fra prosjektet Utvikling av matematikkprøver –Pilotering –Teknisk gjennomføring: Inspera Assessment –Innlogging med bruk av Feide-id –Teknisk og praktisk veiledning til lærere –Innhenting av elevlister via kontaktlærer ved hver skole Utvikling av registreringsskjema: Forsøksskolene Utvikling av nettsider –Følg med på informasjon her: http://1pluss1prosjektet.nohttp://1pluss1prosjektet.no 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

17 1+1 prosjektet: Resultater og oppsummering 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

18 1+1 prosjektet Prosjektets varighet over fire skoleår gir muligheter for flere undersøkelser –Til sammen fire kohorter av elever vil inngå i undersøkelsen –Effekter av smågruppeundervisning i matematikk av ulik varighet (1-3 år) –Ulik effekt avhengig av elevenes alder (7-9 år) –Andre mulige virkninger, eks. elevenes oppfatning av eget læringsmiljø –Variasjon mellom skoler (anonymisert) etter skolekjennetegn (store/små etc.) –Sommerferiens betydning for elevenes ferdigheter Prosjektet vil gi viktig informasjon om implementering og gjennomføring –Læreres bruk av prøvene i planlegging av undervisningen –Samarbeid mellom hovedlærer og ekstralærer ved ulike skoler –Læreres og skolelederes synspunkter med hensyn til fordeler og ulemper med smågruppeundervisning (faglig, læringsmiljø, annet) 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

19 1+1 prosjektet: Oppsummert Et banebrytende prosjekt med potensielt store muligheter for skolesektoren –Lagt opp til realistisk implementering: Mulig oppskalering av tiltak –Rammer for organisering av undervisningen, tydelige mål og målinger –Skole/lærere bestemmer innhold i undervisningen, setter sammen grupper –Hvordan utnytter skolene rammene og de ekstra lærerressursene? Gjennomføring av høy kvalitet ved den enkelte skole er avgjørende for resultatene –Forsøksskoler og sammenligningsskoler er like viktige God dialog mellom forskere, skoleeiere og skoleledere er viktig for forankring og kvalitet i alle deler av prosjektet –Lagt opp til tett kommunikasjon underveis –Mulighet for justering underveis 1+1 prosjektet: Informasjon og aktiviteter fremover

20 Vi ser frem til godt samarbeid! For mer informasjon: http://1pluss1prosjektet.no http://1pluss1prosjektet.no


Laste ned ppt "1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Vibeke Opheim Prosjektleder NIFU Presentasjon av prosjektet juni 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google